(HBĐT) - Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận số 222-KL/TU, ngày 20/10/2021 của BTV Tỉnh ủy sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TU, ngày 9/8/2018 về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) trên địa bàn tỉnh.


Theo đó, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 42-CT/TU, BTV Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể CT-XH các cấp trong tỉnh thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm:

Tiếp tục quán triệt sâu sắc các nội dung và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 42-CT/TU của BTV Tỉnh ủy gắn với quán triệt và thực hiện Chương trình hành động số 21-CTr/TU, ngày 24/4/2018 cuả BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu BCH T.Ư Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động và Nhân dân về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kiểm soát MCBGTKS, bình đẳng giới và chất lượng dân số trong tình hình mới.

Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước trong công tác dân số và phát triển. Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức cán bộ làm công tác dân số các cấp. Phát huy vai trò của Ban chỉ đạo công tác dân số các cấp, vai trò thường trực của ngành Y tế.

Đưa việc thực hiện chính sách dân số, kiểm soát MCBGTKS vào quy ước, hương ước của các khu dân cư, tổ dân phố; vào quy chế, nội quy của các cơ quan, đơn vị; thể chế rõ các hình thức xử lý nếu vi phạm; có sự thống nhất cao trong tập thể và thực hiện nghiêm túc những quy định đã đề ra.

BTV Tỉnh ủy đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo triển khai thực hiện Kết luận này, trong đó ưu tiên các nội dung còn hạn chế, yếu kém. Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể, tổ chức CT-XH căn cứ nội dung Kết luận để tổ chức triển khai thực hiện. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh tập trung tuyên truyền, phổ biến nội dung Chỉ thị số 42-CT/TU và Kết luận này đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh. Đồng thời theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Kết luận; định kỳ báo cáo BTV Tỉnh ủy theo quy định.

Đ.H (TH)

Các tin khác


Công chức, viên chức không phải bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học

(HBĐT) - Đây là nội dung mới tại Nghị định số 89/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, có hiệu lực từ ngày 10/12/2021.

Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

(HBĐT) - Ngày 16/11/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 102/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập.

Giữ bí mật thông tin, bảo vệ người tố cáo

(HBĐT) - Thông tư số 05/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh có hiệu lực từ ngày 15/11/2021.

Quy chế thi đánh giá năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài

(HBĐT) - Thông tư số 27/2021/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT quy định quy chế thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài, có hiệu lực thi hành từ ngày 22/11/2021.

Chế độ kế toán cho hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh theo quy định mới

(HBĐT) - Ngày 11/10/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 88/2021/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh (HKD), cá nhân kinh doanh (CNKD). Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022. Theo đó, HKD, CNKD nộp thuế theo phương pháp kê khai theo quy định của pháp luật về thuế sẽ thực hiện việc lập chứng từ kế toán và ghi sổ kế toán theo quy định tại TT số 88.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục