Tiếng chiêng Mường
Hồn vía tiếng chiêng Mường
Ngấm sâu ba tầng đất
Vang cao chín tầng trời
Vọng từ ngàn năm trước
Ngân đến tận mai sau
Tiếng chiêng nối trước - sau
Gọi Mường đồng, Mường núi
Nhắn Mường trên, Mường dưới
Nhắc Mường ngoài, Mường trong
Dặn muôn đời cháu, con
Luôn nhớ về nguồn cội
Phải giữ gìn, tiếp nối
Truyền thống đẹp của Mường.


Hữu Thông

Các tin khác