(HBĐT) - Ngày 11/10/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 88/2021/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh (HKD), cá nhân kinh doanh (CNKD). Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022. Theo đó, HKD, CNKD nộp thuế theo phương pháp kê khai theo quy định của pháp luật về thuế sẽ thực hiện việc lập chứng từ kế toán và ghi sổ kế toán theo quy định tại TT số 88.


 Theo Thông tư số 88, HKD, CNKD không thuộc diện phải thực hiện chế độ kế toán, nhưng có nhu cầu thực hiện chế độ kế toán thì được khuyến khích áp dụng. Việc bố trí người làm kế toán do người đại diện HKD, CNKD quyết định, có thể bố trí cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của mình, hoặc bố trí người làm quản lý, điều hành, thủ kho, thủ quỹ, người được giao nhiệm vụ thường xuyên mua, bán tài sản kiêm nhiệm làm kế toán. 

HKD, CNKD thực hiện chế độ kế toán hướng dẫn tại Thông tư số 88 hoặc được lựa chọn áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ cho phù hợp với nhu cầu quản lý và đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD).

Đồng thời, được vận dụng các quy định tại Điều 41, Luật Kế toán và các Điều 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Nghị định số 174/2016/NĐ-CP, ngày 30/12/2016 để bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, nhằm phục vụ cho việc xác định nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước và công tác quản lý của cơ quan thuế.
Thông tư số 88 quy định, việc lập, lưu trữ và ký chứng từ kế toán của HKD, CNKD được vận dụng theo quy định tại các Điều 16, 18, 19, Luật Kế toán và thực hiện theo hướng dẫn cụ thể tại phụ lục kèm theo. HKD, CNKD được lập, lưu trữ chứng từ kế toán dưới dạng điện tử phù hợp với đặc điểm hoạt động SXKD. Nội dung, hình thức hóa đơn, trình tự lập, quản lý và sử dụng hóa đơn (kể cả hóa đơn điện tử) thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.

HKD, CNKD áp dụng chứng từ kế toán theo danh mục như: Mục đích sử dụng, biểu mẫu, nội dung và phương pháp lập các chứng từ kế toán. Cũng theo quy định tại Thông tư số 88, HKD, CNKD được vận dụng các quy định về việc sửa chữa sổ kế toán tại Điều 27, Luật Kế toán để thực hiện cho phù hợp với đặc điểm hoạt động SXKD của HKD, CNKD.  

 Việc mở sổ, ghi sổ, khóa sổ và lưu trữ sổ kế toán của HKD, CNKD được vận dụng theo các Điều 24, 25, 26, Luật Kế toán và theo hướng dẫn tại Phụ lục 2 "Biểu mẫu và phương pháp ghi sổ kế toán” ban hành kèm theo thông tư.
   
Văn Hồng Quý (Cục Thuế tỉnh)


Các tin khác


Tăng cường công tác quản lý nhà nước về mặt hàng phân bón

(HBĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 1018/UBND-KTN về việc tăng cường công tác QLNN về mặt hàng phân bón trên địa bàn tỉnh.

Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với công chức kế toán, thuế, hải quan

(HBĐT) - Từ ngày 18/7/2022, Thông tư số 29/2022 của Bộ Tài chính về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương ngạch công chức ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ sẽ chính thức có hiệu lực.

Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số

(HBĐT) - BTV Tỉnh uỷ ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 20/6/2022 về xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ (CBT), cán bộ nữ (CBN), cán bộ người dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Giảng viên học tiến sĩ ở nước ngoài được hỗ trợ học phí đến 25.000 USD/năm

(HBĐT) - Từ ngày 20/7/2022, Thông tư số 30/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ giáo dục đại học chính thức có hiệu lực.

Tăng mức lương tối thiểu vùng

(HBĐT) - Theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, từ ngày 1/7/2022, mức lương tối thiểu vùng sẽ tăng so với Nghị định số 90/2019/NĐ-CP như sau:

Điều chỉnh thời gian sử dụng ca bin học lái xe để đào tạo lái xe ôtô

(HBĐT) - Từ ngày 15/6/2022, Thông tư số 04/2022/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ có hiệu lực thi hành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục