Bùi Đức Hinh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
(HBĐT) - Do yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng, ngày 27/3/1958, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ban hành Quyết nghị số 26-QN/TU thành lập Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Dân, Chính, Đảng căn cứ tỉnh Hòa Bình, thay cho Ban Chấp hành Liên chi A, B, C (Đảng bộ Đảng đoàn Mặt trận - Thanh - Nông - Phụ, gọi tắt là Liên chi A; Đảng bộ Đảng đoàn Chính quyền, gọi tắt là Liên chi B và Đảng bộ Đảng đoàn các Ban chuyên môn của Tỉnh ủy, gọi tắt là Liên chi C).


Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gặp gỡ, trao đổi với các đại biểu dự Hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng năm 2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan – Khối các cơ quan và doanh nghiệp các tỉnh Tây Bắc.

Sự ra đời của Đảng bộ Dân, Chính, Đảng căn cứ tỉnh Hòa Bình thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Tỉnh ủy đối với công tác xây dựng và phát triển Đảng trong các cơ quan căn cứ tỉnh; đồng thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, củng cố tổ chức Đảng và chủ trương của Liên Khu ủy để việc lãnh đạo các tổ chức Đảng, đảng viên và quần chúng thực hiện nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan Dân, Chính, Đảng căn cứ tỉnh Hòa Bình trong công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc.

Trải qua 65 năm xây dựng và phát triển, tuy có những thay đổi về tên gọi, bộ máy, bổ sung về chức năng, nhiệm vụ; song dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, mà trực tiếp và thường xuyên là Thường trực Tỉnh ủy, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh luôn nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đoàn kết, sáng tạo, phát huy vai trò, vị trí là cấp ủy cấp trên trực tiếp, lãnh đạo các chi, đảng bộ trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan và các tổ chức chính trị - xã hội trong sạch vững mạnh. Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối đã tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất kịp thời với Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy các chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ Khối; đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, vừa tham mưu giúp Tỉnh ủy kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối lãnh đạo, vừa tham gia trực tiếp lãnh đạo các tổ chức Đảng thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối đã đề ra.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng và hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan, đơn vị trong Khối từng bước được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng được nâng lên, phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Đặc biệt, những năm gần đây, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh luôn là một trong những đảng bộ đi đầu trong triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của T.Ư và của Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là lãnh đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, cải tiến lề lối, tác phong công tác của đảng viên, nhất là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo quản lý, gắn với việc nâng cao chất lượng công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong các tổ chức đảng thuộc Khối, xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng các tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh.

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh là đảng bộ lớn, rất đặc thù, có vai trò, vị trí quan trọng; có các đảng bộ, chi bộ tại các cơ quan tham mưu chiến lược của tỉnh; tập trung nhiều cán bộ lãnh đạo, quản lý cao cấp trên các lĩnh vực. Do đó, nhiệm vụ đặt ra đối với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh hết sức nặng nề. Kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được trong 65 năm qua, thời gian tới, Đảng bộ Khối cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, chú trọng lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nâng cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kịp thời tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các văn kiện của T.Ư và của tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là giám sát thường xuyên để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn xảy ra khuyết điểm, vi phạm từ sớm, từ xa; đồng thời, kiên quyết xử lý sai phạm, giải quyết tốt các vấn đề phức tạp phát sinh ngay từ cơ sở.

Hai là, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ. Hằng năm, quy định cụ thể về tiêu chí đánh giá, phân loại tổ chức Đảng và đảng viên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo từng loại hình tổ chức cơ sở đảng, bảo đảm đúng thực chất. Chủ động tham mưu, đề xuất hoàn thiện mô hình tổ chức; chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Đảng bộ Khối phù hợp với tình hình mới.

Ba là, lãnh đạo các tổ chức Đảng trực thuộc đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chi bộ phù hợp với thực tiễn và đặc điểm của cơ quan, đơn vị. Mỗi chi bộ cần thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục, quản lý và phân công công tác cho đảng viên. Làm tốt công tác quản lý đảng viên cả về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống; góp phần ngăn chặn những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bốn là, làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ và đội ngũ cấp ủy các cấp. Có chính sách động viên, khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến, những gương người tốt, việc tốt. Xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Năm là, quan tâm lãnh đạo và tạo điều kiện để các tổ chức chính trị - xã hội tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào "Dân vận khéo”, "Dân vận chính quyền”, trọng tâm là đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong các cơ quan, đơn vị. Tổ chức giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị.

Phát huy truyền thống 65 năm xây dựng và trưởng thành, tôi tin tưởng rằng Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, xây dựng quê hương Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.


Các tin khác


Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tại Đảng ủy Quân sự tỉnh

(HBĐT) - Sáng 7/6, đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy do đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đảng ủy Quân sự tỉnh. 

Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tại Huyện ủy Tân Lạc

(HBĐT) - Chiều 6/6, đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Huyện ủy Tân Lạc.

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV: Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn

Hôm nay (6/6), Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, trong đó Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung là thành viên Chính phủ đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Thẩm định Quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

(HBĐT) - Chiều 5/6, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), tỉnh Hòa Bình đã phối hợp với Bộ KH&ĐT tổ chức hội nghị thẩm định Quy hoạch tỉnh (QHT) Hòa Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kết quả đánh giá môi trường chiến lược của QHT Hòa Bình.

Ngày làm việc thứ 12, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV: Quốc hội thảo luận dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và một số dự án luật khác

(HBĐT) - Ngày 5/6, buổi sáng, Quốc hội (QH) nghe các Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) và về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi). Sau đó, QH thảo luận ở tổ về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).

Tuần làm việc thứ 3, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV: Tâm điểm hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn

Hôm nay (5/6), Quốc hội bước vào tuần làm việc thứ 3 của Kỳ họp thứ 5 với tâm điểm là hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Đây là nội dung đặc biệt quan trọng, thu hút sự quan tâm của đông đảo cử tri và nhân dân cả nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục