(HBĐT) -Qua mỗi giai đoạn lịch sử, Ban Nội chính Tỉnh ủy luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ, tích cực tham mưu giúp cấp ủy kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả trên lĩnh vực nội chính, phòng - chống tham nhũng, lãng phí (PCTNLP) và cải cách tư pháp (CCTP). Đặc biệt, sau 5 năm tái lập, (11/7/2013 - 11/7/2018), đội ngũ CB,CC, VC Ban Nội chính Tỉnh ủy luôn giữ vững và phát huy truyền thống "Trung thành, liêm chính, bản lĩnh, tận tụy” để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Qua đó, công tác nội chính, PCTNLP và CCTP đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ trong công cuộc xây dựng, phát triển KT -XH, bảo đảm ANCT - TTATXH trên địa bàn tỉnh. Hiệu lực pháp luật trong mọi lĩnh vực nói chung và công tác PCTNLP nói riêng đã được nâng lên. CCTP có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần tạo hiệu quả tốt trong công tác đảm bảo ANTT, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật trên địa bàn tỉnh. 


Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017 cho Ban Nội chính Tỉnh ủy và các đơn vị tại Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, những năm qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương để lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt, có hệ thống công tác nội chính, PCTN và CCTP, điển hình như: Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết KN -TC; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện NQ T.ư 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTNLP.

Tham mưu BTV Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản tạo căn cứ chính trị, pháp lý cho hoạt động của Ban Nội chính Tỉnh ủy và phối hợp hoạt động với các cơ quan có liên quan, điển hình là Quy chế về phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các huyện ủy, thành ủy và các ngành hữu quan. Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTNLP” và "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng”... Tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo nhiều vụ việc, vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm như các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện về đất đai trên địa bàn tỉnh; vụ việc khai thác cát trái phép trên địa bàn 2 xã Hợp Thành, Hợp Thịnh (Kỳ Sơn); vụ án chạy thận nhân tạo làm 8 bệnh nhân tử vong tại BVĐK tỉnh; vụ tham ô trên 1 tỷ đồng tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh... Trong nửa nhiệm kỳ, các cơ quan tố tụng đã tiến hành điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh 5 vụ án tham nhũng với 8 bị can, tổng số tiền tham nhũng trên 5, 9 tỷ đồng, đã thu hồi hơn 5, 4 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Ban Nội chính Tỉnh uỷ đã phối hợp với UBKT Tỉnh ủy tham mưu, đề xuất chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của BTV Tỉnh ủy. Từ năm 2016 đến tháng 3/2018, các cấp uỷ, tổ chức Đảng đã tiến hành 72 cuộc thanh tra, kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của CB, ĐV, CC, VC và nhân dân trong công tác PCTN. Công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, CB, ĐV và nhân dân về PCTN được đẩy mạnh. Trong nửa nhiệm kứ, các cấp uỷ, chính quyền trên toàn tỉnh đã tổ chức 879 lớp tuyên truyền, quán triệt pháp luật về PCTNLP với 55.193 lượt người tham gia; xuất bản 48 loại tài liệu về PCTN; có trên 40 chuyên mục với gần 100 tin, bài, phóng sự về chủ đề PCTN và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được phát sóng trên Đài PT -TH tỉnh. Báo Hoà Bình đăng tải trên 50 tin, bài, ảnh liên quan đến việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện và kết quả đạt được cùng những hạn chế, tồn tại trong công tác PCTNLP của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên toàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo CCTP của tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố thực hiện tốt Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chiến lược CCTP đến năm 2020. Theo đó, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư pháp được tăng cường. Nhận thức của các cấp ủy Đảng, CB, ĐV và nhân dân, nhất là cán bộ trong các cơ quan tư pháp được nâng lên. Các cấp ủy Đảng đã quan tâm, tạo điều kiện cho các cơ quan tư pháp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo và cán bộ các cơ quan tư pháp tích cực, chủ động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cơ bản đáp ứng yêu cầu của CCTP. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có nhiều chuyển biến rõ rệt. Trong công tác điều tra, xử lý tội phạm, các cơ quan điều tra đã chủ động, kịp thời, tập trung nâng cao chất lượng và thực hiện đúng quy định của pháp luật với tỷ lệ điều tra, khám phá án hàng năm đạt 85,53%, trong đó, trọng án đạt 100%. Công tác thực hành quyền công tố của ngành Kiểm sát từng bước nâng cao, kiểm sát chặt chẽ hoạt động xét xử, đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Hoạt động của ngành Tòa án đạt hiệu quả cao thông qua đổi mới thủ tục xét hỏi, mở rộng tranh tụng tại các phiên tòa và tăng cường tổ chức các phiên tòa lưu động. Công tác thi hành án dân sự đã được kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của chiến lược CCTP. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp được quan tâm, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Cơ sở vật chất, trang thiết bị cho ngành tư pháp được quan tâm đầu tư, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Phát huy những kết quả và thành tích đã đạt được, thời gian tới, Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện tốt công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất giúp BTV Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về đảm bảo ANTT, PCTN và CCTP. Chủ động nắm chắc tình hình, triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, phương án đảm bảo ANTT trên địa bàn. Tăng cường các biện pháp bảo vệ ANCT nội bộ, an ninh thông tin, an ninh xã hội, an ninh nông thôn, an ninh kinh tế. Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, ngăn chặn các yếu tố "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ. Phối hợp các ngành giải quyết ổn định các vụ tranh chấp, khiếu kiện kéo dài, không để phát sinh phức tạp. Thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về quân sự - quốc phòng.

Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt chính sách tôn giáo, dân tộc gắn với việc thực hiện các chủ trương, chính sách về phát triển KT -XH kết hợp đảm bảo QP -AN, ổn định đời sống nhân dân, triển khai có hiệu quả các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng tôn giáo, dân tộc để vi phạm pháp luật. Duy trì thường xuyên công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời đơn, thư KN -TC. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân, nhất là các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về PCTNLP. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính và PCTNLP, gắn với thực hiện có hiệu quả NQ T.ư 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Tăng cường phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, xử lý đơn, thư KN -TC. Tập trung chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng trong xử lý các vụ án tham nhũng, kinh tế, đảm bảo đúng thời gian theo luật định. Thực hiện tốt quy chế phối hợp nhằm nâng cao chất lượng trong công tác nội chính, PCTN và CCTP. Thực hiện tốt công tác thẩm định các đề án về lĩnh vực nội chính và PCTN. Tham gia cùng Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác cán bộ theo phân cấp và với các cơ quan có thẩm quyền trong việc bổ nhiệm một số chức danh tư pháp. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ là cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo CCTP tỉnh.


                                          Đinh Quốc Liêm - UVTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

 Các tin khác


Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh kết luận kỳ họp tháng 3/2019

(HBĐT) - Ngày 1/3/2019, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Khối đã tiến hành kỳ họp tháng 3. Tại kỳ họp, UBKT Đảng ủy Khối đã xem xét thực hiện quy trình kép trong giải quyết tố cáo đối với đồng chí Đặng Văn Kết, đảng viên thuộc Đảng bộ Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT; cho ý kiến vào các nội dung: Báo cáo kết quả thực hiện chương trình công tác tháng 2/2019 và phương hướng nhiệm vụ tháng 3/2019 và các văn bản; dự thảo Thông báo phân công nhiệm vụ đối với các thành viên UBKT Đảng ủy Khối khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; dự thảo Quy chế thi đua khen thưởng đối với Đảng ủy, UBKT Đảng ủy và Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối; kế hoạch tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật của Đảng năm 2019; tham mưu thực hiện chương trình kiểm tra giám sát năm 2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Sau khi xem xét các nội dung, UBKT Đảng ủy Khối kết luận như sau:

Toàn tỉnh kết nạp mới trên 5.400 đảng viên

(HBĐT) - Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, toàn tỉnh đã kết nạp được 5.421 đảng viên, bình quân mỗi năm kết nạp 2.168 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 64.600 đảng viên, sinh hoạt tại 643 tổ chức cơ sở Đảng.

84% chi bộ Đảng đặt mua và đọc Báo Hòa Bình

(HBĐT) - Theo báo cáo tổng hợp của Bưu điện tỉnh, trong quý I/2019, toàn tỉnh có 3.293/3.930 chi bộ đặt mua và đọc Báo Hòa Bình, đạt 84%.

Tọa đàm “Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên trong giai đoạn mới”

(HBĐT) - Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Ban thường vụ Huyện Đoàn Lương Sơn vừa tổ chức tọa đàm "Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên trong giai đoạn mới”.

Khẳng định vai trò, sự phát triển mạnh mẽ của báo chí Việt Nam

Chiều 17-3, Hội Báo toàn quốc 2019 do Hội Nhà báo Việt Nam và UBND thành phố Hà Nội đồng chủ trì tổ chức đã kết thúc thành công tốt đẹp, sau 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa.

Gặp mặt kỷ niệm 60 năm Thanh niên xung phong xây dựng Xã hội chủ nghĩa mở đường chiến lược 12B Hòa Bình

(HBĐT) - Ngày 15/3, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy, Bộ Giao thông Vận tải, T.Ư Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) Việt Nam tổ chức gặp mặt Kỷ niệm 60 năm TNXP xây dựng XHCN mở đường chiến lược 12B Hòa Bình. Tới dự có các đồng chí Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam; Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Về phía tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Thị Oanh, UV BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.