(HBĐT) - Xác định công tác cán bộ nữ là nội dung quan trọng trong chiến lược cán bộ của Đảng, tháng 4/2007, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TW về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước (NQ 11). Gắn với việc thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020, những năm qua, tỉnh đã có nhiều nỗ lực chăm lo, tạo điều kiện để phụ nữ phát triển, vươn lên trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực chính trị.

Bài 2 - Nâng tầm vị thế của phụ nữ trên chính trường


Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  chúc mừng các đại biểu nữ được biểu dương trong trong hội nghị điển hình phong trào thi đua yêu nước của Hội LHPN tỉnh giai đoạn 2015- 2020. 

Nhiều cơ chế, chính sách cho phát triển cán bộ nữ

Nhằm cụ thể hóa thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ nêu trong NQ 11, tháng 1/2015, BTV Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 17-NQ/TU về công tác cán bộ nữ tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2015-2020 và những năm tiếp theo (NQ 17). Tháng 3/2018, BTV Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 134 về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới. Công tác quán triệt, triển khai nghị quyết, kế hoạch được thực hiện nghiêm túc. Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát việc thực hiện NQ 17, phân công cấp ủy viên trực tiếp theo dõi, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện. Theo đó đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động, sự đồng thuận, nhất trí cao đối với các chủ trương, nghị quyết của của tỉnh về công tác cán bộ nữ; về vai trò, vị trí của phụ nữ cũng như trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, ban, ngành, đoàn thể đối với việc quan tâm chăm lo công tác tác cán bộ nữ. Từ đó, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, sử dụng cán bộ nữ có đủ tiêu chuẩn giữ các vị trí lãnh đạo trong cơ quan được quan tâm, chú trọng.

Sau 5 năm thực hiện NQ 17, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy; nữ tham gia đại biểu HĐND các cấp, nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý giữ chức vụ trưởng các ngành cấp tỉnh và lãnh đạo chủ chốt cấp huyện, cấp xã tăng so với nhiệm kỳ trước. Cụ thể, tính đến đầu năm 2020, toàn tỉnh có 300 cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý, trong đó, cán bộ nữ 59 đồng chí, chiếm 20%, gồm: cấp tỉnh 36 nữ, chiếm 21%, cấp huyện và tương đương (thời điểm chưa tiến hành đại hội Đảng bộ cấp huyện, cấp sở, ngành) 23 nữ, chiếm 17%. Có 428/l.363 cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện là cán bộ nữ, trong đó, cấp tỉnh 220, cấp huyện 208 đồng chí. Riêng cán bộ, công chức cấp xã do có nhiều biến động sau sáp nhập địa giới hành chính cấp xã, nên chưa có con số thống kê cụ thể. Theo dự báo tình hình từ cán bộ làm công tác tổ chức, hoạch định chiến lược của tỉnh thì trong trong thời gian tới, việc thực hiện công tác cán bộ nữ sẽ gặp rất nhiều khó khăn.  

Nỗ lực để tạo sự đột phá

Đánh giá về việc thực hiện công tác cán bộ nữ theo tinh thần NQ 11 của T.Ư, NQ 17 của tỉnh, đồng chí Bùi Văn Luyến, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhận định: Thời gian qua, nhiều cán bộ nữ đã được tổ chức phát hiện, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và sử dụng (được tạo cơ hội để phát triển). Số lượng cán bộ nữ trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt ở một số cơ quan, đơn vị có tăng lên so với nhiệm kỳ trước. Tuy nhiên, tỷ lệ còn thấp, việc bổ nhiệm chủ yếu đảm nhận cấp phó. Nguyên nhân do một số cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm đến công tác cán bộ nữ, còn biểu hiện thiếu tin tưởng vào khả năng của cán bộ nữ, đánh giá cán bộ nữ đôi lúc còn thiếu khách quan. Về chủ quan, một số cán bộ nữ vẫn tâm lý an phận, chưa có ý chí phấn đấu vươn lên, hoặc sớm thỏa mãn, bằng lòng. Còn có tình trạng một bộ phận cán bộ có tâm lý e ngại khi được luân chuyển công tác xa gia đình, không sẵn sàng nhận vị trí công tác khi được phân công, ít chịu khó học hỏi vươn lên. Từ những lý do khách quan và chủ quan đó dẫn đến 3/4 mục tiêu của NQ 17 không đạt, đó là: tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện; tỷ lệ nữ tham HĐND các cấp; tỷ lệ cán bộ nữ giữ chức vụ chủ chốt, cấp trưởng ngành còn xa với mục tiêu đề ra.   

Thể hiện sự quan tâm sâu sát công tác cán bộ nữ, thời gian qua, BTV Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị thực hiện việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2015 - 2020, xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo đúng nội dung, phương pháp, đối tượng. Kết quả quy hoạch cán bộ nữ tham gia BCH, BTV và các chức danh lãnh đạo của tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 có: 22 cán bộ là nữ tham gia BCH Đảng bộ tỉnh, chiếm 27,2%; quy hoạch 1 cán bộ nữ vào chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy, tỷ lệ 12,5%; quy hoạch 1 nữ vào chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh, 1 nữ chức danh Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và 2 nữ vào chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; 1 nữ chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 2 nữ chức danh Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Quy hoạch cán bộ nữ tham gia cấp ủy, BTV cấp ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý các Đảng bộ huyện, thành phố, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 có: 265 nữ tham gia BCH Đảng bộ, bằng 30,5%; 62 nữ tham gia BTV cấp ủy, bằng 24,2%; 6 nữ tham gia Bí thư cấp ủy, bằng 14,6%; 15 nữ tham gia Phó Bí thư cấp ủy, bằng 21,4%; 7 nữ vào chức danh Chủ tịch HĐND, bằng 21,8%; 4 nữ vào chức danh Chủ tịch UBND, bằng 12,1%; 19 nữ vào chức danh Phó Chủ tịch HĐND, chiếm 28,8%; 17 nữ vào chức danh Phó Chủ tịch UBND, chiếm 23,6%. Có 25 nữ được quy hoạch vào cấp trưởng và 87 nữ được quy hoạch vào cấp phó các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể của tỉnh…

Cùng với quy hoạch, tỉnh đã đề ra những cơ chế, chính sách cụ thể để phát huy vai trò, vị thế của phụ nữ trên lĩnh vực chính trị. Tháng 6/2020, BTV Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 330-KL/TU về tiếp tục thực hiện NQ 17, trong đó nêu rõ: Để đạt được mục tiêu NQ 17, trong thời gian tới, BTV Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể Nhân dân tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp: Tiếp tục quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của T.Ư, của tỉnh về công tác cán bộ nữ giai đoạn 2015 - 2020 và những năm tiếp theo. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền về vai trò, vị trí của phụ nữ, công tác phụ nữ và bình đẳng giới. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác nhân sự đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo đạt tỷ lệ theo quy định, trong đó quan tâm nguồn cán bộ nữ đã quy hoạch cấp ủy các cấp và các chức danh lãnh đạo, quản lý. Thực hiện việc điều động, luân chuyển cán bộ nữ vào những vị trí thích hợp, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, năng lực của cán bộ, nhằm tạo nguồn cán bộ nói chung, cán bộ nữ nói riêng gắn với nhân sự đại biểu Quốc hội và HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, nhưng phải đáp ứng yêu cầu đảm bảo về chất lượng cán bộ, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn, đồng thời phải phát huy được sở trường cán bộ nữ. Quan tâm tạo nguồn cán bộ nữ trẻ, nữ dân tộc thiểu số. Trong công tác cán bộ phải bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giữa nam và nữ về độ tuổi trong quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển đối với phụ nữ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phù hợp trong từng giai đoạn..., nhằm nâng cao hơn nữa vai trò, vị thế của phụ nữ trên chính trường, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước và hội nhập quốc tế.

Thúy Hằng


Các tin khác


Huyện Kim Bôi: Chi trả trợ cấp cho 286 đối tượng theo Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ

(HBĐT) - Ngày 17/9, Ban CHQS huyện Kim Bôi tổ chức chi trả trợ cấp 1 lần cho đối tượng theo Quyết định số 49, ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.           

Ngành Bảo hiểm xã hội: Đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến

(HBĐT) - Chị Hoàng Thị Hồng ở phường Phương Lâm (TP Hòa Bình), lao động tại một doanh nghiệp trên địa bàn thành phố cho biết: Từ khi biết được cách tra cứu thông tin BHXH trên cổng Dịch vụ công (DVC) BHXH, tôi nắm rõ thông tin về việc đóng BHXH, BHYT, BHTN của cá nhân và cũng đã chia sẻ, hướng dẫn cho nhiều người. Chỉ cần vào Cổng DVC rồi điền một số thông tin cá nhân là đã nhận được kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN cá nhân trong những năm gần đây. Trong đó, thông tin được diễn giải chi tiết về tổng tiền lương đóng, lương chính, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp nghề, mức đóng, tổng số tiền đã đóng...           

Bảo đảm an toàn cho phụ nữ và trẻ em

(HBĐT) - Thực hiện năm "An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, thời gian qua, các cấp Hội LHPN tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, xây dựng nhiều mô hình, địa chỉ tin cậy, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm... hiệu quả, nhằm đảm bảo an toàn cho phụ nữ, trẻ em.

Hủy và lùi giờ hàng loạt chuyến bay do bão số 5

Theo chỉ đạo của Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) về việc đóng cửa các sân bay Đà Nẵng, Phú Bài (Thừa Thiên Huế), Chu Lai (Quảng Nam) đến hết 20 giờ ngày 18-9, do ảnh hưởng bão số 5 (tên quốc tế là Noul), các hãng hàng không đã hủy và lùi giờ hàng loạt chuyến bay.

Giám sát thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Hòa Bình

(HBĐT) - Sáng 17/9, đoàn giám sát của UB MTTQ tỉnh do đồng chí Trần Đức Trường, Phó Chủ tịch UB MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn, đã giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC) giai đoạn 2017 - 2020 tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Hòa Bình.

Quan tâm thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển vùng đồng bào dân tộc

(HBĐT) - Thực hiện công tác rà soát phân định xã, thôn vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025, qua rà soát trên địa bàn tỉnh xác định có 145/151 xã, phường, thị trấn vùng DTTS và miền núi; 60 xã thuộc khu vực III, 13 xã, phường, thị trấn khu vực II, 72 xã, phường, thị trấn khu vực I; 74 thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng DTTS và miền núi thuộc 22 xã khu vực II và khu vực I; 8 thôn, xóm, tổ dân phố vùng DTTS và miền núi (thuộc 4 xã, phường, thị trấn không đạt tiêu chí là xã vùng DTTS và miền núi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục