20/5/2020 21/5/2020 22/5/2020 23/5/2020 24/5/2020
Tmin Tmax H. gió Tốc
độ
T.tiết Tmin Tmax H. gió Tốc
độ
T.tiết Tmin Tmax T.tiết Tmin Tmax T.tiết Tmin Tmax T.tiết
26 36 SW 1 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng 26 37 WSW 1 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt 26 38 Mây thay đổi, có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh 27 35 Mây thay đổi, có mưa dông 25 34 Mây thay đổi, có mưa dông
26 36 S 1 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng 26 37 SSW 1 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt 26 38 Mây thay đổi, có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh 27 35 Mây thay đổi, có mưa dông 25 34 Mây thay đổi, có mưa dông
26 36 SSW 1 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng 26 37 SW 1 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt 26 38 Mây thay đổi, có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh 27 35 Mây thay đổi, có mưa dông 25 34 Mây thay đổi, có mưa dông
26 36 S 2 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng 26 37 S 2 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt 26 38 Mây thay đổi, có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh 27 35 Mây thay đổi, có mưa dông 25 34 Mây thay đổi, có mưa dông
26 36 SW 1 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng 26 37 SW 1 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt 26 38 Mây thay đổi, có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh 27 35 Mây thay đổi, có mưa dông 25 34 Mây thay đổi, có mưa dông
26 36 S 2 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng 26 37 SSW 2 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt 26 38 Mây thay đổi, có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh 27 35 Mây thay đổi, có mưa dông 25 34 Mây thay đổi, có mưa dông
26 36 SSW 1 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng 26 37 SW 1 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt 26 38 Mây thay đổi, có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh 27 35 Mây thay đổi, có mưa dông 25 34 Mây thay đổi, có mưa dông
26 36 S 1 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng 26 37 SSW 1 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt 26 38 Mây thay đổi, có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh 27 35 Mây thay đổi, có mưa dông 25 34 Mây thay đổi, có mưa dông
26 36 S 1 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng 26 37 SSW 1 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt 26 38 Mây thay đổi, có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh 27 35 Mây thay đổi, có mưa dông 25 34 Mây thay đổi, có mưa dông
26 36 S 1 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng 26 37 SW 1 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt 26 38 Mây thay đổi, có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh 27 35 Mây thay đổi, có mưa dông 25 34 Mây thay đổi, có mưa dông
26 36 SSW 1 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng 26 37 SW 1 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt 26 38 Mây thay đổi, có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh 27 35 Mây thay đổi, có mưa dông 25 34 Mây thay đổi, có mưa dông

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục