Bùi Văn Tỉnh Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh Ủy

(HBĐT) - Năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và là năm khởi đầu cho việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Vận dụng sáng tạo sự chỉ đạo của Trung ương, phát huy truyền thống đoàn kết, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh đã chủ động, sáng tạo, đổi mới tư duy, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Cùng với sự nỗ lực, đồng hành của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh ta đã đạt kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Có 19/21 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra.

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVBCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao tặng Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phầnTập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết bức tranh lưu niệm trong dịp lãnh đạo chủ chốt Tập đoàn thăm và làm việc tại tỉnh ta (ngày 30/10/2018). Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hòa Bình năm 2018, Tập đoàn FLC ký bản nghi nhớ đầu tư 5 dự án với số vốn gần 36.000 tỷ đồng vào du lịch và nông nghiệp công nghệ cao.

Công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới, Đảng bộ đã thực hiện nghiêm túc, sáng tạo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiến hành kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả. Quan tâm xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, từng bước sắp xếp, kiện toàn bộ máy, biên chế các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố bước đầu đem lại hiệu quả tích cực, được nhân dân đồng tình ủng hộ; tiếp tục triển khai sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện. Thực hiện toàn diện, đồng bộ, chất lượng chương trình kiểm tra, giám sát. Lãnh đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kết luận của Đoàn Công tác số 01, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm. Triển khai hiệu quả công tác dân vận chính quyền. Kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống của nhân dân.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, công nghiệp - xây dựng chiếm 47,36%, dịch vụ chiếm 30,52%, nông- lâm thủy sản chiếm 22,12%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,36%, đứng thứ 19/62 tỉnh, thành phố và đứng thứ 4/14 tỉnh trung du, miền núi phía Bắc; thu ngân sách Nhà nước ước đạt 3.400 tỷ đồng, đứng thứ 7/14 tỉnh, thành phố trung du, miền núi phía Bắc và đứng thứ 3/6 tỉnh Tây Bắc; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 616,15 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 490,27 triệu USD, đứng thứ 6/14 tỉnh, thành phố trung du, miền núi phía Bắc và đứng thứ 2/6 tỉnh Tây Bắc. Toàn tỉnh có 37 doanh nghiệp FDI, đứng thứ 4/14 tỉnh, thành phố trung du, miền núi phía Bắc và đứng đẩu các tỉnh Tây Bắc. Phong trào xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến nay có 61 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 1 đơn vị hành chính cấp huyện đạt tiêu chí hoàn thành xây dựng nông thôn mới, đứng đầu các tỉnh Tây Bắc.

Lĩnh vực văn hoá, xã hội được quan tâm đầu tư, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc duy trì ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Quốc phòng, an ninh được đảm bảo. Công tác đối ngoại tiếp tục được mở rộng và tăng cường. Những kết quả đạt được đã góp phần tích cực thực hiện tốt các nhiệm vụ trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020, tạo đà và động lực mới, khí thế mới cho việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2019 và những năm tiếp theo.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được cũng còn một số hạn chế, yếu kém, đó là: Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên một số nơi còn hạn chế; chưa phát huy được vai trò của người đứng đầu, thiếu sự nhạy bén, sáng tạo, quyết liệt, tâm huyết trong lãnh đạo, điều hành. Chưa tranh thủ được sự giúp đỡ của các cơ quan Trung ương và kết nối với các tỉnh lân cận. Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành còn hạn chế. Tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp, quy mô kinh tế chậm được mở rộng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế có nhiều cố gắng nhưng kết quả còn khiêm tốn. Môi trường đầu tư kinh doanh chưa được cải thiện; chất lượng công vụ còn hạn chế; cải cách thủ tục hành chính chưa đáp ứng được yêu cầu. Công tác đối ngoại chưa tương xứng với các điều kiện của tỉnh.

Năm 2019 tình hình thế giới, khu vực vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường. Biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh ngày càng nặng nề. Khoa học, công nghệ phát triển nhanh. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động mạnh mẽ trên nhiều phương diện. Việc tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới vừa là cơ hội, vừa là thách thức. Do vậy, cấp ủy, chính quyền các cấp cần bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kết luận kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết; rà soát nhiệm vụ, chỉ tiêu của cấp mình, ngành mình, đề ra kế hoạch chi tiết và các giải pháp cụ thể, sáng tạo; phấn đấu đạt mức cao nhất mục tiêu năm 2019 và cả nhiệm kỳ. Tập trung chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với các hình thức, phương pháp sáng tạo, thiết thực.

Công tác kiểm tra, giám sát cần chủ động, nhạy bén, bám sát thực tiễn để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, nhất là các dấu hiệu vi phạm khi còn manh nha. Phối hợp tốt giữa công tác nội chính và công tác dân vận trong phòng, chống tham nhũng. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tinh giản bộ máy tổ chức, biên chế, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường thu hút đầu tư; tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tổ chức sản xuất lại nông nghiệp gắn với thị trường tiêu thụ. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; phòng, chống thiên tai; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Rà soát chặt chẽ các khoản chi thường xuyên, cơ cấu lại ngân sách Nhà nước để tạo thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực văn hóa - xã hội. Xây dựng nền văn hóa và con người tỉnh Hòa Bình phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học, đồng thời mang nét đặc trưng của văn hóa các dân tộc thiểu số. Đánh giá hoạt động Trung tâm phục vụ hành chính công; rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính theo hướng 3 tại chỗ; tiếp tục xây dựng chính quyền điện tử tỉnh. Tích cực làm việc với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, liên kết phát triển với các tỉnh, thành phố lân cận. Củng cố quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Để có thể hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đã đề ra, cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tinh thần năng động, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Bước vào năm mới 2019, năm Kỷ Hợi, với niềm tin và sự nỗ lực mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, kỷ cương, trách nhiêm, năng động, sáng tạo, quyết tâm đưa sự nghiệp xây dựng và phát triển lên một tầm cao mới, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 Các tin khác


Sáng nay (14/8) khai mạc Kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp bất thường), HĐND tỉnh khóa XVI

(HBĐT) - Sáng nay (14/8), tại Hội trường Tỉnh ủy diễn ra khai mạc Kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp bất thường), HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 . Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, ĐBQH tỉnh, đại diện Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh dự phiên khai mạc Kỳ họp.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Ngô Văn Tuấn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Hòa Bình

(HBĐT) - Chiều 13/8, tại hội trường Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hòa Bình về kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2019; kết quả thực hiện kết luận của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tại các buổi làm việc với BTV Tỉnh Đoàn. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Sinh hoạt chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)

(HBĐT) - Ngày 12/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019). Tới dự có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức liên quan. Hội nghị được tổ chức trực tuyến kết nối với đầu cầu của các huyện, thành phố trong tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Tỉnh: Ngành Công Thương cần năng động, quyết liệt hành động tạo ra bước đột phá để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

(HBĐT) - Ngày 9/8, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ đã có buổi làm việc với Sở Công Thương về tình hình thực hiện nhiệm vụ 7 tháng; các giải pháp tập trung thực hiện những tháng cuối năm 2019. Cùng tham gia buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Đồng chí Phó Bí thư TT Tỉnh ủy Trần Đăng Ninh tiếp, làm việc với đoàn cựu học sinh trường Đào tạo cán bộ dân tộc miền Nam

(HBĐT) - Chiều 8/8, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tiếp, làm việc với đoàn cựu học sinh trường Đào tạo cán bộ dân tộc miền Nam do đồng chí Ksor Phước, Nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội làm trưởng đoàn.

Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến vào các nội dung Kỳ họp thứ 10 (bất thường)

(HBĐT) - Sáng 8/8, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị  đánh giá rút kinh nghiệm tổ chức Kỳ họp thứ 9 và cho ý kiến vào các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 10 (bất thường) HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục