(HBĐT) - "Công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng bộ tỉnh có chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng; chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng lên, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giữ vững kỷ cương, kỷ luật, đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh đề ra" - đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy cho biết.


Thường trực Đảng ủy xã Tây Phong (Cao Phong) trao đổi về chất lượng công tác kiểm tra, giám sát nửa nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trước hết, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ KTGS theo quy định của Điều lệ Đảng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng, ban hành quy định về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; quy trình KTGS, thi hành kỷ luật, giải quyết tố cáo của chi bộ... kịp thời cụ thể hóa sự chỉ đạo của Trung ương và yêu cầu nhiệm vụ đề ra, trong đó tập trung sửa đổi, bổ sung làm rõ trách nhiệm, thẩm quyền của tập thể và cá nhân, trách nhiệm của người đứng đầu đảm bảo đồng bộ, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra đối với 2.789 tổ chức Đảng (TCĐ) và 3.656 đảng viên (ĐV), tăng 76,07% TCĐ và 112,1% ĐV so với cùng thời điểm nhiệm kỳ 2015 - 2020; cấp ủy và UBKT các cấp giám sát 2.618 TCĐ, 3.562 ĐV, tăng 8,63% ĐV so với cùng thời điểm nhiệm kỳ 2015 - 2020. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 221 TCĐ, 520 ĐV (tăng 22,77% TCĐ và 8,1% ĐV so với cùng thời điểm nhiệm kỳ 2015 - 2020). Cấp ủy, UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 31 TCĐ (cấp tỉnh 4 tổ chức, cấp huyện và cơ sở 27 tổ chức) và 479 ĐV (cấp tỉnh 19 ĐV, cấp huyện và cơ sở 460 ĐV). Nội dung KTGS tập trung vào việc chấp hành quy định về những điều ĐV không được làm; nguyên tắc tập trung dân chủ; việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện trách nhiệm nêu gương, công tác quản lý đất đai, tài chính, đấu thầu các dự án; tập trung những nơi có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết, biểu hiện sai phạm, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những nơi có vấn đề phức tạp mới nảy sinh, vấn đề bức xúc mà ĐV, quần chúng quan tâm.

Việc xem xét, xử lý kỷ luật được tiến hành chặt chẽ, đúng thẩm quyền; bảo đảm đúng phương châm, nguyên tắc, thủ tục, áp dụng hình thức kỷ luật phù hợp; có tác dụng giáo dục, răn đe, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, được cán bộ, ĐV và Nhân dân đồng tình.

Bên cạnh đó còn những hạn chế như: Số TCĐ, ĐV được KTGS nhiều, qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đã xem xét xử lý kỷ luật với tỷ lệ khá cao, nhưng vi phạm của TCĐ, ĐV không giảm, thậm chí cao hơn. Việc tự kiểm tra, tự phát hiện và xử lý vi phạm trong nội bộ, phát hiện dấu hiệu vi phạm của TCĐ, ĐV để đề xuất kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm thông qua công tác giám sát thường xuyên, chuyên đề còn khiêm tốn…

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác KTGS của Đảng bộ tỉnh, theo đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy cần thực hiện tốt những giải pháp như: Cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, TCĐ phải nắm vững quan điểm, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, quy định về công tác xây dựng Đảng và công tác KTGS của Đảng; chú trọng học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, quan tâm đúng mức các nội dung về công tác kiểm tra của Đảng, góp phần tích cực phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Tập trung KTGS TCĐ, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tiêu cực, nơi người dân có nhiều bức xúc, dư luận xã hội quan tâm; xử lý kịp thời, kiên quyết, nghiêm minh các TCĐ, ĐV vi phạm. Coi trọng tự KTGS của các cấp ủy, TCĐ. Tăng cường công tác KTGS của các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng.

Phát huy tối đa trí tuệ tập thể trong xây dựng chương trình KTGS của cấp ủy và UBKT các cấp, đặc biệt việc lựa chọn nội dung, đối tượng KTGS phải toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp đặc điểm tình hình thực tiễn của địa phương; kịp thời phát hiện các tấm gương sáng, cách làm hay của tập thể, cá nhân để đề nghị cấp có thẩm quyền biểu dương, nhân rộng trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; việc theo dõi, KTGS việc thực hiện các kết luận kiểm toán, thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ xa, từ đầu, giải quyết từ sớm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kéo dài và lan rộng.

Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra; quan tâm thực hiện việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác KTGS và luân chuyển lãnh đạo UBKT các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ kiểm tra; luân chuyển cán bộ trong nội bộ ngành Kiểm tra Đảng tỉnh để tạo nguồn, đảm bảo tính kế thừa và phát triển.


Lê Chung


Các tin khác


Xã Thu Phong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Từ việc chú trọng công tác xây dựng Đảng gắn với công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), Đảng bộ xã Thu Phong, huyện Cao Phong đã nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương.

Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

Hỏi: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện bỏ phiếu biểu quyết thi hành kỷ luật đảng viên A là huyện uỷ viên. Kết quả bỏ phiếu quyết định hình thức kỷ luật không có hình thức kỷ luật nào quá bán, kể cả cộng dồn phiếu. Trường hợp này xử lý thế nào cho đúng quy định?

Đảng bộ huyện Tân Lạc chú trọng công tác kiểm tra, giám sát

Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Tân Lạc thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KTGS theo quy định của Điều lệ Đảng. Qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng (TCĐ), thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương.

Khai trừ khỏi Đảng nguyên công chức địa chính - xây dựng xã An Bình, huyện Lạc Thủy 

Ngày 11/3/2024, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Lạc Thuỷ đã họp kỳ thứ 31. Tại kỳ họp này, UBKT Huyện uỷ Lạc Thuỷ đã xem xét, kết luận những nội dung sau:

Chuyển biến trong công tác kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh

"Những năm gần đây, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), hoàn thành kế hoạch, số lượng, chất lượng các cuộc KTGS được nâng lên rõ rệt, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng (TCĐ)", đồng chí Nguyễn Đức Cường, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh khẳng định.

Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

Hỏi: Đảng viên A là lãnh đạo cơ quan cấp tỉnh, đang trong thời gian chấp hành hình thức kỷ luật khiển trách thì đến thời gian bổ nhiệm lại, vậy đảng viên A có được bổ nhiệm lại không?

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục