(HBĐT) - Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) và thi hành kỷ luật Đảng, năm 2017 là năm thứ 2 UBKT Tỉnh uỷ cùng 19 cơ quan, tổ chức của tỉnh đã phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung, trách nhiệm theo Quy chế phối hợp đã được BTV Tỉnh uỷ ban hành.


Đồng chí Hoàng Văn Đức, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị triển khai Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng năm 2018 với các cơ quan, tổ chức của tỉnh.

 

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ Hoàng Văn Đức cho biết: Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, BTV Tỉnh uỷ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác KT, GS. Trong đó đặc biệt quan tâm chỉ đạo UBKT Tỉnh uỷ và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ KT, GS và kỷ luật Đảng. Để cụ thể hóa việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phối hợp, năm 2016, BTV Tỉnh uỷ đã quyết định ban hành các quy chế phối hợp giữa UBKT Tỉnh uỷ với 19 cơ quan, tổ chức có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ KT, GS và kỷ luật Đảng.

Năm 2017, UBKT Tỉnh uỷ và các cơ quan, tổ chức tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung theo Quy chế phối hợp đã đề ra. Qua đó, giúp BTV Tỉnh uỷ kịp thời chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KT, GS và thi hành kỷ luật Đảng. Đồng thời thực hiện tốt hơn chức năng tham mưu giúp BTV Tỉnh uỷ, cấp uỷ, tổ chức Đảng cấp mình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ KT, GS theo chương trình, kế hoạch đề ra, nhất là việc đánh giá cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) hàng năm; quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử các chức danh lãnh đạo, quản lý, khen thưởng tổ chức Đảng, CB, ĐV do cấp uỷ mình quản lý và những công việc quan trọng khác được kịp thời, đảm bảo đúng quy định, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch - vững mạnh.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, năm 2017, UBKT Tỉnh uỷ đã phối hợp cử cán bộ tham gia các đoàn kiểm tra của BTV Tỉnh uỷ đối với 24 lượt tổ chức Đảng và 6 CB, ĐV thuộc diện cấp uỷ tỉnh quản lý. Giám sát chuyên đề đối với 12 lượt tổ chức Đảng và 8 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng đối với 1 đảng viên; trao đổi thông tin và tiếp nhận 91 lượt đơn, thư khiếu nại - tố cáo của công dân và CB, ĐV. Tăng cường trao đổi thông tin để nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Đặc biệt đã tham gia ý kiến trao đổi cung cấp thông tin với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ trong thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 12 đồng chí thuộc diện BTV Tỉnh uỷ quản lý. Phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ tham mưu giúp Thường trực Tỉnh uỷ, BTV Tỉnh uỷ quán triệt, triển khai kịp thời, đúng kế hoạch các văn bản của Trung ương về công tác KT, GS; xây dựng chương trình KT, GS năm 2017 và chương trình KT, GS theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cùng các văn bản về công tác KT, GS và kỷ luật Đảng...

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Đinh Quốc Liêm đánh giá: Những năm qua, UBKT Tỉnh uỷ đã phối hợp chặt chẽ với Ban Nội chính Tỉnh uỷ trong việc trao đổi, nắm bắt thông tin, cung cấp các tài liệu về tình hình thực hiện công tác nội chính. Trong đó có việc xem xét xử lý đơn, thư khiếu nại - tố cáo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, các vụ án hành chính, hình sự liên quan đến tổ chức Đảng, đảng viên là cán bộ thuộc diện cấp uỷ tỉnh quản lý và cử cán bộ tham gia các đoàn KT, GS của BTV Tỉnh uỷ do Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì.

Bên cạnh đó, năm 2017, UBKT Tỉnh uỷ đã phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh uỷ thông tin, báo cáo kịp thời về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở có liên quan đến khiếu nại - tố cáo của công dân, nhất là đối với tổ chức Đảng cấp dưới có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, đảng viên là cán bộ thuộc diện cấp uỷ tỉnh quản lý có dấu hiệu vi phạm, có biểu hiện nhũng nhiễu, vi phạm gây dư luận bức xúc trong nhân dân. Phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Báo Hoà Bình, Sở TT&TT, Đài PT-TH tỉnh thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến về công tác KT, GS; kết quả công tác KT,GS, kỷ luật Đảng; thông báo kịp thời kết luận sau các kỳ họp của UBKT Tỉnh uỷ.

Cùng với hoạt động phối hợp với Công an tỉnh, Viện KSND, TAND, Cục thi hành án dân sự tỉnh trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu, hồ sơ, vụ việc vi phạm pháp luật, bản án, quyết định có liên quan đến công tác KT, GS, kỷ luật Đảng năm 2017, UBKT Tỉnh uỷ và Thanh tra tỉnh đã triển khai thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, KT, GS giai đoạn 2017-2018. Thanh tra tỉnh đã cung cấp cho UBKT Tỉnh uỷ 22 bản kết luận về thanh tra KT-XH để UBKT Tỉnh uỷ thực hiện giám sát thường xuyên đối với tổ chức Đảng và đảng viên có liên quan đến nội dung thanh tra. Qua kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong việc quản lý, thu - chi tài chính, UBKT Tỉnh uỷ đã phối hợp với Thanh tra tỉnh thu hồi số tiền sai phạm trên 93,5 triệu đồng nộp NSNN.

Từ những kết quả đã đạt được, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ Hoàng Văn Đức cho rằng, việc thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp đã tạo điều kiện thuận lợi để UBKT Tỉnh uỷ tham mưu và hoàn thành tốt các cuộc KT, GS theo Chương trình của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, BTV Tỉnh uỷ cũng như Chương trình KT, GS của BTV Tỉnh uỷ. Đồng thời, tăng cường mối quan hệ công tác giữa UBKT Tỉnh uỷ và các cơ quan, tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp, thúc đẩy hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức theo chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo ANCT-TTATXH trên địa bàn.

 

Đức Phượng

 

Các tin khác


Thực hiện NQ T.Ư 4, khóa XII - Bước chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng

(HBĐT) - Đánh giá kết quả hơn 1 năm thực hiện NQ T.Ư 4 - Khóa XII "Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ”, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Đăng Ninh cho biết: Ngay sau khi NQ T.Ư 4 (khóa XII) ban hành, dưới sự lãnh đạo của BTV Tỉnh uỷ, việc tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết đã được thực hiện nghiêm túc ở tất cả các cấp, theo đúng nội dung, chương trình, kế hoạch đã đề ra. Qua đó, giúp CB,ĐV nhận thức sâu sắc nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ CB,ĐV, nhất là cán bộ chủ trì các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể trên lợi ích cá nhân, hết lòng phục vụ nhân dân. Đồng thời, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, đề cao trách nhiệm nêu gương để chỉ đạo thực hiện Nghị quyết có hiệu quả. Thực hiện tốt phương châm: kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết và kịp thời khắc phục những biểu hiện làm chiếu lệ, hình thức, đối phó, không thấy được giá trị thiết thực của Nghị quyết đối với công tác xây dựng Đảng và rèn luyện đội ngũ CBĐV hiện nay.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp; Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đón, hội đàm với Chủ tịch QH Sri Lanka

Ngày 24-4, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội (QH) Sri Lanka Karu Jayasuriya đến chào xã giao nhân dịp dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao QH Sri Lanka thăm chính thức Việt Nam, theo lời mời của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân.

Bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khoá 2016-2018

(HBĐT) - Ngày 24/4, tại trường Chính trị tỉnh, Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp đối với học viên lớp Cao cấp lý luận Chính trị hệ không tập trung tỉnh, khóa học 2016-2018. Dự và chỉ đạo có đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; PGS.TS Hoàng Văn Hoan, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khu vực I.

Giao ban công tác báo chí quý I

(HBĐT) - Ngày 24/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí quý I, định hướng công tác tuyên truyền quý II/2018. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri tại Cao Phong, Kỳ Sơn

(HBĐT) - Ngày 24/4, tại xã Thung Nai, Đoàn ĐBQH tỉnh do các đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Nguyễn Thanh Hải, UVTW Đảng, Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc Hội, Trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội và đồng chí Quách Thế Tản, Phó chủ tịch TW Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Cao Phong trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIV.

Huyện Cao Phong đồng bộ các giải pháp phòng - chống tham nhũng, lãng phí

(HBĐT) - Với tổng số 3.479 đảng viên, sinh hoạt tại 33 tổ chức cơ sở Đảng, những năm qua, công tác phòng - chống tham nhũng, lãng phí (PCTN-LP) luôn được Đảng bộ huyện Cao Phong hết sức coi trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức Đảng, sức chiến đấu của đội ngũ CB, ĐV và thúc đẩy KT-XH trên địa bàn ngày một phát triển.