Chiều 5-12, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng họp cuộc đầu tiên, nghe báo cáo các công việc đã triển khai của Tổ biên tập; dự kiến kế hoạch hoạt động của Tiểu ban Văn kiện và Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Tiểu ban Văn kiện chủ trì cuộc họp.Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Tiểu ban Văn kiện phát biểu tại cuộc họp.

Các thành viên Thường trực Tiểu ban Văn kiện tập trung thảo luận, cho ý kiến về các nội dung công việc, chương trình kế hoạch công tác; phân công trách nhiệm; tổ chức bộ máy; quy chế, cách thức làm việc…; định hướng tư tưởng chỉ đạo trong quá trình xây dựng các văn kiện, gồm Báo cáo mười năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIII; phương pháp, cách thức làm việc để đạt yêu cầu đề ra; kế hoạch trong thời gian tới,...

Phát biểu ý kiến kết luận cuộc làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh Thường trực Tổ biên tập và Tổ biên tập đã tích cực khẩn trương triển khai những công việc cần thiết. Trong quá trình thực hiện, Thường trực Tổ biên tập và Tổ biên tập, các nhóm có vai trò cực kỳ quan trọng, phải toàn tâm, toàn ý cho công việc, tổng hợp, chắt lọc các nguồn thông tin để có sản phẩm chất lượng tốt nhất.

Về tư tưởng chỉ đạo chuẩn bị các văn kiện Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, đối với chuẩn bị Báo cáo mười năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) phải trên cơ sở và có cả việc nhìn lại 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Cương lĩnh năm 1991). Từ thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử và thực tiễn phát triển của đất nước 30 năm qua, khẳng định tính đúng đắn của đường lối đổi mới, phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, lệch lạc, để tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng. Đối với Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh đây là báo cáo trung tâm của Đại hội, tổng hợp các quan điểm, đường lối, định hướng phát triển đất nước trong năm năm tới và những năm tiếp theo, có ý nghĩa hết sức quan trọng, bảo đảm sự thành công của Đại hội.

Để bảo đảm chất lượng cao nhất các văn kiện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong quá trình chuẩn bị văn kiện cần nắm vững và xử lý tốt các mối quan hệ giữa kiên định và đổi mới, sáng tạo. Kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới; kiên định sự lãnh đạo của Đảng. Kiên định nhưng không phải là bảo thủ, giáo điều mà đi liền với đổi mới và sáng tạo. Sáng tạo nhưng trên cơ sở kiên định, nếu không sẽ rơi vào chủ nghĩa xét lại, vô nguyên tắc và chệch hướng. Đây là bài học lớn, là nguồn gốc thắng lợi của cách mạng nước ta. Đồng thời phải nắm vững, giải quyết tốt các mối quan hệ giữa kế thừa và phát triển; giữa lý luận và thực tiễn. Các văn kiện Đại hội phải là sản phẩm mang tính lý luận và thực tiễn sâu sắc; làm rõ những kết quả mới, vấn đề mới, những nền tảng đã tạo dựng được, những yêu cầu đặt ra, để nhận diện rõ khát vọng, tầm nhìn, định hướng và các giải pháp lớn cho giai đoạn phát triển mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng đó là những công việc lớn, khó, phức tạp, hệ trọng, cho nên phải có cách làm khoa học, phù hợp và hiệu quả. Phát huy tối đa dân chủ, thu hút, kết tinh trí tuệ tập thể, nhưng phải thống nhất cao. Thường trực Tiểu ban và Tiểu ban Văn kiện cần phát huy cao nhất khả năng làm việc. Trong quá trình thảo luận, bàn bạc, cần hết sức cầu thị, lắng nghe, tôn trọng ý kiến lẫn nhau, cùng tìm ra chân lý, tạo sự thống nhất cao, nhất là những vấn đề mới, vấn đề khó. Có gì vướng mắc, khó khăn thì kiến nghị tìm cách giải quyết. Thời gian tới, công việc của Tiểu ban, Thường tực Tiểu ban rất nhiều, rất lớn, rất khó. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị từng thành viên tập trung, nỗ lực cao, dành thời gian, tâm sức và có phương pháp làm việc khoa học, chặt chẽ, bảo đảm hoàn thành công việc đúng tiến độ với chất lượng cao nhất.

Để chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng, Hội nghị T.Ư 8, khóa XII đã quyết định thành lập năm Tiểu ban, trong đó có Tiểu ban Văn kiện do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm Trưởng Tiểu ban. Tiểu ban Văn kiện gồm 56 đồng chí (Thường trực Tiểu ban 10 đồng chí), có nhiệm vụ chuẩn bị Báo cáo mười năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIII. Để giúp việc cho Tiểu ban Văn kiện, Ban Bí thư đã quyết định thành lập Tổ biên tập Văn kiện gồm 30 đồng chí, bộ phận thường trực 16 đồng chí.

 

                      TheoNhandan

Các tin khác


Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ở xã Lâm Sơn

(HBĐT) - Năm 2018, công tác tiếp xúc, đối thoại với nhân dân đã được Đảng bộ, chính quyền xã Lâm Sơn (Lương Sơn) thực hiện hiệu quả và trở thành giải pháp đột phá trong giải quyết các vấn đề nổi cộm, tồn tại nhiều năm ở địa bàn.

Đảng bộ huyện Kim Bôi thi hành kỷ luật 17 đảng viên

(HBĐT) -Thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, trong năm 2018, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp huyện Kim Bôi đã kiểm tra 64 đảng viên và 18 tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 86 tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; 40 tổ chức Đảng về việc thi hành kỷ luật trong Đảng; 80 tổ chức Đảng về quản lý thu, chi tài chính Đảng và sử dụng đảng phí. Tổ chức giám sát chuyên đề 72 tổ chức Đảng và 87 đảng viên.

Năm 2019, phấn đấu có trên 9.300 lượt cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng

(HBDDT) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC) năm 2019.

Cuộc chiến thể hiện cao độ chủ nghĩa yêu nước

Định vị tính chất cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc không phải để khắc sâu hận thù, mà nhắc nhở hai bên bắc cầu hữu nghị vượt qua ngăn cách.

Mọi tầng lớp nhân dân, các tổ chức đoàn thể tích cực tham gia để“Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” thực sự là ngày hội của toàn dân (*)

(HBĐT) - Ngày 13/2, Chủ tịch Quốc hội NGUYỄN THỊ KIM NGÂN đã tới dự và có bài phát biểu phát động hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” mừng xuân Kỷ Hợi 2019 tại tỉnh ta. Báo Hòa Bình xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc.

Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của mặt trận Tổ quốc

(HBĐT) - Thực hiện Quy chế số 217 của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, trong những năm qua, cấp ủy Đảng, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo quán triệt, tổ chức nghiêm túc việc học tập, ban hành văn bản để triển khai thực hiện. MTTQ các cấp chủ động phối hợp tham mưu các cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện Quy chế đạt hiệu quả.