(HBĐT) - Các cấp ủy Đảng đang hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị. Bám sát tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW và hướng dẫn của Tỉnh ủy, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ của cán bộ, đảng viên, Nhân dân, xây dựng báo cáo chính trị và các dự thảo đánh giá toàn diện những hạn chế, yếu kém, phân tích nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ qua. Từ đó xác định được các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đột phá, có tính khả thi cao, tạo sức bật cho nhiệm kỳ tới.

 
Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

TP Hòa Bình là đơn vị thực hiệp sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết số 830/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. BTV Thành ủy Hòa Bình đang tập trung chỉ đạo xây dựng báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 đáp ứng yêu cầu Chỉ thị số 35-CT/TW và hướng dẫn của Tỉnh ủy. Tiểu ban Văn kiện đã hoàn thành dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ II, Báo cáo kiểm điểm BCH Đảng bộ, nhiệm kỳ 2015 - 2020, trên cơ sở tích hợp, tổng hợp báo cáo của Đảng bộ huyện Kỳ Sơn và Đảng bộ TP Hòa Bình (cũ), gửi xin ý kiến BTV Thành ủy, BCH Đảng bộ thành phố theo kế hoạch đề ra. Các dự thảo báo cáo đang được tiến hành xin kiến của các cơ sở Đảng, đoàn thể, Nhân dân, cán bộ lão thành cách mạng và các sở, ngành; Thường trực, BTV Tỉnh ủy để hoàn thiện.

Đồng chí Quách Tùng Dương, Bí thư Thành ủy Hòa Bình cho biết: Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đảng bộ TP Hòa Bình (cũ) và huyện Kỳ Sơn (cũ), hầu hết đã đạt và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Đối với TP Hòa Bình (cũ), nhiệm vụ quan trọng đã đáp ứng các tiêu chí về đô thị loại II vào năm 2020, khi thực hiện sáp nhập theo Nghị quyết số 830, TP Hòa Bình cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại II, có một số chỉ tiêu cần phải phấn đấu. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, thành phố đứng trước nhiều cơ hội phát triển mạnh mẽ, khi đang là tâm điểm của các dự án đầu tư lớn, trọng điểm, nhiều công trình, dự án đang được triển khai, chuẩn bị đầu tư, hứa hẹn sự phát triển mạnh mẽ. BTV, BCH Đảng bộ thành phố đã tập trung thảo luận, xây dựng báo cáo chính trị, đặt mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể và khả thi là thực hiện mục tiêu "Tiếp tục nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế phát triển KT-XH, xây dựng TP Hòa Bình trở thành đô thị loại II trước năm 2025”.

Đảng bộ huyện Lương Sơn đã quan tâm chỉ đạo xây dựng báo cáo chính trị và các văn kiện bảo đảm chất lượng, khoa học, đúng tiến độ, yêu cầu. BTV huyện ủy đã chỉ đạo gửi đề cương văn kiện đại hội chi bộ cơ sở, Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến các tổ chức cơ sở Đảng để thống nhất thực hiện. Tiểu ban Văn kiện đã họp, thông qua kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho thành viên phụ trách các lĩnh vực trong việc xây dựng văn kiện đại hội. Đã hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội gồm: Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ huyện khóa XXV, dự thảo Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội. Đồng thời, lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân. Đồng chí Hoàng Đức Minh, Phó Bí thư TT Huyện ủy Lương Sơn cho biết: Huyện đã  thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, với 15/18 chỉ tiêu đạt và hoàn thành vượt mức. Tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư, xây dựng NTM, phát triển đô thị, giảm nghèo ở tốp đầu của tỉnh. Đặc biệt, thị trấn Lương Sơn và khu vực mở rộng được Bộ Xây dựng công nhận đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV, huyện Lương Sơn đạt chuẩn NTM, trước nghị quyết 1 năm. Dự thảo báo cáo chính trị xác định mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025 là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc; huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực; xây dựng huyện Lương Sơn phát triển toàn diện, bền vững, trở thành vùng kinh tế động lực năng động của tỉnh.

Đối với huyện Cao Phong, việc xây dựng báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm cũng đang được chỉ đạo theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW. Đồng chí Đinh Đức Lân, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Ngoài việc đánh giá kết quả đạt được, báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ huyện đã nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, chỉ ra những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, đề cao tự phê bình và phê bình. Trong đó, nêu lên những khó khăn, yếu kém như: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm. Tỷ lệ đô thị hóa; độ che phủ rừng; thu NSNN chưa đạt mục tiêu đề ra. Công tác quản lý đảng viên còn hạn chế; số đảng viên xin ra khỏi Đảng cao; kết quả công tác phát triển Đảng không đạt chỉ tiêu đại hội… Trên cơ sở đó, dự thảo báo cáo đã đưa ra bài học kinh nghiệm, mục tiêu, giải pháp cụ trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, quan tâm tới công tác cán bộ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, năng động, sáng tạo, đổi mới, đồng thời, vận dụng linh hoạt chủ trương, chính sách phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Đối với việc xây dựng dự thảo văn kiện, báo cáo chính trị, Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy chỉ đạo: Các đề cương, kế hoạch văn kiện cần phải bảo đảm ngắn gọn, xúc tích, có tính khái quát cao, bố cục khoa học, hợp lý, phản ánh bao quát được kết quả đạt được; nguyên nhân, hạn chế, những yếu kém, bài học kinh nghiệm, đề ra các giải pháp trọng tâm, thể hiện tầm nhìn, tư duy chiến lược Đảng bộ các cấp. Quá trình xây dựng báo cáo phải bám sát Cương lĩnh, các quan điểm, đường lối, định hướng lớn của Đảng, nhất là 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược theo Nghị quyết Đại hội XII, bám sát định hướng chuẩn bị văn kiện Đại hội XIII của Đảng và tình hình thực tế, để đánh giá, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả, để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và với tầm nhìn xa hơn. Đánh giá nghiêm túc việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của T.Ư về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ các cấp; việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo. Đánh giá hạn chế, yếu kém phải nhìn thẳng vào sự thật, dũng cảm đối mặt với thực tế, chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm để có giải pháp khắc phục. Báo cáo kiểm điểm của cấp uỷ phải nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật, chỉ ra những ưu, khuyết điểm và nguyên nhân, gắn với trách nhiệm cá nhân trên các lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách, là cơ sở để đánh giá cấp uỷ viên trong nhiệm kỳ và góp phần quan trọng cho việc chuẩn bị nhân sự khoá mới.

                     
Lê ChungCác tin khác


Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng, an ninh 

(HBĐT) - Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị số 60-CT/TU ngày 3/7/2020 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng, an ninh (QP-AN) trên địa bàn tỉnh. 

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong

(HBĐT) - Ngày 10/7, Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2020), 15 năm Ngày thành lập Hội Cựu TNXP tỉnh (23/9/2005 - 23/9/2020). Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và đông đảo hội viên Hội Cựu TNXP tỉnh.

Thống nhất nội dung đề xuất điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (Sơn La)

(HBĐT) - Ngày 10/7, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của tỉnh Sơn La do đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La làm trưởng đoàn, nhằm đánh giá về tình hình triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, thống nhất nội dung nhà đầu tư tiềm năng, đề xuất điều chỉnh chủ trương dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu. Dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan. 

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 10 luật

Sáng 10/7, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố các luật đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9.

Tỉnh Hòa Bình cần chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng để Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 diễn ra an toàn, đúng quy chế

(HBĐT) - Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tại buổi làm việc tại tỉnh Hòa Bình về công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và triển khai chương trình GDPT mới. 

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Phong lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025:  Phấn đấu huyện sớm đạt chuẩn nông thôn mới

(HBĐT) - Ngày 9/7, Đảng bộ huyện Cao Phong tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự, chúc mừng Đại hội có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Oanh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; đại diện các Ban Xây dựng Đảng, sở, ngành của tỉnh, cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn và 227 đảng viên đại diện cho trên 3.600 đảng viên của Đảng bộ huyện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục