(HBĐT) - Ngày 11/10/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 88/2021/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh (HKD), cá nhân kinh doanh (CNKD). Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022. Theo đó, HKD, CNKD nộp thuế theo phương pháp kê khai theo quy định của pháp luật về thuế sẽ thực hiện việc lập chứng từ kế toán và ghi sổ kế toán theo quy định tại TT số 88.


 Theo Thông tư số 88, HKD, CNKD không thuộc diện phải thực hiện chế độ kế toán, nhưng có nhu cầu thực hiện chế độ kế toán thì được khuyến khích áp dụng. Việc bố trí người làm kế toán do người đại diện HKD, CNKD quyết định, có thể bố trí cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của mình, hoặc bố trí người làm quản lý, điều hành, thủ kho, thủ quỹ, người được giao nhiệm vụ thường xuyên mua, bán tài sản kiêm nhiệm làm kế toán. 

HKD, CNKD thực hiện chế độ kế toán hướng dẫn tại Thông tư số 88 hoặc được lựa chọn áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ cho phù hợp với nhu cầu quản lý và đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD).

Đồng thời, được vận dụng các quy định tại Điều 41, Luật Kế toán và các Điều 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Nghị định số 174/2016/NĐ-CP, ngày 30/12/2016 để bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, nhằm phục vụ cho việc xác định nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước và công tác quản lý của cơ quan thuế.
Thông tư số 88 quy định, việc lập, lưu trữ và ký chứng từ kế toán của HKD, CNKD được vận dụng theo quy định tại các Điều 16, 18, 19, Luật Kế toán và thực hiện theo hướng dẫn cụ thể tại phụ lục kèm theo. HKD, CNKD được lập, lưu trữ chứng từ kế toán dưới dạng điện tử phù hợp với đặc điểm hoạt động SXKD. Nội dung, hình thức hóa đơn, trình tự lập, quản lý và sử dụng hóa đơn (kể cả hóa đơn điện tử) thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.

HKD, CNKD áp dụng chứng từ kế toán theo danh mục như: Mục đích sử dụng, biểu mẫu, nội dung và phương pháp lập các chứng từ kế toán. Cũng theo quy định tại Thông tư số 88, HKD, CNKD được vận dụng các quy định về việc sửa chữa sổ kế toán tại Điều 27, Luật Kế toán để thực hiện cho phù hợp với đặc điểm hoạt động SXKD của HKD, CNKD.  

 Việc mở sổ, ghi sổ, khóa sổ và lưu trữ sổ kế toán của HKD, CNKD được vận dụng theo các Điều 24, 25, 26, Luật Kế toán và theo hướng dẫn tại Phụ lục 2 "Biểu mẫu và phương pháp ghi sổ kế toán” ban hành kèm theo thông tư.
   
Văn Hồng Quý (Cục Thuế tỉnh)


Các tin khác


Công chức, viên chức không phải bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học

(HBĐT) - Đây là nội dung mới tại Nghị định số 89/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, có hiệu lực từ ngày 10/12/2021.

Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

(HBĐT) - Ngày 16/11/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 102/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập.

Giữ bí mật thông tin, bảo vệ người tố cáo

(HBĐT) - Thông tư số 05/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh có hiệu lực từ ngày 15/11/2021.

Quy chế thi đánh giá năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài

(HBĐT) - Thông tư số 27/2021/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT quy định quy chế thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài, có hiệu lực thi hành từ ngày 22/11/2021.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh

(HBĐT) - Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận số 222-KL/TU, ngày 20/10/2021 của BTV Tỉnh ủy sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TU, ngày 9/8/2018 về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) trên địa bàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục