Xử lý và bán đấu giá quyền sử dụng 745,2 m2 đất bảo đảm tiền vay

 

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hoà Bình (gọi tắt là Trung tâm Đấu giá), tổ chức xử lý và bán đấu giá tài sản bảo đảm tiền vay do Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hòa Bình chuyển giao nh­ư sau:

I. Đối tượng tham gia xử lý, đấu giá tài sản:

1. Đối tượng tham gia xử lý tài sản: người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến tài sản để được ưu tiên đăng ký tham gia xử lý tài sản (mua tài sản, chuộc lại tài sản, nộp tiền bảo đảm tiền vay).

2. Đối tượng tham gia đấu giá tài sản: tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều được đăng ký tham gia đấu giá tài sản

3. Đối tượng, nguyên tắc nộp tiền bảo đảm tiền vay:

3.1. Người mua tài sản, Người chuộc lại tài sản, Người tham gia xử lý tài sản phải nộp tiền vào Trung tâm Đấu giá;

3.2. Người nộp tiền bảo đảm tiền vay có liên quan đến tài sản phải nộp tiền vào Trung tâm Đấu giá.

II. Tài sản bán đấu giá là tài sản bảo đảm tiền vay (gọi tắt là tài sản):

1. Quyền sử dụng 745,2 m2 đất trong đó: 322,7 m2 ở lâu dài, 422,5 m2 đất vườn, tại thửa đất số 03, tờ bản đồ số 21, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số P 334731; tài sản trên đất: nhà tạm đã xuống cấp.

2. Vị trí, địa điểm của tài sản tại: tổ 5, phường Chăm Mát, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

3. Tổng giá khởi điểm của tài sản: 213.580.000 đồng (Hai trăm mười ba triệu năm trăm tám mươi nghìn đồng).

III. Xem tài sản:

1. Thời hạn: từ ngày 05/6/2015 đến ngày 06/7/2015;

2. Địa điểm: tại nơi có tài sản; địa chỉ: tổ 5, phường Chăm Mát, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

IV. Mua hồ sơ, đăng ký tham gia xử lý đấu giá tài sản:

1. Trường hợp ưu tiên xử lý tài sản (mua, chuộc lại tài sản): thời hạn: từ ngày 05/6/2015 đến ngày 25/6/2015.

2. Trường hợp đăng ký tham gia đấu giá tài sản: thời hạn: từ ngày 29/6/2015 đến ngày 30/6/2015.

3. Địa điểm: tại Trung tâm Đấu giá, địa chỉ: số 21, đường Hai Bà Trưng, tổ 18, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

V. Mở cuộc xử lý và đấu giá tài sản:

1. Thời gian xử lý ưu tiên: (mua, chuộc lại tài sản): trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày đối tường ưu tiên nêu trên nộp đủ hồ sơ đăng ký xử lý tài sản.

2. Thời gian mở cuộc bán đấu giá: 1/2  ngày, từ 14 giờ ngày 07/7/2015;

3. Địa điểm: tại Trung tâm Đấu giá.

VI. Thông tin chi tiết: liên hệ với Trung tâm Đấu giá, địa chỉ:  số 21, đường Hai Bà Trưng, tổ 18, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

 

 

                                                                   ĐẤU GIÁ VIÊN

 

                                                              Nguyễn Thị Lợi Quỳnh

 

 

 

Các tin khác


Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất (lần 3)

(HBĐT) - Công ty Cổ phần Tài chính Đấu giá Hòa Bình (gọi tắt là Công ty Đấu giá Hòa Bình), tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng 1.794,8 m2 (10 lô) đất ở tại khu 13, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lạc Thủy tỉnh Hòa Bình chuyển giao như sau:

Thông báo thời gian tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất

(HBĐT) - Căn cứ Thông báo số 198/TB - ĐG ngày 23/02/2018 về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất; Căn cứ Thông báo số 280/TB - ĐG ngày 18/4/2018 về việc hoãn tổ chức phiên đấu giá ngày 18/4/2018;

Thông báo về việc hoãn tổ chức phiên đấu giá ngày 18 tháng 4 năm 2018

(HBĐT) - Căn cứ Thông báo số 198/TB – ĐG ngày 23/02/2018 về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất; Giấy mời số 271/GM-ĐG ngày 16/4/2018 về việc tham dự mở cuộc đấu giá quyền sử dụng đất;