(HBĐT) - Đảng bộ Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh là Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh Hòa Bình, có đặc điểm riêng và có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, bao gồm các tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng cơ quan tham mưu trực tiếp giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về phát triển KT-XH, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể CT-XH. Hiện nay, Đảng bộ Khối có 75 chi, Đảng bộ trực thuộc với trên 4.200 đảng viên.


 

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy 
gặp gỡ, trao đổi, động viên BTV Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh trước thềm đại hội.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Khối CCQ tỉnh và các TCCS Đảng trực thuộc đã tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI đề ra, góp phần quan trọng vào những thành tựu của Đảng bộ tỉnh trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI. 

Tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhất là tuyên truyền và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XVI đến cán bộ, đảng viên. Chú trọng tuyên truyền; thông tin thời sự; kịp thời định hướng những vấn đề dư luận quan tâm, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng và sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên. Ban hành các nghị quyết, đề án chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng. Việc đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị (LLCT) được quan tâm, trong nhiệm kỳ đã mở 16 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 1.118 quần chúng ưu tú; 14 lớp bồi dưỡng chính trị cho 978 đảng viên mới kết nạp; đặc biệt, đã tích cực phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở 13 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho 800 đảng viên. Việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên được triển khai nghiêm túc, tạo được nhiều chuyển biến tích cực.

Công tác TCCS Đảng và đảng viên được coi trọng. Thường xuyên lãnh đạo thực hiện tốt việc củng cố tổ chức bộ máy; kịp thời kiện toàn cấp ủy và tiếp nhận, chuyển giao, sắp xếp các TCCS Đảng phù hợp với tổ chức bộ máy của các cơ quan. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 894 đảng viên, tăng 19,2% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI đề ra. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được tăng cường; vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, bí thư chi bộ trong giáo dục, quản lý đảng viên được nâng cao. Từ năm 2015 - 2017, bình quân hàng năm, số TCCS Đảng đạt danh hiệu "Trong sạch - vững mạnh” là 31,3%. Từ năm 2018, thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên theo hướng dẫn mới, số TCCS Đảng đạt danh hiệu "Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên là 97,02% (bình quân cả nhiệm kỳ, số TCCS Đảng "Hoàn thành tốt nhiệm vụ” là 95,5%), đạt chỉ tiêu nghị quyết đại hội. Đảng viên "Hoàn thành tốt nhiệm vụ” hàng năm đạt 96,25%, vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội.

Trong nhiệm kỳ, đã có 101 lượt chi, Đảng bộ cơ sở đạt danh hiệu "Trong sạch - vững mạnh tiêu biểu” và "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” được tặng giấy khen; 412 lượt đảng viên "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền được BTV Tỉnh ủy tặng bằng khen, BTV Đảng ủy Khối tặng giấy khen. Có 110 đồng chí được tặng huy hiệu Đảng. 

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng tiếp tục được đổi mới. Số lượng, chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát đều tăng so với nhiệm kỳ 2010 - 2015. Việc thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng và đảng viên bảo đảm kịp thời, theo đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, quy trình, góp phần xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Việc giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại được thực hiện kịp thời.

Tăng cường lãnh đạo công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Việc lãnh đạo các đoàn thể CT-XH có nhiều đổi mới, tăng cường đoàn kết, thống nhất, thúc đẩy phong trào thi đua trong các cơ quan, đơn vị và xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong Khối vững mạnh.

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Khối CCQ tỉnh cần phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục nỗ lực phấn đấu với ý chí, quyết tâm cao nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ lãnh đạo cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp; không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, điều hành thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị, đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống. Gắn lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị với tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, thái độ thờ ơ, vô cảm, gây phiền hà, sách nhiễu với người dân, doanh nghiệp; tạo bước đột phá về cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính mà trong đó, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Đảng bộ Khối CCQ tỉnh phải là những người tiên phong, gương mẫu đi đầu. Phối hợp thực hiện có hiệu quả Quy chế số 11, ngày 20/4/2020 của BTV Tỉnh ủy ban hành "Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Khối với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ Khối CCQ tỉnh”.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII); phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”; quan tâm giáo dục, nâng cao trình độ LLCT cho cán bộ, đảng viên. Phát huy hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, nhất là của chi bộ; đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo theo hướng gắn với cơ sở; xác định nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi bộ là khâu đột phá; chú trọng làm tốt công tác phát triển Đảng gắn với nâng cao chất lượng đảng viên mới; chủ động rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, công tác dân vận, nhất là lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác dân vận chính quyền, phong trào thi đua "Dân vận khéo” và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện để các đoàn thể CT-XH thực hiện tốt chức năng tham gia xây dựng Đảng, thực hiện đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 Trần Đăng Ninh     
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnhCác tin khác


Công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ

(HBĐT) - Sáng 30/9, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Toàn, UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.

Chu đáo, nghiêm túc chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

(HBĐT) - Ban Chấp hành, Ban Thường vụ (BCH, BTV) Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầy đủ các nội dung công tác nhân sự cấp ủy theo đúng quy trình, hướng dẫn của T.Ư. Bảo đảm công khai, dân chủ, khách quan, đúng quy định, thực hiện phương châm lấy phẩm chất chính trị, uy tín, hiệu quả công tác để đánh giá, sàng lọc, bố trí cán bộ, lựa chọn vào BCH, BTV những đồng chí đủ đức, đủ tài, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh.

Đổi mới, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả - Dấu ấn quan trọng của nhiệm kỳ 2015 – 2020

(HBĐT) - Nhìn lại 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, có thể khẳng định, một trong những dấu ấn quan trọng của tỉnh ta là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Với quyết tâm và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến nay, công tác triển khai, thực hiện đã đạt được những kết quả nổi bật.

Báo Hòa Bình và huyện Tân Lạc ký kết quy chế phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2020 - 2025

(HBĐT) - Ngày 29/9, tại huyện Tân Lạc, Ban Biên tập Báo Hòa Bình và Huyện ủy Tân Lạc tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2020 – 2025. Tham dự lễ ký kết có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình; Đinh Anh Tuấn, Bí thư Huyện ủy Tân Lạc; lãnh đạo Báo Hòa Bình, huyện Tân Lạc cùng đại diện các phòng, ban của 2 đơn vị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục