(HBĐT) - Năm 2018 được xem là năm vượt khó của hệ thống MTTQ các cấp khi chính thức triển khai thực hiện nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. Cũng là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2014 - 2019, chuẩn bị cho Đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2019 - 2024. Trước thềm xuân mới, Báo Hòa Bình đã phỏng vấn đồng chí Nguyễn Thị Oanh, TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh về những kết quả đã đạt được trong hoạt động của MTTQ các cấp năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.


Đồng chí Nguyễn Thị Oanh, UVTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh 
trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" giai đoạn 2015 - 2018.

P.V: Năm  2018 được xem là một năm còn nhiều khó khăn và thách thức. Tuy nhiên, hệ thống Mặt trận các cấp đã phát huy vai trò tập hợp và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, vận động nhân dân nỗ lực hoàn thành nhiều chỉ tiêu KT-XH mà tỉnh đã đề ra. Xin đồng chí nêu khái quát những kết quả nổi bật trong công tác Mặt trận năm 2018?

Đồng chí Nguyễn Thị Oanh: Năm 2018, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, các mặt hoạt động của MTTQ các cấp trong tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của địa phương để tham mưu ban hành nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Có thể nói, năm 2018 là một năm vượt khó của hệ thống MTTQ tỉnh với nhiều kết quả đã được cấp ủy Đảng, chính quyền ghi nhận. Nổi  bật là tiếp tục phối hợp đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do T.Ư, tỉnh phát động. Đặc biệt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” đã bước vào năm thứ ba với  nhiều thành tích đáng kể. Cuộc vận động ủng hộ quỹ "Vì người nghèo", huy động tối đa các nguồn lực trong xã hội để góp phần thực hiện chương trình xoá đói, giảm nghèo, an sinh xã hội của tỉnh. Kết quả, quỹ "Vì người nghèo" toàn tỉnh thu được trên 5,1 tỷ đồng. Phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát thông qua việc hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết được MTTQ các cấp trong tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả. Toàn tỉnh hỗ trợ xây được 154 nhà đại đoàn kết, trị giá gần 4 tỷ đồng (riêng MTTQ tỉnh đã hỗ trợ xây 63 nhà, trị giá 1,890 tỷ đồng). Thực hiện ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động quyên góp ủng hộ Quỹ vì Trường Sa trên địa bàn toàn tỉnh. Kết quả đã vận động, ủng hộ được trên 3,1 tỷ đồng.

Triển khai làm điểm Đề án "Xây dựng sổ theo dõi những khoản các hộ dân phải đóng góp (ngoài phí và lệ phí theo quy định của Nhà nước) và tiền hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cho các hộ dân hàng năm”, Ban Thường trực đã phát 38.045 cuốn sổ theo dõi cho các hộ dân. Mặt trận tham gia  phối hợp, vận động, tuyên truyền thực hiện Đề án 1084 của UBND tỉnh sáp nhập tổ dân phố, thôn, xóm, đã thực hiện sáp nhập 60 khu dân cư.
Công tác giám sát và phản biện xã hội cũng được Ủy ban MTTQ tỉnh thực hiện tốt, đảm bảo hiệu quả, chất lượng và được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao.  Mặt trận đã trực tiếp tổ chức 2 đoàn giám sát thực hiện giám sát về công tác quản lý Nhà nước về khai thác đất, đá, cát, sỏi trên địa bàn tỉnh; công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động.

Đặc biệt, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh hướng dẫn MTTQ phường Chăm Mát, thành phố Hòa Bình là đơn vị được chọn làm điểm cấp xã, phường tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đến nay, đã có trên 68/210 MTTQ xã, phường, thị trấn tổ chức thành công đại hội.

P.V: Để đạt được những kết quả quan trọng trên,   xin đồng chí cho biết, hệ thống MTTQ các cấp trong tỉnh đã có những biện pháp gì nhằm chủ động đổi mới phương thức hoạt động cũng như công tác tuyên truyền, vận động?

Đồng chí Nguyễn Thị Oanh: MTTQ tỉnh đã tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy dân chủ, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, thực hiện tốt Đề án "Đổi mới công tác thông tin tuyên truyền của MTTQ Việt Nam”. Chủ động nắm tình hình tư tưởng, nguyện vọng nhân dân để tham mưu cho cấp ủy và phối hợp với chính quyền trong việc cung cấp thông tin, định hướng dư luận, hạn chế tối đa việc phát sinh những điểm nóng, phức tạp ở các địa phương.

Hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Việc triển khai thực hiện NQT.Ư 6 (khóa XII) của Đảng về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” đã được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh thực hiện nghiêm túc.

P.V: Năm 2019, hệ thống MTTQ các cấp trong tỉnh sẽ chú trọng vào những nhiệm vụ trọng tâm nào, thưa đồng chí?  

Đồng chí Nguyễn Thị Oanh: Năm 2019 là năm thứ 4 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2016-2020. Cũng là năm tiến hành Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024. Vì vậy, công tác MTTQ các cấp có những nhiệm vụ hết sức quan trọng. 

Một là: Triển khai các công việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội nhiệm kỳ MTTQ  các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ lần thứ IX. Ủy ban MTTQ tập trung triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX .

Hai là: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức tốt các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm của Đảng, của dân tộc, của đất nước gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ba là: Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các CVĐ, các phong trào thi đua yêu nước. Tập trung triển khai có hiệu quả các nội dung CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Tiếp tục hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Bốn là: Xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2019 của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Ủy ban MTTQ  các cấp ưu tiên lựa chọn các vấn đề đông đảo nhân dân quan tâm, bức xúc để giám sát.  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phối hợp, cử đại diện tham gia các hoạt động giám sát với các cơ quan Nhà nước cùng cấp giám sát việc thực hiện quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; triển khai thực hiện Kế hoạch số 10-KH/TW của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Năm là: Tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân.  Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, chính sách ngoại giao của Nhà nước.

Sáu là: Hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận; nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện quy chế, nghị quyết liên tịch, chương trình phối hợp; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kỹ năng tuyên truyền, vận động, tổ chức nghiên cứu khoa học cho cán bộ Mặt trận các cấp; xây dựng cơ chế và giải pháp để phát huy vai trò ủy viên Ủy ban MTTQ các cấp trong công tác Mặt trận.

P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!


                                                                  Đ.H (thực hiện) 



Các tin khác


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu về kinh tế, thương mại, đây là động lực để thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển.

Giao lưu - toạ đàm tuyên truyền giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ

(HBĐT) - Ngày 18/4, tại Nhà văn hoá TP Hoà Bình, Hội CCB, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Phòng GD & ĐT TP Hoà Bình phối hợp tổ chức giao lưu - toạ đàm tuyên truyền giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, 44 năm giải phóng Miền Nam, 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ giữa lực lượng ĐVTN, học sinh với CCB qua các thời kỳ.

Hiệu quả từ việc giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng

(HBĐT) - Cuối tháng 12/2018, chúng tôi có mặt tại trường Tiểu học Kim Tiến (Kim Bôi) đúng vào dịp Phòng GD&ĐT huyện Kim Bôi tổ chức Ngày hội Mỹ thuật với chủ đề "Chúng em tiếp bước truyền thống Bộ đội Cụ Hồ” cho học sinh các trường tiểu học trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Thị Bích, Hiệu trưởng trường Tiểu học Kim Tiến phấn khởi cho biết: Hoạt động ngoại khóa Ngày hội Mỹ thuật với chủ đề "Chúng em tiếp bước truyền thống Bộ đội Cụ Hồ” là một trong những hoạt động ngoại khóa rất được mong chờ bởi ý nghĩa đáng quý và nội dung phong phú, hấp dẫn.

Tuyên bố chung Việt Nam-Cộng hòa Séc nhân chuyến thăm của Thủ tướng

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babis đánh giá cao những nỗ lực của hai bên nhằm sớm khai trương đường bay thẳng như dự kiến.

Huyện Kim Bôi kỷ niệm 60 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng ba

(HBĐT) - Ngày 17/4, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện Kim Bôi tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập huyện (17/4/1959 - 17/4/2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng ba. Tới dự, chia vui có đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thành phố của tỉnh và một số huyện của tỉnh bạn.

Đoàn công tác của tỉnh thăm và chúc Tết cổ truyền Bunpimay tại tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào

(HBĐT) - Từ ngày 9 - 11/4, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết cổ truyền Bunpimay tại tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào. Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của tỉnh có đồng chí Phăn Thong Phết Xay Sôm Văn, Phó Chủ tịch tỉnh Hủa Phăn và các đồng chí lãnh đạo ban, ngành tỉnh Hủa Phăn.