Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức; Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ;

            Căn cứ Kế hoạch số 397/KH-SVHTTDL ngày 26/6/2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức thi tuyển Công chức năm 2014 và các văn bản hướng dẫn của Sở Nội vụ;

 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THÔNG BÁO

 

I. Số lượng Công chức cần tuyển dụng năm 2014 của các sở, ngành của tỉnh, và UBND huyện Mai Châu như sau: 09 Chỉ tiêu, trong đó;

 

1.  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình: Cần tuyển 04 Chỉ tiêu làm việc tại các phòng chuyên môn:

+ 01 Chỉ tiêu có trình độ Đại học, chuyên ngành Hành chính.

+ 01 Chỉ tiêu có trình độ Đại học, chuyên ngành Công nghệ thông tin.

+  01 Chỉ tiêu có trình độ Đại học, Chuyên ngành kinh tế.

+  01 Chỉ tiêu có trình độ Đại học, chuyên ngành Luật.

            2.  Sở Kế hoach – Đầu tư tỉnh Hòa Bình;

            Cần tuyển 01 Chỉ tiêu có trình độ Cử nhân kinh tế, chuyên ngành Tài chính – ngân hàng.

            3. Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh Hòa Bình;

            Cần tuyển 01 Chỉ tiêu có trình độ Cao đẳng (trở lên), Chuyên ngành Kế toán.

4. Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình;

Cẩn tuyển 01 Chỉ tiêu có trình độ Đại học, Chuyên ngành Luật (hoặc Hành chính).

5. Ủy ban nhân dân huyện Mai châu – tỉnh Hòa Bình:

Cần tuyển 02 Chỉ tiêu:

+ 01 Chỉ tiêu có trình độ Đại học, Chuyên ngành tài chính –Kế toán.

+ 01 Chỉ tiêu có trình độ Đại học, Chuyên ngành Kinh tế - Kế hoạch.

 

II. THỜI HẠN – ĐỊA ĐIỂM BÁN VÀ NHẬN HỒ SƠ THI TUYỂN:

(Không nhận hồ sơ gửi bằng đường bưu điện)

1.Thời hạn bán và nhận Hồ Sơ:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bán và nhận Hồ Sơ trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể  từ ngày  05 /7 /2014 đến ngày 05/8/ 2014; (Làm việc trong giờ hành chính);

2. Địa điểm tiếp nhận Hồ sơ: Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình (Số 5 đường An Dương Vương, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình)- Liên hệ Đ/c Vũ Văn Đoàn – Chánh Văn phòng Sở VHTT&DL- ĐT 0989606699;

 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

                                                                   

                            

                                                                             GIÁM ĐỐC

 

                                                                           Bùi Ngọc Lâm

 

 

 

Các tin khác


Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất (lần 3)

(HBĐT) - Công ty Cổ phần Tài chính Đấu giá Hòa Bình (gọi tắt là Công ty Đấu giá Hòa Bình), tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng 1.794,8 m2 (10 lô) đất ở tại khu 13, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lạc Thủy tỉnh Hòa Bình chuyển giao như sau:

Thông báo thời gian tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất

(HBĐT) - Căn cứ Thông báo số 198/TB - ĐG ngày 23/02/2018 về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất; Căn cứ Thông báo số 280/TB - ĐG ngày 18/4/2018 về việc hoãn tổ chức phiên đấu giá ngày 18/4/2018;

Thông báo về việc hoãn tổ chức phiên đấu giá ngày 18 tháng 4 năm 2018

(HBĐT) - Căn cứ Thông báo số 198/TB – ĐG ngày 23/02/2018 về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất; Giấy mời số 271/GM-ĐG ngày 16/4/2018 về việc tham dự mở cuộc đấu giá quyền sử dụng đất;