Thời gian qua, Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng.


Chi bộ phòng 9, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức sinh hoạt định kỳ.

Ngay từ đầu năm, Đảng uỷ VKSND tỉnh xây dựng chương trình KTGS năm 2023, trong đó xác định các nhiệm vụ trọng tâm, thời gian, biện pháp cụ thể, kịp thời triển khai đến các chi bộ xây dựng kế hoạch công tác KTGS của chi bộ để tổ chức thực hiện. Đảng ủy phân công các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ giám sát việc thực hiện các quy định về nâng cao chất lượng sinh hoạt định kỳ hàng tháng của các chi bộ trực thuộc. Phân công các đồng chí uỷ viên Ủy ban Kiểm tra (UBKT) theo dõi từng chi bộ; tăng cường giám sát thường xuyên việc chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, các quy định về trách nhiệm nêu gương, những điều đảng viên không được làm; tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng tại các chi bộ và cán bộ, đảng viên.

Năm 2023, Đảng ủy VKSND tỉnh đã tiến hành kiểm tra chuyên đề 2 cuộc tại 2 chi bộ 8 và 15. Nội dung tập trung kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác, thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ; lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; quản lý, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên... Đồng thời, tiến hành kiểm tra đối với 2 đồng chí Bí thư chi bộ về những điều đảng viên không được làm và việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên. Qua kiểm tra kết luận các chi bộ, đảng viên được kiểm tra chấp hành tốt các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, không có chi bộ, đảng viên vi phạm.

Bên cạnh chú trọng và thực hiện tốt công tác KTGS theo chuyên đề của Đảng ủy VKSND tỉnh, UBKT Đảng ủy tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ KTGS, thi hành kỷ luật trong Đảng, kiểm tra tài chính, việc quản lý, sử dụng đảng phí đối với chi bộ Thanh tra - Khiếu tố và chi bộ phòng 9. Qua kiểm tra các tổ chức Đảng không có vi phạm. UBKT Đảng ủy giám sát thường xuyên đối với các tổ chức Đảng và đảng viên trong thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Đảng ủy VKSND tỉnh thông qua các buổi làm việc, dự hội nghị, nghiên cứu tài liệu, báo cáo. Kiểm tra 8/8 chi bộ về việc lãnh đạo xây dựng kế h oạch KTGS của chi bộ, việc thực hiện công tác thường xuyên, tự KTGS đối với đảng viên. Qua kiểm tra các chi bộ thực hiện tốt chương trình KTGS của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy cũng như các văn bản hướng dẫn của Đảng cấp trên; 100% chi bộ trực thuộc xây dựng quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch công tác KTGS năm 2023. Các tổ chức Đảng trực thuộc chấp hành nghiêm nguyên tắc quản lý tài chính của Đảng, không có biểu hiện tiêu cực trong chi tiêu tiền đảng phí, sử dụng đúng mục đích, không gây lãng phí.

Đồng chí Cao Viết Lực, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh cho biết: Qua thực tiễn công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ VKSND tỉnh có thể khẳng định, việc chú trọng công tác KTGS gắn với tinh thần tự phê bình, phê bình, tinh thần "tự soi”, "tự sửa” là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Thời gian tới, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy tiếp tục tập trung thực hiện các nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; triển khai thực hiện việc học tập chuyên đề năm 2024; xây dựng chương trình, kế hoạch KTGS của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy năm 2024 đảm bảo đúng theo chỉ thị, nghị quyết và hướng dẫn của Đảng.


Đinh Thắng


Các tin khác


Xã Thu Phong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Từ việc chú trọng công tác xây dựng Đảng gắn với công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), Đảng bộ xã Thu Phong, huyện Cao Phong đã nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương.

Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

Hỏi: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện bỏ phiếu biểu quyết thi hành kỷ luật đảng viên A là huyện uỷ viên. Kết quả bỏ phiếu quyết định hình thức kỷ luật không có hình thức kỷ luật nào quá bán, kể cả cộng dồn phiếu. Trường hợp này xử lý thế nào cho đúng quy định?

Đảng bộ huyện Tân Lạc chú trọng công tác kiểm tra, giám sát

Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Tân Lạc thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KTGS theo quy định của Điều lệ Đảng. Qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng (TCĐ), thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương.

Khai trừ khỏi Đảng nguyên công chức địa chính - xây dựng xã An Bình, huyện Lạc Thủy 

Ngày 11/3/2024, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Lạc Thuỷ đã họp kỳ thứ 31. Tại kỳ họp này, UBKT Huyện uỷ Lạc Thuỷ đã xem xét, kết luận những nội dung sau:

Chuyển biến trong công tác kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh

"Những năm gần đây, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), hoàn thành kế hoạch, số lượng, chất lượng các cuộc KTGS được nâng lên rõ rệt, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng (TCĐ)", đồng chí Nguyễn Đức Cường, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh khẳng định.

Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

Hỏi: Đảng viên A là lãnh đạo cơ quan cấp tỉnh, đang trong thời gian chấp hành hình thức kỷ luật khiển trách thì đến thời gian bổ nhiệm lại, vậy đảng viên A có được bổ nhiệm lại không?

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục