Bùi Đức Hinh
Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
(HBĐT) - Dân tộc ta vốn có truyền thống "kính lão đắc thọ", kính trọng người cao tuổi (NCT). Đây là lớp người có công nuôi dạy, giáo dưỡng con cháu, giữ gìn, truyền thụ, lan tỏa các giá trị truyền thống văn hóa, các thế hệ NCT ở từng giai đoạn lịch sử đã có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trò chuyện, động viên lãnh đạo, cán bộ Hội Người cao tuổi tỉnh.

Trong bài viết "Lời hiệu triệu đoàn kết tất cả các bậc phụ lão”, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: "Trách nhiệm của các vị phụ lão chúng ta đối với nhiệm vụ đất nước thật là trọng đại. Đất nước hưng thịnh do phụ lão gây dựng, đất nước tồn tại do phụ lão giúp sức. Nước bị mất, phụ lão cứu. Nước suy sụp phụ lão phù trì. Nước nhà hưng, suy, tồn, vong, phụ lão đều gánh trách nhiệm rất nặng nề...”. "Đồng bào cả nước đang ngẩng cao đầu mà trông chờ các bậc phụ lão”. Người nhấn mạnh: "Xưa nay, những người yêu nước không vì tuổi già mà chịu ngồi không”.

Có thể nói, vấn đề cốt lõi trong tư tưởng, quan điểm của Hồ Chí Minh về NCT đó là sự kính trọng, tôn vinh và đặt niềm tin sâu sắc của Người đối với lớp NCT. Người nói: "Người cao tuổi là của quý vô giá của dân tộc, của Nhà nước”. "Một lời nói của phụ lão có ảnh hưởng đến hưng bang… Đối với gia đình, đối với Tổ quốc, phụ lão đã có trọng trách là bậc tôn trưởng, đối với làng xóm, đối với bà con, phụ lão có sự tín nhiệm lớn lao. Phụ lão hô, nhân dân hưởng ứng; phụ lão làm, nhân dân làm theo. Hô điều nên hô, làm việc nên làm”. Thấy rõ vai trò và trách nhiệm của NCT đối với sự nghiệp cách mạng và xã hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng lập, chỉ đạo và tuyên truyền việc thành lập Hội Phụ lão Cứu quốc ngay tại các thôn, bản, vùng căn cứ địa cách mạng; chính là Hội NCT hiện nay. Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, Người thường xuyên nhắc nhở mọi người, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải cung kính với các cụ già.

Trong giai đoạn hiện nay, vai trò của NCT vẫn tiếp tục được phát huy trong mọi mặt, mọi lĩnh vực, đặc biệt là trong công tác phát triển KT-XH, xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng, phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường, tham gia phong trào khuyến học, khuyến tài, phổ biến tri thức, bảo vệ trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình… Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chính sách hỗ trợ, phát huy vai trò của NCT, tạo môi trường thuận lợi, điều kiện tốt nhất để NCT bằng khả năng, kinh nghiệm của mình tham gia có hiệu quả vào các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đồng thời chăm lo, bảo vệ sức khỏe, thể chất và tinh thần của NCT; nâng cao chất lượng đời sống, chất lượng hệ thống dịch vụ và cơ sở chăm sóc NCT, đặc biệt là NCT khuyết tật, NCT thuộc diện nghèo không có người phụng dưỡng, NCT dân tộc thiểu số…

Phát huy truyền thống vẻ vang của Hội NCT Việt Nam, những năm qua, các cấp Hội NCT trong tỉnh đã chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền về thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về NCT, đặc biệt là hưởng ứng 3 nhiệm vụ trọng tâm là: Chăm sóc NCT, phát huy vai trò NCT và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh gắn với hai chương trình lớn của Hội là "NCT xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường”; xây dựng và phát triển quỹ "Toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCT”. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Cán bộ, hội viên các cấp Hội luôn giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, gương mẫu trong sinh hoạt, tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, gia đình, con, cháu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động như: Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; phong trào "Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc”; phong trào thi đua "NCT làm kinh tế giỏi”; gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tích cực tham gia phòng, chống đại dịch Covid-19… Hội NCT đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm, bằng uy tín, kinh nghiệm và cách nhìn thấu đáo của mình đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của địa phương; nhiều hội viên giữ vị trí quan trọng trong hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh; hàng nghìn hội viên tham gia công tác Đảng, công tác chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân ở cơ sở; tham gia các tổ hòa giải, tổ an ninh nhân dân, thanh tra nhân dân, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, trực tiếp hòa giải các mâu thuẫn trong khu dân cư, phát hiện kẻ xấu, cảm hóa giáo dục người lầm lỗi… Thực hiện tốt việc vận động xây dựng và phát triển quỹ ‘‘Toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCT”, sau 5 năm (2016 - 2020), toàn tỉnh đã vận động được 15.362.363.799 đồng. Từ nguồn Quỹ thu được, các cấp Hội đã tham mưu cho Hội đồng quản lý Quỹ tổ chức các hoạt động thăm hỏi NCT đau ốm; tổ chức phúng viếng, tiễn đưa NCT qua đời chu đáo, tình nghĩa; hỗ trợ cho hoạt động Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau và các hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò NCT thiết thực và hiệu quả.

Có thể nói sức mạnh của những lời hiệu triệu, tiên phong của các bậc phụ lão trong đấu tranh cách mạng, trong xây dựng và phát triển đất nước, có ảnh hưởng to lớn đến tinh thần đoàn kết toàn dân. Là tấm gương sáng cho các thế hệ con cháu mãi mãi noi theo.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh rất trân trọng và luôn xác định NCT là nguồn lực nội sinh đóng vai trò quan trọng trong việc phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia đóng góp vào các phong trào quần chúng tại cơ sở. Để tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Hội NCT Việt Nam nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh, tôi đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Hội NCT trong tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, tăng cường tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, tiếp tục là tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo như Bác Hồ sinh thời đã từng nói: "Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền"; vận động gia đình, con, cháu thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương; nâng cao nhận thức trách nhiệm trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19, đặc biệt là tham gia các Tổ Covid cộng đồng; hăng say lao động sản xuất, phát triển kinh tế; ra sức cống hiến tài năng, trí tuệ thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Trung ương và tỉnh phát động, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu KT-XH theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra.

Hai là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hoá các hình thức tập hợp để thu hút hội viên; xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức hội hoàn chỉnh, vững mạnh; đẩy mạnh phong trào thi đua Tuổi cao - gương sáng nhằm động viên, khuyến khích các hội viên đóng góp trí tuệ, tâm huyết và kinh nghiệm của mình vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà, trọng tâm là thực hiện hiệu quả chương trình "NCT tham gia bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới” và phát triển Quỹ Toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCT.

Ba là, tổ chức các hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò NCT; góp phần giảm bớt khó khăn cho NCT, giảm tỷ lệ hộ NCT nghèo, xoá nhà tạm, dột nát. Tăng cường thăm, khám sức khỏe về vật chất và tinh thần cho NCT; nâng cao chất lượng cuộc sống của NCT; tạo điều kiện để NCT tham gia vào các hoạt động phù hợp với nhu cầu, khả năng; thực hiện bình đẳng trong thụ hưởng những thành quả của quá trình phát triển; góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương.


Các tin khác


Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai nhiệm vụ năm 2022

(HBĐT) - Chiều 13/1, hội nghị tổng kết công tác MTTQ và các tổ chức CT-XH đã diễn ra theo hình thức trực tuyến từ tỉnh đến các huyện, thành phố. Dự hội nghị tại các điểm cầu có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo UB MTTQ và các tổ chức CT-XH từ tỉnh đến cấp huyện.

Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng trong khối cơ quan thuộc Chính phủ và chính quyền địa phương

Chiều 12/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành về công tác phòng, chống tham nhũng trong khối cơ quan thuộc Chính phủ và chính quyền địa phương. Cùng dự, có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và Vũ Đức Đam.

Nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

(HBĐT) - Ngày 24/12/2021, Bí thư Tỉnh ủy NGÔ VĂN TUẤN ký ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc chuyển đổi số (CĐS) tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.  

Bảo đảm đón Tết Nguyên đán vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

(HBĐT) - Ngày 11/1, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh ký ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV

(HBĐT) - Chiều 11/1, Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khoá XV theo hình thức trực tuyến đã tiến hành phiên bế mạc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên bế mạc tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội tại Thủ đô Hà Nội. Chủ trì, điều hành phiên bế mạc có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và các Phó Chủ tịch Quốc hội. Dự tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2022

(HBĐT) - Ngày 11/1, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm UBKT T.Ư. Tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục