Bác ơi, học Bác mỗi ngày

Phong cách, đạo đức tràn đầy niềm tin

Học cách đối xử văn minh

Đấu tranh kiên quyết, phê bình thẳng ngay

Tổ quốc chung sức, chung tay

Giữ gìn bảo vệ, dựng xây mạnh giàu

Phong trào giữ lá cờ đầu

Cán bộ luôn phải đầu tàu làm gương

Không tham nhũng, không nhiễu nhương

Dân yêu, dân mến, tình thương tràn đầy

Bác ơi, học Bác mỗi ngày

Lòng trong, tâm sáng, đổi thay cuộc đời.

 

Phạm Hồng Lân

 

Các tin khác