Ngô Văn Tuấn 
Bí thư Tỉnh ủy 
(HBĐT) - Đại đoàn kết toàn dân tộc - di sản vô giá, truyền thống quý báu của dân tộc được hun đúc qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng đều kết thành sức mạnh vô địch đưa nước ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những kỳ tích vẻ vang.


Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy trao quà cho xóm Sun và Xuân Tiến, xã Xăm Khòe (Mai Châu) nhân dịp Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020. Ảnh: P.V

Từ năm 1930 tới nay, trải qua các thời kỳ với tên gọi khác nhau, phù hợp với nhiệm vụ của cách mạng (Hội phản đế Đồng minh, Mặt trận Dân chủ Đông Dương, Việt Minh, Mặt trận Liên Việt, MTTQ Việt Nam), những dấu mốc lịch sử vĩ đại của dân tộc đều có dấu ấn lớn lao của MTTQ Việt Nam - một tổ chức được thành lập bởi sự sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, với nhiệm vụ rất quan trọng là tập hợp, đoàn kết các dân tộc, tôn giáo, các tầng lớp Nhân dân để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong từng giai đoạn.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công”, từ sau ngày nước nhà thống nhất, MTTQ tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, vận động Nhân dân khắc phục hậu quả chiến tranh,từng bước vượt qua khó khăn, ổn định đời sống, xây dựng quê hương. Từ khi có đường lối đổi mới đến nay, MTTQ và các đoàn thể CT-XH trong tỉnh luôn đổi mới phương thức, nội dung hoạt động theo hướng gần dân, sâu sát cơ sở; vận động, tập hợp quần chúng Nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN.

MTTQ các cấp đã tập trung thực hiện tốt chương trình hành động qua các nhiệm kỳ đại hội. Chủ trì và phối hợp với các cấp, ngành, tổ chức thành viên có nhiều giải pháp sáng tạo, đa dạng hóa các hình thức tập hợp Nhân dân. Kịp thời tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các cuộc vận động (CVĐ), phong trào thi đua yêu nước, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra. Trong đó, các CVĐ, phong trào thi đua do MTTQ và các tổ chức thành viên phát động có nhiều đổi mới, hướng về cơ sở với cách làm sáng tạo, phát huy hiệu quả. Nổi bật là các phong trào: "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; ủng hộ xây dựng Quỹ vì người nghèo, Quỹ cứu trợ, Quỹ phòng chống dịch bệnh Covid-19; CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, nay là CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, gắn với giảm nghèo bền vững; CVĐ "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam…

Trước bối cảnh nhiệm vụ chính trị đặt ra và những yêu cầu ở mỗi giai đoạn, MTTQ đã phối hợp với các cấp chính quyền chủ động ra lời kêu gọi toàn dân tham gia các CVĐ như: Toàn dân ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lũ; hiến máu tình nguyện; ủng hộ khắc phục hậu quả do hạn hán, xâm nhập mặn; ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19… MTTQ tích cực vận động Nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ trực tiếp trong các công việc ở địa phương; góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; trong đó, gồm cả việc tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; giám sát, phê bình cấp uỷ, cán bộ, đảng viên. Làm tốt công tác tổ chức, vận động Nhân dân thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp.

MTTQ tạo dấu ấn trong công tác tập hợp các nhân sĩ, trí thức, cá nhân tiêu biểu, già làng, trưởng bản, người có uy tín, chức sắc tôn giáo, doanh nhân thành đạt, giới thiệu họ tham gia vào UB MTTQ Việt Nam. MTTQ thực sự trở thành mái nhà chung để mọi tầng lớp Nhân dân, dân tộc, tôn giáo, lứa tuổi và kiều bào ta ở nước ngoài phát huy lòng yêu nước, trí tuệ, cùng chăm lo cho cuộc sống của người dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; khẳng định là cầu nối giữa Nhân dân với Đảng, củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân. Vai trò giám sát, phản biện xã hội cũng từng bước đi vào nề nếp, hiệu quả. Với những đóng góp to lớn, MTTQ các cấp trong tỉnh đã góp phần quan trọng làm nên những thành tựu chung của tỉnh.

Tuy nhiên, công tác Mặt trận còn những hạn chế, bất cập. Phương thức vận động, tập hợp xây dựng khối đoàn kết toàn dân chưa theo kịp yêu cầu mới. Các CVĐ, phong trào thi đua có nơi còn hình thức, chưa hiệu quả. Vai trò đại diện, bảo vệ lợi ích chính đáng của Nhân dân và giám sát, phản biện xã hội còn hạn chế. Năng lực cán bộ một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thời gian tới, tỉnh đứng trước những thời cơ và thách thức mới, MTTQ cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp Nhân dân, bảo đảm sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động. Cần quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng về đại đoàn kết dân tộc, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc. MTTQ các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng các CVĐ, phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy và phát huy các nguồn lực trong Nhân dân, hướng tới thực hiện mục tiêu phát triển KT-XH, giữ vững QP-AN.

Với vai trò là liên minh chính trị, tổ chức rộng rãi của Nhân dân, cơ sở chính trị của chính quyền Nhân dân, MTTQ các cấp cần tiếp tục vận động Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát, phản biện xã hội đối với các tổ chức Đảng, cơ quan, chính quyền. Trong đó, tập trung thực hiện tốt Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 2/2/2018 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức CT-XH và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Tích cực tham gia chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, làm cho tổ chức Đảng, bộ máy chính quyền các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh, thực sự là của dân và vì dân. Chủ động góp ý kiến với cấp ủy, chính quyền trong việc hoạch định cơ chế, chính sách, làm người phản biện sắc sảo, chân tình giúp Đảng, chính quyền tự điều chỉnh, tự hoàn thiện để lãnh đạo, chỉ đạo tốt hơn.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sâu sát với dân, hướng về cơ sở, thật thiết thực, hiệu quả, tránh hành chính hoá. Các phong trào cần chú ý đáp ứng đúng những nguyện vọng, lợi ích chính đáng, giải quyết những vấn đề sát sườn của dân. Đoàn kết, tập hợp Nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tham gia xây dựng, giám sát, bảo vệ Đảng, Nhà nước; tham gia quản lý xã hội, góp phần tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Nhân dân với Đảng và Nhà nước. Coi trọng việc nhân rộng các điển hình tốt, phê phán những việc làm dở, khắc phục tính hình thức. Xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận có phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ.

Với quyết tâm chính trị, MTTQ các cấp cần tiếp tục có những hoạt động sáng tạo, đổi mới, hiệu quả, góp phần tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp Nhân dân trong khối đại đoàn kết dân tộc. Tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Nhân dân với Đảng và chính quyền, tạo thành sức mạnh to lớn để xây dựng quê hương Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.


Các tin khác


Huyện Cao Phong: Hiệu quả rà soát nhân sự lãnh đạo quản lý các cấp

(HBĐT) - Xác định công tác quy hoạch cán bộ có vai trò đặc biệt quan trọng, bám sát chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh, BTV Huyện ủy Cao Phong đã ban hành nhiều văn bản, tiến hành xây dựng quy hoạch nhân sự cấp ủy, nhân sự lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng quy định, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, tạo được kết quả tích cực lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ phát triển KT-XH.

Ðại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam lần thứ 10

Ngày 14-1, tại Hà Nội diễn ra Ðại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật (VHNT) Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020-2025. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và chỉ đạo Ðại hội. Cùng dự, có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Vũ Ðức Ðam, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể; hơn 260 đại biểu là các cán bộ chủ chốt của 10 hội VHNT chuyên ngành Trung ương; 63 hội VHNT tỉnh, thành phố trong cả nước; các văn nghệ sĩ tiêu biểu, đại diện cho hơn 40 nghìn văn nghệ sĩ ở lĩnh vực VHNT.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bình Phước

Sáng 14-1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bình Phước.

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh: Bảo đảm trật tự an toàn giao thông là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị

(HBĐT) - Chiều 14/1, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện phong trào bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) giai đoạn 2016-2020, năm ATGT 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban ATGT tỉnh chủ trì hội nghị. 

Xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 của các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp và UBND các huyện, thành phố

(HBĐT) - Ngày 13/1, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 84/QĐ-UBND xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 của các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp và UBND các huyện, thành phố.

Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh: Chú trọng công tác phòng, chống tham nhũng

(HBĐT) - "BTV Đảng ủy Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh đã chỉ đạo triển khai, thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng (PCTN), góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị trong Khối" - đồng chí Nguyễn Đức Cường, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh cho biết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục