(HBĐT) - BTV Tỉnh uỷ ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 20/6/2022 về xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ (CBT), cán bộ nữ (CBN), cán bộ người dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.


Tỉnh tạo điều kiện cho học sinh trường  PT DTNT THPT tỉnh học tập trong môi trường tốt, chất lượng.

Nghị quyết nêu: Những năm qua, thực hiện Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước đã có sự chuyển biến tích cực. Đặc biệt, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, sử dụng CBT, CBN, cán bộ là người DTTS giữ các vị trí lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp được quan tâm. Đến nay, khối đơn vị sở, ban, ngành và tương đương cấp tỉnh, trong tập thể lãnh đạo có: 28/48 đơn vị có cán bộ là nữ (chiếm 58,3%), 4/48 đơn vị có CBT dưới 40 tuổi (chiếm 8,3%), 34/48 đơn vị có cán bộ là người DTTS (chiếm 70,8%). Tỷ lệ CBN tham gia trong các cấp và các đơn vị lãnh đạo từ tỉnh đến cơ sở được nâng cao. Nhiều CBN đang giữ vị trí người đứng đầu tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Đội ngũ CBT, CBN, cán bộ là người DTTS cơ bản bảo đảm số lượng, cơ cấu. Chất lượng, hiệu quả công tác ngày càng nâng cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong tình hình mới. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CBT, CBN, cán bộ là người DTTS còn một số hạn chế, yếu kém. Do một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quan tâm, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử đối với CBT, CBN. Đội ngũ CBT, CBN đa số giữ cấp phó. Tỷ lệ cán bộ BTV cấp ủy quản lý số lượng còn hạn chế.

Để khắc phục hạn chế trên và xây dựng nguồn cán bộ dồi dào, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong tình hình mới, nghị quyết đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 nâng tỷ lệ cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý, cụ thể: CBT đạt từ 10% trở lên; CBN đạt từ 20% trở lên, cán bộ là người DTTS đạt từ 52% trở lên. Nâng tỷ lệ cán bộ diện BTV Huyện ủy, Thành ủy quản lý, cụ thể: CBT đạt từ 27% trở lên, CBN đạt từ 22% trở lên, cán bộ là người DTTS đạt 65% trở lên. Nâng tỷ lên cán bộ do cơ quan, đơn vị quản lý (không thuộc 2 mục trên), cụ thể: CBT đạt từ 15% trở lên, CBN đạt từ 27% trở lên, cán bộ là người DTTS đạt từ 20% trở lên.

Để đạt được mục tiêu trên, BTV Tỉnh ủy chỉ rõ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: Tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng về công tác CBT, CBN, cán bộ là người DTTS. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác cán bộ. Các cấp ủy, tổ chức Đảng rà soát, đánh giá thực trạng chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý của cán bộ để đề xuất với BTV Tỉnh ủy những cán bộ có triển vọng, năng lực, phẩm chất để cấp ủy các cấp xem xét trong việc quy hoạch, tạo nguồn. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tạo môi trường công tác thuận lợi cho đội ngũ cán bộ. Xây dựng chính sách khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, đột phá vì mục tiêu chung. Phát hiện, tuyển chọn, đào tạo bồi dưỡng cán bộ đảm bảo công bằng, minh bạch, hài hòa và cân đối về cơ cấu cán bộ, cơ cấu ngành, cơ cấu lĩnh vực. Đánh giá cán bộ hàng năm để có cơ sở xây dựng kế hoạch những năm tiếp theo. Bố trí, sử dụng cán bộ phù hợp để cán bộ có cơ hội tiếp cận, tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện bản lĩnh, phát huy và nâng cao năng lực công tác. Xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo; thu hút, phát hiện nhân tài, trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao…

P.V (TH)


Các tin khác


Tạm giao 26.974 người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các hội; cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã tỉnh năm 2023

(HBĐT) - Tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã ban hành Nghị quyết số 213/NQ-HĐND, ngày 9/12/2022 về việc quyết định tạm giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các hội; cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã tỉnh năm 2023.

Một số nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam

(HBĐt) - Luật Biên phòng Việt Nam được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 11/11/2020. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022 và thay thế Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng số 02/1997/PL-UBTVQH9.

Quyết liệt thực hiện Kế hoạch phát triển KT - XH, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

(HBĐT) - Đó là một trong những nội dung quan trọng Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh chỉ đạo tại Công văn số 2040/UBND-NVK ngày 23/11/2022 về thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 354/TB-VPCP ngày 14/11/2022 của Văn phòng Chính phủ. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ sau:

Hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

(HBĐT) - Đầu tư phát triển KT-XH các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù

Hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

(HBĐT) - Quy trình lập và phê duyệt kế hoạch thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư ở địa phương

3 nhóm lao động được hưởng lương bằng 1,8 lần mức lương cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước quy định

(HBĐT) - Quyết định số 19/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chi phí quản lý BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2022 - 2024 quy định, mức chi tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bằng 1,8 lần mức lương đối với cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quy định.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục