Thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản công

1. Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thanh lý:

a) Nhà thuộc trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp và các tài sản khác gắn liền với đất có nguyên giá trên sổ sách kế toán từ 1 tỷ đồng trở lên /1 đơn vị tài sản của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

b) Xe ô tô và phương tiện vận tải khác của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

c) Tài sản khác có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 1 tỷ đồng trở lên /1 đơn vị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

2. Giám đốc Sở Tài chính quyết định thanh lý:

a) Tài sản là nhà thuộc trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp và tài sản khác gắn liền với đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh có nguyên giá trên sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng /1 đơn vị tài sản.

b) Tài sản khác có nguyên giá trên sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng /1 đơn vị tài sản của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

3. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quyết định thanh lý:

a) Tài sản là nhà thuộc trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp và tài sản khác gắn liền với đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có nguyên giá trên sổ sách kế toán dưới 500 triệu đồng /1 đơn vị tài sản;

b) Tài sản khác (trừ những tài sản đã quy định tại khoản 1, khoản 2 điều này) có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng /1 đơn vị tài sản của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

4. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố quyết định thanh lý các loại tài sản (trừ những tài sản đã quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 điều này) có nguyên giá theo sổ sách kế toán dưới 200 triệu đồng /1 đơn vị tài sản được giao quản lý, sử dụng.

5. Riêng đối với đơn vị sự nghiệp công lập, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định thanh lý đối với những tài sản thuộc phạm vi quản lý (trừ cơ sở hoạt động sự nghiệp bao gồm: nhà làm việc, công trình sự nghiệp, tài sản khác gắn liền với đất; xe ô tô và tài sản khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên /1 đơn vị tài sản).

(Còn nữa)

                                                                                    PBĐ-TL (TH)


Các tin khác


Quy định về thời điểm nộp báo cáo thống kê đất đai hàng năm

(HBĐT) - Vừa qua, Bộ TN&MT có ban hành Thông tư số 27/ 2018/TT-BTNMT về thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

Chế độ cho người được huy động làm nhiệm vụ phòng thủ dân sự

(HBĐT) - Ngày 2/1/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 02/2019/ NĐ-CP về phòng thủ dân sự (PTDS).

Hướng dẫn xác định mức hưởng cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế

(HBĐT) - Ngày 12/12/2018, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 5219/BHXH-CSYT hướng dẫn việc đảm bảo quyền lợi khám, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có thẻ BHYT.

Tỷ lệ mức trích đóng các khoản từ lương của người lao động năm 2019

(HBĐT)-Dưới đây là tỷ lệ trích đóng, mức trích đóng các khoản bảo hiểm, công đoàn từ lương của người lao động (NLĐ) (phần NLĐ đóng):

Yêu cầu 100% trường học ở đô thị không thu học phí bằng tiền mặt

(HBĐT) -Đây là nội dung được nêu tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ban hành ngày 1/1/2019 về thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Quyết định nhập, đặt tên, đổi tên thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh

(HBĐT) -UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3026/QĐ-UBND về việc nhập, đặt tên, đổi tên thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.