(HBĐT) - Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy vừa xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 21, ngày 20/1/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới.


BTV Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

Tiếp tục quán triệt quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết (NQ) số 11, ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X; NQ số 17, ngày 12/1/2015 của BTV Tỉnh ủy đối với công tác cán bộ nữ tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2015-2020 và những năm tiếp theo. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của cán bộ nữ và công tác cán bộ nữ.

Thực hiện các chính sách về bình đẳng giới, tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển toàn diện...

Thực hiện các chính sách đặc thù hỗ trợ đối với phụ nữ ở vùng cao, vùng sâu, phụ nữ là người dân tộc thiểu số, phụ nữ khuyết tật, đơn thân, cao tuổi, phụ nữ mang thai và nuôi con nhỏ, lao động nữ di cư, chuyển đổi nghề. Khuyến khích, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, thành lập doanh nghiệp, HTX, tổ liên kết do phụ nữ làm chủ. Tạo điều kiện để phụ nữ được tham gia đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu, tiếp cận với khoa học, công nghệ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực lãnh đạo quản lý đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển.

Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, giữa các cơ quan QLNN với Hội LHPN tỉnh, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh, UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh trong thực hiện công tác phụ nữ và bình đẳng giới.

Xây dựng người phụ nữ phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới theo Chương trình hành động số 27, ngày 03/10/2014 của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 33, ngày 09/6/2014 Hội nghị lần thứ chín BCH T.ư khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực nữ chất lượng cao. Tạo điều kiện để phụ nữ tham gia nhiều hơn công việc xã hội. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tôn vinh nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc, để phát huy tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp của đội ngũ nữ lãnh đạo quản lý, nữ trí thức, nữ cán bộ khoa học, nữ doanh nhân...

Đẩy mạnh việc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Mở rộng, nâng cao chất lượng hoạt động trợ giúp pháp lý, tư vấn hỗ trợ hôn nhân và gia đình. Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe phụ nữ; quan tâm vấn đề dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em. Xây dựng chương trình giáo dục về gia đình, chú trọng giáo dục sớm, giáo dục tiền hôn nhân. Phát triển hệ thống nhà trẻ, mẫu giáo, mầm non. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội, xử lý nghiêm các hành vi bạo lực, mua bán, xâm hại phụ nữ và trẻ em gái...


Việt Hà

(Văn phòng Tỉnh ủy)

Các tin khác


Quy định chế độ báo cáo về công tác văn thư, lưu trữ

(HBĐT) - Ngày 22/8/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 22-QĐi/TU chế độ báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy về công tác văn thư, lưu trữ.

Ban hành Quy định về xây dựng chương trình công tác trọng tâm

(HBĐT) - Ngày 17/8/2018, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy ban hành Quy định số 21-QĐi/TU về xây dựng Chương trình trọng tâm công tác toàn khóa của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh và Chương trình trọng tâm công tác năm của BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy (sau đây viết tắt là Chương trình trọng tâm công tác).

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận chính quyền

(HBĐT) - Ngày 17/8/2018, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 43-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh

(HBĐT) - Ngày 9/8/2018, BTV Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 42-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Ban hành Quy định về việc gửi, nhận văn bản điện tử của Tỉnh ủy

(HBĐT) - Ngày 1/8/2018, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy ban hành Quy định số 20-QĐi/TU về việc gửi, nhận văn bản điện tử của Tỉnh ủy. Quy định gồm 4 chương (Quy định chung; văn bản của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; văn bản của các ban, cơ quan thuộc Tỉnh ủy, huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; tổ chức thực hiện) và 16 điều.