(HBĐT) - Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận số 222-KL/TU, ngày 20/10/2021 của BTV Tỉnh ủy sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TU, ngày 9/8/2018 về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) trên địa bàn tỉnh.


Theo đó, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 42-CT/TU, BTV Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể CT-XH các cấp trong tỉnh thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm:

Tiếp tục quán triệt sâu sắc các nội dung và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 42-CT/TU của BTV Tỉnh ủy gắn với quán triệt và thực hiện Chương trình hành động số 21-CTr/TU, ngày 24/4/2018 cuả BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu BCH T.Ư Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động và Nhân dân về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kiểm soát MCBGTKS, bình đẳng giới và chất lượng dân số trong tình hình mới.

Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước trong công tác dân số và phát triển. Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức cán bộ làm công tác dân số các cấp. Phát huy vai trò của Ban chỉ đạo công tác dân số các cấp, vai trò thường trực của ngành Y tế.

Đưa việc thực hiện chính sách dân số, kiểm soát MCBGTKS vào quy ước, hương ước của các khu dân cư, tổ dân phố; vào quy chế, nội quy của các cơ quan, đơn vị; thể chế rõ các hình thức xử lý nếu vi phạm; có sự thống nhất cao trong tập thể và thực hiện nghiêm túc những quy định đã đề ra.

BTV Tỉnh ủy đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo triển khai thực hiện Kết luận này, trong đó ưu tiên các nội dung còn hạn chế, yếu kém. Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể, tổ chức CT-XH căn cứ nội dung Kết luận để tổ chức triển khai thực hiện. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh tập trung tuyên truyền, phổ biến nội dung Chỉ thị số 42-CT/TU và Kết luận này đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh. Đồng thời theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Kết luận; định kỳ báo cáo BTV Tỉnh ủy theo quy định.

Đ.H (TH)

Các tin khác


Tăng cường công tác quản lý nhà nước về mặt hàng phân bón

(HBĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 1018/UBND-KTN về việc tăng cường công tác QLNN về mặt hàng phân bón trên địa bàn tỉnh.

Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với công chức kế toán, thuế, hải quan

(HBĐT) - Từ ngày 18/7/2022, Thông tư số 29/2022 của Bộ Tài chính về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương ngạch công chức ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ sẽ chính thức có hiệu lực.

Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số

(HBĐT) - BTV Tỉnh uỷ ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 20/6/2022 về xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ (CBT), cán bộ nữ (CBN), cán bộ người dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Giảng viên học tiến sĩ ở nước ngoài được hỗ trợ học phí đến 25.000 USD/năm

(HBĐT) - Từ ngày 20/7/2022, Thông tư số 30/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ giáo dục đại học chính thức có hiệu lực.

Tăng mức lương tối thiểu vùng

(HBĐT) - Theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, từ ngày 1/7/2022, mức lương tối thiểu vùng sẽ tăng so với Nghị định số 90/2019/NĐ-CP như sau:

Điều chỉnh thời gian sử dụng ca bin học lái xe để đào tạo lái xe ôtô

(HBĐT) - Từ ngày 15/6/2022, Thông tư số 04/2022/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ có hiệu lực thi hành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục