Nhận thức rõ vị trí, vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), UBKT Đảng ủy Ban Dân tộc tỉnh thực hiện nghiêm túc và đã khẳng định vai trò tham mưu giúp Đảng ủy Ban Dân tộc tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ Ban Dân tộc vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.


Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Ban Dân tộc tỉnh công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên năm 2023.

Trên cơ sở chương trình KTGS của cấp uỷ cấp trên, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Ban Dân tộc tỉnh chủ động xây dựng chương trình KTGS năm 2023; lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình KTGS phù hợp tình hình thực tế. Ngay sau Đại hội Đảng bộ Ban Dân tộc, nhiệm kỳ 2020 – 2025, UBKT Đảng ủy đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Đảng ủy ban hành Quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy và phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Định kỳ tham mưu Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ KTGS, thi hành kỷ luật đảng tại các kỳ họp theo quy chế làm việc. Tham mưu chương trình, kế hoạch công tác KTGS của Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 và từng năm có trọng tâm, trọng điểm. Bên cạnh đó, chủ động hướng dẫn các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch KTGS hàng năm; quá trình thực hiện chú trọng theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn để đảm bảo đúng quy trình, quy định và có chất lượng.

Với tinh thần đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, UBKT Đảng ủy Ban Dân tộc xây dựng kế hoạch KTGS năm 2023, thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát và đã thực hiện 4 cuộc KTGS. Trong đó, kiểm tra 2 chi bộ trực thuộc , nội dung về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác KTGS; kiểm tra việc thu, chi, quản lý sử dụng đảng phí; giám sát 1 chi bộ trực thuộc việc thực hiện quy chế làm việc, chương trình công tác năm; giám sát 1 đảng viên việc thực hiện chức trách nhiệm vụ cấp ủy giao và thực hiện nhiệm vụ đảng viên theo quy định điều lệ Đảng.

Kết quả, không có tổ chức đảng và đảng viên vi phạm những nội dung được KTGS. Nhìn chung, các chi bộ và đảng viên cơ bản thực hiện tốt các nội dung được KTGS. Qua đó, chỉ rõ những ưu điểm để phát huy và kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.

Đồng chí Đinh Duy Chuyên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ Ban Dân tộc tỉnh cho biết: Việc triển khai công tác KTGS, thi hành kỷ luật của Đảng ủy Ban Dân tộc đã bám sát chương trình công tác KTGS, chỉ đạo của UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Vì vậy, công tác này được tăng cường, có nhiều chuyển biến tích cực; kỷ cương, kỷ luật của đảng được giữ vững. Từ đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng. Thời gian tới, Đảng ủy Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục quán triệt các văn bản của cấp uỷ cấp trên về công tác KTGS đến các chi bộ trực thuộc và toàn bộ đảng viên. Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác KTGS của Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên, sự đoàn kết, thống nhất và bảo đảm thực hiện dân chủ trong đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của đảng.Thùy Dương 
(Ban Dân tộc tỉnh)

Các tin khác


Xã Thu Phong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Từ việc chú trọng công tác xây dựng Đảng gắn với công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), Đảng bộ xã Thu Phong, huyện Cao Phong đã nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương.

Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

Hỏi: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện bỏ phiếu biểu quyết thi hành kỷ luật đảng viên A là huyện uỷ viên. Kết quả bỏ phiếu quyết định hình thức kỷ luật không có hình thức kỷ luật nào quá bán, kể cả cộng dồn phiếu. Trường hợp này xử lý thế nào cho đúng quy định?

Đảng bộ huyện Tân Lạc chú trọng công tác kiểm tra, giám sát

Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Tân Lạc thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KTGS theo quy định của Điều lệ Đảng. Qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng (TCĐ), thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương.

Khai trừ khỏi Đảng nguyên công chức địa chính - xây dựng xã An Bình, huyện Lạc Thủy 

Ngày 11/3/2024, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Lạc Thuỷ đã họp kỳ thứ 31. Tại kỳ họp này, UBKT Huyện uỷ Lạc Thuỷ đã xem xét, kết luận những nội dung sau:

Chuyển biến trong công tác kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh

"Những năm gần đây, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), hoàn thành kế hoạch, số lượng, chất lượng các cuộc KTGS được nâng lên rõ rệt, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng (TCĐ)", đồng chí Nguyễn Đức Cường, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh khẳng định.

Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

Hỏi: Đảng viên A là lãnh đạo cơ quan cấp tỉnh, đang trong thời gian chấp hành hình thức kỷ luật khiển trách thì đến thời gian bổ nhiệm lại, vậy đảng viên A có được bổ nhiệm lại không?

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục