Banner chuyên trang đại hội đảng xiii

(HBĐT) - Đại hội lần thứ VII của Đảng diễn ra từ ngày 24 - 27/6/1991 tại Thủ đô Hà Nội. Dự đại hội có 1.176 đại biểu đại diện hơn 2,155 triệu đảng viên trong toàn Đảng. Đại hội diễn ra trong bối cảnh chung: Hệ thống các nước XHCN lâm vào cuộc khủng hoảng toàn diện và sâu sắc. Công cuộc cải tổ của Liên Xô gặp nhiều khó khăn.

Các thế lực thù địch chống phá CNXH, chủ nghĩa Mác - Lênin và Đảng Cộng sản từ nhiều phía, hòng xóa bỏ CNXH. Chiến tranh lạnh chấm dứt. Các nước lớn điều chỉnh chiến lược, đẩy mạnh xu thế hòa hoãn và hợp tác. Sau hơn 4 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, chúng ta đã đạt được những thành tựu bước đầu rất quan trọng. Song còn nhiều khó khăn, yếu kém, đất nước vẫn chưa ra khỏi khủng hoảng KT-XH, nhiều vấn đề KT-XH nóng bỏng chưa được giải quyết. Sự bao vây, cấm vận kinh tế đối với nước ta vẫn chưa bị xóa bỏ. Đất nước phải đương đầu với các hoạt động phá hoại của các lực lượng thù địch ở cả trong và ngoài nước.

Ðại hội tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Ðại hội VI và quyết nghị thông qua: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Chiến lược ổn định và phát triển KT-XH đến năm 2000; Báo cáo xây dựng Ðảng và sửa đổi Ðiều lệ Ðảng.

 Ðại hội đúc rút những kinh nghiệm bước đầu về tiến hành công cuộc đổi mới. Đó là, phải giữ vững định hướng XHCN trong quá trình đổi mới. Đổi mới toàn diện, đồng bộ và triệt để, nhưng phải có bước đi, hình thức, cách làm phù hợp. Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần phải đi đôi với tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước về KT-XH. Tiếp tục phát huy sâu rộng nền dân chủ XHCN. Phải quan tâm dự báo tình hình, kịp thời phát hiện, giải quyết đúng đắn những vấn đề mới nảy sinh trên tinh thần kiên định thực hiện đường lối đổi mới; tăng cường tổng kết thực tiễn, không ngừng hoàn chỉnh lý luận về con đường xây dựng CNXH ở nước ta.

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH được đại hội thông qua, nêu rõ những đặc trưng của xã hội XHCN mà Nhân dân ta xây dựng, những phương hướng cơ bản để xây dựng thành công CNXH ở nước ta. Cương lĩnh khẳng định: Xã hội XHCN mà Nhân dân ta xây dựng là một xã hội: Do Nhân dân lao động làm chủ. Có một nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu. Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Con người được giải phóng khỏi áp bức, bóc lột, bất công, làm theo năng lực, hưởng theo lao động, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân. Các dân tộc trong nước bình đẳng, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ. Có quan hệ hữu nghị, hợp tác với Nhân dân tất cả các nước trên thế giới.

Ðại hội bầu BCH T.Ư gồm 146 đồng chí; Bộ Chính trị có 13 ủy viên. Đồng chí Ðỗ Mười được bầu làm Tổng Bí thư của Ðảng. Các đồng chí: Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Ðồng, Võ Chí Công giữ trọng trách cố vấn BCH T.Ư Ðảng.
(Còn nữa)
                              

   P.V (TH)


Các tin khác


Đại hội XIII của Đảng thành công tốt đẹp

(HBĐT) - Sau hơn 7 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với ý thức, trách nhiệm cao trước Đảng và Nhân dân, sáng 1/2, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Đại hội XIII) đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thành công tốt đẹp và họp phiên bế mạc.

Đại hội XIII của Đảng thành công tốt đẹp và bế mạc

Sau hơn 7 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, sáng 1/2/2021, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bế mạc và thành công tốt đẹp.

Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Sau hơn 7 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng và Nhân dân, sáng 1/2/2021, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bế mạc và thành công tốt đẹp.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

(HBĐT) - Ngày 31/1, tại Văn phòng T.Ư Đảng, Ban chấp hành T.Ư khóa XIII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII

Sáng 31/1, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, với số phiếu gần như tuyệt đối, đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.

DANH SÁCH BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ, CHỦ NHIỆM ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG KHÓA XIII

Sáng 31/1, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tiến hành phiên họp để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục