(HBĐT) - HĐND tỉnh vừa ban hành Thông báo số 354/HĐND-CTHĐND về việc thông báo các nội dung Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.


I. Về các nội dung kỳ họp: 

1. Về các báo cáo kỳ họp: 

Các  báo cáo thường xuyên theo Luật định:

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT – XH năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022;

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2021;

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022;

Báo cáo kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021;

Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2020;

Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2021;

Báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020;

Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh;

Báo cáo kết quả thực hiện thông báo kết luận nội dung chất vấn của HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 2;

Báo cáo tài chính Nhà nước tỉnh Hòa Bình năm 2021.

Các báo cáo chuyên đề:

Báo cáo công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông năm 2021;

Báo cáo công tác phòng chống thiên tai năm 2021;

Báo cáo thực hiện biên chế và lao động hợp đồng theo Nghị định 68 của Chính phủ tại tỉnh Hòa Bình năm 2021;

Báo cáo kết quả công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh năm 2021;

Báo cáo kết quả thực hiện các dự án nhóm C được chuyển giao quyết định chủ trương đầu tư theo Nghị quyết số 244/2020/NQ – HĐND tỉnh, ngày 24/2/2020 của HĐND tỉnh và các dự án cấp bách trên địa bàn tỉnh năm 2021;
Báo cáo kết quả thực hiện quan trắc môi trường năm 2021;

Báo cáo kết quả quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2021.

2. Các dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp:

-  Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT – XH năm 2022;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2022;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quyết định dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2020;

- Tờ trình và dự thảo nghị quyết về mức phân bổ kinh phí ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách trong thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022 - 2025;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phân chia tỷ lệ phần trăm điều tiết nguồn thu giữa các cấp thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022 - 2025;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022 - 2025;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù trong phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết số 97, ngày 4/7/2018 của HĐND tỉnh ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tỉnh Hòa Bình;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc quyết định biên chế công chức trong cơ quan hành chính Nhà nước năm 2022;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quyết định số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội, cán bộ chuyên trách và công chức cấp xã tỉnh Hòa Bình năm 2022

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định số lượng hợp đồng lao động theo Nghi định số 68 của Chính phủ trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội năm 2022;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc thông qua đề án cứng hóa đường giao thông nông thôn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2022 - 2025.

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc thông qua đề án tăng cường công tác quản lý bảo dưỡng thường xuyên đường tỉnh, đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2022 – 2030; 

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2021;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục bổ sung (lần 5) các dự án cần thu hồi đất để phát triển KT – XH vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng năm 2021 trên địa bàn tỉnh;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục bổ sung (lần 5) các dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ đất rừng đặc dụng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua đề án thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT – XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quy định mức chuẩn trợ cấp xã hội, mức trợ giúp xã hội, áp dụng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc đổi tên xóm thuộc địa bàn xã Mai Hịch, huyện Mai Châu; 

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ, di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; 

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Hòa Bình; 

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021, nguồn vốn nước ngoài ODA;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án hạ tầng khu dân cư mở rộng thị trấn Bo, xã Hạ Bì, huyện Kim Bôi; 

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Hòa Bình được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy chữa cháy có hiệu lực;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phân cấp thẩm quyết quyết định việc khai thác và xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi do Nhà nước đầu tư, quản lý thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hòa Bình;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư xây dựng trường bắn, thao trường Huấn luyện Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình tại xã Yên Mông, thành phố Hòa Bình;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án tuyến đường xóm Sộp, xã Phúc Sạn đi xóm Đoi, xã Tân Mai, huyện Mai Châu (nay là xóm Nọt, xã Sơn Thủy đi xóm Đoi, xã Tân Thành, huyện Mai Châu).

II. Thời gian, địa điểm:

Kỳ họp diễn ra trong 2 ngày 8 – 9/12/2021 tại Hội trường Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.


                                                                                          
Đ.H (TH) 

Các tin khác


Đảng bộ huyện Lương Sơn lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, đột phá

(HBĐT) - Đảng bộ huyện Lương Sơn đã xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng Đảng, từng bước giải quyết những vấn đề của thực tiễn, nhất là trong quản lý quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường, bảo đảm ANTT, xây dựng huyện Lương Sơn cơ bản đạt các tiêu chí thị xã vào năm 2025, là hạt nhân vùng động lực phía Đông Bắc của tỉnh.

Thành phố Hòa Bình mãi khắc sâu mốc son lịch sử Cách mạng Tháng Tám

(HBĐT) - Một mùa thu mới đã về, TP Hòa Bình lại rực rỡ cờ hoa; cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hướng về năm tháng hào hùng, mốc son chói lọi mãi được ghi nhớ trong trang sử vẻ vang của dân tộc - Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, người dân Việt Nam đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân, phong kiến, nhất tề đứng lên giành chính quyền về tay Nhân dân lao động.

Cầu nối đưa chính sách đến với người dân

(HBĐT) - Cùng với việc thông tin, tuyên truyền kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những vấn đề KT-XH của tỉnh, Báo Hòa Bình đã phản ánh những tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, tiếp tục thực hiện tốt sứ mệnh là cầu nối đưa chính sách đến với người dân.

Tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam-Anh

Trong chuyến thăm và làm việc tại Anh, từ ngày 10 đến 15/8, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam, do đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương dẫn đầu, đã có các cuộc trao đổi với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Anh, lãnh đạo Hạ viện, Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính cùng nhiều cơ quan, tổ chức của Anh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Thủy

(HBĐT) - Chiều 16/8, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với BTV Huyện ủy Yên Thủy về nhiệm vụ phát triển KT-XH. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Tiến Sinh, UV BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Thông tin kỳ họp Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh

(HBĐT) - Ngày 11/8, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tiến hành kỳ họp tháng 8/2022. Tại kỳ họp, UBKT Đảng uỷ Khối đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục