Ứng cử viên  Hoàng Đức Chính - Trưởng Ban KT - NS (HĐND tỉnh) Tự nhận thức về vị trí, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội và đại biểu Quốc hội, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi xin hứa với cử tri sẽ quyết tâm thực hiện tốt các nội dung sau: 
Một là: Thực hiện vai trò của đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội; theo dõi đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn, giúp đỡ Nhân dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, phổ biến và vận động Nhân dân thực hiện Hiến pháp và pháp luật. 

Hai là: Thường xuyên giữ mỗi liên hệ chặt chẽ với cấp ủy chính quyền các cấp để kịp thời nắm bắt thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Thông qua các cuộc giám sát, tiếp xúc cử tri để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc trong cuộc sống của Nhân dân, phản ánh đến Quốc hội, góp phần làm tròn trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội. 

Ba là: Luôn tu dưỡng, rèn luyện tập trường chính trị, đạo đức, phẩm chất, lối sống; không ngừng nghiên cứu, học tập nâng cao kiến thức và trình độ chuyên môn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 

Bốn là: Tập trung phản ánh, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương các vấn đề về kinh tế - xã hội, môi trường như: Huy động nguồn lực để khai thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh Hòa Bình; quan tâm hình thành và phát triển các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ đầu ra cho sản phẩm; phát triển công nghiệp theo hướng công nghệ cao, công nghiệp chế biến; đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn; quan tâm gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa, phong tục, tập quán của các dân tộc trong tỉnh; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho Nhân dân; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số; quan tâm đến việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác ở cả khu vực đô thị và nông thôn; tăng cường công tác bảo vệ môi trường, an toàn lao động đối với các hoạt động khai thác khoáng sản, xử lý nghiêm các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trái phép...

Ứng cử viên Hà Thị Dung, Phó Hiệu trưởng Trường PTDTNT THCS và THPT huyện Mai ChâuQuốc hội là cơ quan quan trọng trong hệ thống chính trị Việt Nam, là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân và là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất. Được ứng cử đại biểu Quốc hội là một niềm vinh dự tự hào lớn của bản thân tôi. Nếu được Nhân dân tín nhiệm bầu vào Quốc hội khóa XV, tôi sẽ thực hiện tốt chương trình hành động của mình với những nội dung cụ thể như sau: 

Một là: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp; phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Hai là: Luôn trau dồi, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm trên tất cả các lĩnh vực để từng bước củng cố, nâng cao kỹ năng hoạt động, năng lực thực hiện vai trò, chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của người đại biểu Quốc hội. 

Ba là: Có trách nhiệm với cử tri, liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri và thường xuyên dành thời gian tiếp xúc với cử tri.

Bốn là: Tích cực tham gia các hoạt động của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có ý kiến trong xây dựng pháp luật từ thực tiễn đời sống Nhân dân. 

Năm là: Cùng với các cơ quan, ban, ngành tập trung thực hiện các biện pháp để phát triển nâng cao đời sống Nhân dân, đặc biệt là đồng báo dân tộc miền núi của tỉnh.
- Chú trọng đến chính sách tài chính đối với người có công, chính sách dân tộc nhằm nâng cao đời sống Nhân dân lao động, nhất là đối với miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 
- Bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc Thái, dân tộc Mường và các dân tộc khác. Quảng bá du lịch của tỉnh Hòa Bình như du lịch cộng đồng của huyện Mai Châu, du lịch sông Đà... 
- Tích cực đề xuất các chính sách nhằm đảm bảo nữ giới được tiếp cận, thụ hưởng bình đẳng các nguồn lực và thành quả của sự phát triển kinh tế - xã hội.
- Kiến nghị các cấp quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nhân lực tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa của tỉnh... 

Ứng cử viên  Nguyễn Thị  Phú Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, nếu được cử tri tỉnh Hòa Bình tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi xin cam kết: 

Một là: Thực hiện tốt, đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn, vai trò trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội. Luôn trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

Hai là: Chủ động đóng góp ý kiến và kiến nghị với Quốc hội hoàn thiện hệ thống pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền thực sự của dân, do dân và vì dân. Chú trọng kiến nghị, đề xuất cơ chế, chính sách trong lĩnh vực chuyên môn được đào tạo và công tác để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhất là khu vực miền núi, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc, trẻ em, người khuyết tật, gia đình chính sách, người nghèo... 

Ba là: Liên hệ chặt chẽ, thường xuyên tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri, phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri, người dân tỉnh Hòa Bình đến Quốc hội. 

Bốn là: Thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện những vấn đề còn bất cập trong thực tiễn xã hội và tại địa phương để phản ánh tới các diễn đàn Quốc hội, với Chính phủ và các ngành để kịp thời khắc phục bất cập, tồn tại này. 

Năm là: Tích cực hoạt động và là cầu nối của địa phương với Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan Trung ương, các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp do Ủy ban quản lý trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, năng lượng, viễn thông, công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng... để tranh thủ sự ủng hộ của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp đối với sự phát triển của tỉnh Hòa Bình, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Hòa Bình hoàn thành tốt mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Ứng cử viên  Đinh Thị Hằng, Điều dưỡng viên Trung tâm Y tế huyện Đà BắcLà đại biểu Quốc hội là được tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, truyền tải đến Quốc hội những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân. Nếu được vinh dự bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi sẽ quan tâm để thực hiện tốt nhất những vấn đề mà cử tri quan tâm. Trong đó, tập trung làm tốt những nội dung sau: 

Một là: Tham gia đầy đủ các phiên họp của Quốc hội, thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe, tiếp thu ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, của cử tri để phản ánh kịp thời, đầy đủ, trung thực tới Quốc hội.

Hai là: Không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng nâng cao trình độ năng lực, tập trung trí tuệ, nghiên cứu đóng góp ý kiến xây dựng pháp luật, tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. 

Ba là: Giữ mỗi liên hệ gắn bó mật thiết với cử tri bằng nhiều hình thức nhằm lắng nghe, thu thập ý kiến của cử tri có ý thức trách nhiệm tiếp công dân. 

Bốn là: Tích cực tham gia xây dựng các chính sách để triển khai thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nhất là người dân vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. 

Năm là: Quan tâm đến những vấn đề có liên quan đến quyền lợi của phụ nữ và trẻ em như chăm sóc sức khỏe sinh sản, đào tạo và nâng cao trình độ mọi mặt, lao động, việc làm, thu nhập, cuộc sống, hạnh phúc gia đình... 

Ứng cử viên Ngô Văn Tuấn, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Được ứng cử đại biểu Quốc hội là một niềm vinh dự lớn đối với tôi. Nếu được cử tri và Nhân dân tín nhiệm bầu vào Quốc hội khóa XV, tôi sẽ nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử trước cử tri và Nhân dân, với một số nội dung như sau: 

Một là: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp; phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

Hai là: Thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với Nhân dân; tôn trọng và lắng nghe ý kiến của các tầng lớp Nhân dân, để kịp thời phản ánh đến Quốc hội. Nhất là những chính sách, chủ trương liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, liên quan đến đời sống người nông dân, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Chủ động tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát các hoạt động của cơ quan Nhà nước, nhất là việc giải quyết những vấn đề bức xúc của Nhân dân liên quan đến dân sinh, xây dựng cơ sở hạ tầng, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, cải thiện cuộc sống Nhân dân. 

Ba là: Tích cực tham gia các hoạt động của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có ý kiến trong xây dựng pháp luật từ thực tiễn đồi sống Nhân dân, làm tốt vai trò của người đại biểu Quốc hội.

Bốn là: Với trách nhiệm là Uỷ viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, người đại biểu của Nhân dân, tôi sẽ cùng với tập thể BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh nỗ lực nghiên cứu, vận dụng đúng đắn Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, phát huy tối đa nội lực, khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội với 4 mục tiêu cụ thể: 
- Đến năm 2025, kinh tế Hòa Bình đạt mức trung bình của cả nước, đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển, thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ và đến năm 2050 trở thành tỉnh phát triển của cả nước. Huy động tối đa mọi nguồn lực, tạo đột phá để phát triển nhanh và bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần Nhân dân, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc... phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 9%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 100 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm 2% - 3%/ năm.
- Thực hiện 4 đột phá chiến lược và 11 nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII, gồm: Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; phát triển nguồn nhân lực và phát triển kết cấu hạ tầng.
- Chủ động tập trung mời gọi, thu hút các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm đầu tư về tỉnh đóng góp cho tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn ngân sách và giải quyết việc làm. 
- Tăng cường chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phòng chống dịch bệnh; quản lý sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh nguồn nước. 

Đ.H (TH)

Các tin khác


Huyện Tân Lạc triển khai công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng cuối năm

(HBĐT) - Ngày 13/7, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Huyện uỷ Tân Lạc tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Đảng bộ xã Mông Hóa chú trọng công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Đảng bộ xã Mông Hóa (TP Hòa Bình) có 19 chi bộ với 627 đảng viên, gồm 13 chi bộ khu dân cư, 4 chi bộ trường học, 1 chi bộ công an và 1 chi bộ trạm y tế. Từ việc quan tâm thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) đã góp phần quan trọng nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng (TCĐ), cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) trong việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Hỏi: Đảng viên Bùi Văn C. có vi phạm pháp luật bị truy nã, tổ chức Đảng (TCĐ) B đã làm báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật, tổ chức họp để thông qua báo cáo và ban hành quyết định thi hành kỷ luật Đảng mà không thực hiện việc bỏ phiếu. Vậy, việc thi hành kỷ luật Đảng của TCĐ B có đúng không?

Làm tốt cung cấp thông tin sau các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra các cấp

(HBĐT) - Thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp đã phối hợp thực hiện đăng tải thông tin sau các kỳ họp của UBKT Tỉnh ủy; các quyết định kỷ luật đối với tổ chức Đảng (TCĐ), đảng viên (ĐV) theo Công văn số 358-CT/TU, ngày 17/4/2018 của BTV Tỉnh ủy. Qua đó góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ (CB), ĐV; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, xây dựng TCĐ thực sự trong sạch, vững mạnh.

Tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - "Thời gian qua, việc phối hợp tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng giữa Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy, các Đảng bộ và các cơ quan báo chí ngày càng chặt chẽ. Chất lượng, hiệu quả tuyên truyền được nâng lên rõ rệt đã tạo chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) về vai trò, vị trí, ý nghĩa công tác KTGS của Đảng, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, xây dựng tổ chức Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh" - đồng chí Đinh Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy khẳng định.

Huyện Lương Sơn: Kiểm tra, giám sát những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm

(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trong toàn Đảng bộ huyện Lương Sơn đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ triển khai toàn diện công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), tập trung vào nhiệm vụ chính trị của địa phương, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm như công tác cán bộ, quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, ngân sách… Qua đó kết luận rõ ràng, khách quan, chính xác, xử lý nghiêm minh việc tổ chức Đảng (TCĐ), đảng viên (ĐV) vi phạm, giúp TCĐ, ĐV nhận thức rõ vi phạm, khuyết điểm để sửa chữa khắc phục, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của TCĐ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục