Bùi Văn Tỉnh
Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

(HBĐT) - Đại đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc ta, với phương châm "Đoàn kết là sức mạnh”, trong những năm qua, các cấp ủy Đảng trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây nông thôn mới, đô thị văn minh”, qua đó đã phát huy được tính tích cực, sáng tạo và nội lực của người dân, góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự ở từng địa bàn khu dân cư; khơi dậy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái trong Nhân dân, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy quyền dân chủ, tích cực xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…


 

Quỹ "Vì người nghèo” là một nguồn quỹ quan trọng để giúp hộ nghèo phát triển kinh tế, xóa đói - giảm nghèo. Ảnh: Cán bộ, công chức tham gia ủng hộ quỹ vì người nghèo tỉnh năm 2018.

 

Phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” đã khơi dậy, huy động được nhiều nguồn lực từ các tổ chức, doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh. Với cách làm phong phú, sáng tạo, trong 3 năm đã vận động Nhân dân ủng hộ quỹ "Vì người nghèo” các cấp được trên 10 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ đã xây dựng 236 ngôi nhà đại đoàn kết, tặng 3.629 suất quà cho hộ nghèo, hỗ trợ giống, vốn, tư liệu sản xuất...

Đặc biệt, thực hiện phong trào thi đua "Tỉnh Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới”, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã phối hợp với các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Thông qua phong trào, nhiều mô hình hay, cách làm mới được biểu dương, tôn vinh và nhân rộng. Đến nay, toàn tỉnh đã có 51 xã về đích xây dựng nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm bình quân trên 3%/năm, đời sống của đại bộ phận Nhân dân được cải thiện, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc.

Cùng với phát triển kinh tế, hưởng ứng Cuộc vận động, các khu dân cư trên địa bàn tỉnh đã đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phát huy truyền thống đền ơn - đáp nghĩa, tương thân, tương ái. Ba năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã vận động quyên góp hàng chục tỷ đồng, hàng trăm tấn gạo và các loại hàng hóa khác kịp thời giúp đỡ Nhân dân các vùng bị thiệt hại khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Đồng thời tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo vệ môi trường nhằm nâng cao ý thức, kiến thức về bảo vệ môi trường, đấu tranh khắc phục các tập tục, thói quen trong sản xuất, sinh hoạt xâm hại đến môi trường.

Qua 15 năm triển khai, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành hoạt động thường niên của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở. Ngày hội với nhiều hoạt động vui tươi, lành mạnh, bổ ích không chỉ thu hút các tầng lớp Nhân dân mà còn được sự quan tâm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Ngày hội đã khơi dậy truyền thống đoàn kết các dân tộc trong tỉnh, tạo nên sức mạnh nội lực ngay trong mỗi người dân, mỗi gia đình, cộng đồng. Qua đó góp phần tăng cường sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân, củng cố lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tăng cường và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Qua 3 năm triển khai, với những kết quả thiết thực, Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền và sự vào cuộc của các ngành, đoàn thể, sự hưởng ứng tích cực của người dân nên từng nội dung của cuộc vận động ngày càng thu hút đông đảo người dân tham gia. Trong thời gian tới, để Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được hưởng ứng có sức lan tỏa rộng rãi, mang lại hiệu quả thiết thực, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức chính trị, xã hội trong tỉnh quan tâm thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh hiểu sâu sắc về mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng của Cuộc vận động và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với 5 nội dung tiêu chuẩn cơ bản để phát triển kinh tế, xã hội; làm cho mỗi người dân tự ý thức về vai trò, trách nhiệm, quyết tâm và hành động để ủng hộ, tự giác, tích cực tham gia Cuộc vận động.

Hai là, xây dựng kế hoạch, chương trình phối hợp với các ngành, địa phương triển khai thực hiện; chú trọng nâng cao chất lượng Cuộc vận động có bề rộng và chiều sâu. Gắn Cuộc vận động với các phong trào chung của tỉnh, của địa phương, phát huy tinh thần chủ động, tích cực, vai trò tự quản, sáng tạo của Nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện Cuộc vận động.

Ba là, đổi mới nội dung, phương thức chia sẻ thông tin, huy động và sử dụng các nguồn lực khơi dậy, phát huy tính chủ động, sáng tạo, đặc thù, thế mạnh của từng địa phương, vai trò tự quản của cộng đồng, tinh thần tự nguyện, tự giác của mọi người dân trong thực hiện Cuộc vận động.

Bốn là, tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội; lắng nghe ý kiến, kịp thời phản ánh, tham mưu với cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp những nguyện vọng, đề xuất, sáng kiến của Nhân dân trong quá trình thực hiện Cuộc vận động.

Năm là, tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản của khu dân cư; phát hiện, nhân rộng, biểu dương, khen thưởng kịp thời, thỏa đáng các điển hình trong thực hiện Cuộc vận động, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng, tạo động lực mạnh mẽ trong xã hội.

Sáu là, giữ gìn truyền thống tổ chức ngày hội đi đôi với việc đảm bảo chất lượng các cuộc vận động và đa dạng giữ gìn bản sắc văn hóa trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đại đoàn kết toàn dân tộc luôn là vấn đề chiến lược, là tư tưởng nhất quán và là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong tiến trình lãnh đạo cách mạng của Đảng ta. Phát huy những thành tích đã đạt được, với những giải pháp thiết thực, sáng tạo, các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tin tưởng Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ngày càng phát huy hiệu quả tích cực, góp phần xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu mạnh, văn minh, hiện đại.

Các tin khác


Kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ tại Huyện uỷ Lạc Sơn

(HBĐT) - Ngày 14/11, Đoàn kiểm tra BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện QCDC tại Huyện uỷ Lạc Sơn. Tham gia đoàn có đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Quản lý đảng viên ở cơ sở - kết quả và bài học kinh nghiệm

(HBĐT) - Xác định rõ quản lý đảng viên là nội dung, biện pháp cơ bản, quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ CB,ĐV. Những năm qua, việc nâng cao chất lượng quản lý, phát huy vai trò của đội ngũ đảng viên luôn là khâu then chốt, nội dung quan trọng, là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy Đảng trên toàn tỉnh và được BTV Tỉnh ủy cụ thể hóa bằng việc ban hành Chỉ thị số 39-CT/TU, ngày 5/11/2014 về tăng cường kiểm tra, giám sát (KT,GS) công tác quản lý đảng viên ở cơ sở.

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần ngăn ngừa vi phạm

(HBĐT) - Kiểm tra, giám sát (KT,GS) là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, thời gian qua, Đảng bộ huyện Tân Lạc đã từng bước đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KT,GS theo hướng bám sát cơ sở, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tiễn, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng TSVM.

Những điểm mới trong Quy định số 07-QĐi/TW của Trung ương về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng vi phạm

(HBĐT) - Ngày 28/8/2018, BCH T.Ư Đảng ban hành Quy định số 07-QĐi/TW quy định về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng vi phạm, thay thế Quy định số 263-QĐi/TW, ngày 8/10/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng vi phạm.

ASEAN tăng hợp tác để tận dụng cơ hội từ cách mạng 4.0

Tối 13/11, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Suntec, Singapore, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã cùng các nhà lãnh đạo ASEAN dự Phiên họp toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 33.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại xóm Đồng Mới (Dũng Phong- Cao Phong)

(HBĐT) - Tối 13/11, các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại xóm Đồng Mới (Dũng Phong- Cao Phong). Cùng tham dự còn có các đồng chí Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương; Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Thứ trưởng Bộ Nội vụ, lãnh đạo các Sở, Ban, ngành của tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Cao Phong và xã Dũng Phong.