(HBĐT) - Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy vừa xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 21, ngày 20/1/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới.


BTV Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

Tiếp tục quán triệt quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết (NQ) số 11, ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X; NQ số 17, ngày 12/1/2015 của BTV Tỉnh ủy đối với công tác cán bộ nữ tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2015-2020 và những năm tiếp theo. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của cán bộ nữ và công tác cán bộ nữ.

Thực hiện các chính sách về bình đẳng giới, tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển toàn diện...

Thực hiện các chính sách đặc thù hỗ trợ đối với phụ nữ ở vùng cao, vùng sâu, phụ nữ là người dân tộc thiểu số, phụ nữ khuyết tật, đơn thân, cao tuổi, phụ nữ mang thai và nuôi con nhỏ, lao động nữ di cư, chuyển đổi nghề. Khuyến khích, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, thành lập doanh nghiệp, HTX, tổ liên kết do phụ nữ làm chủ. Tạo điều kiện để phụ nữ được tham gia đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu, tiếp cận với khoa học, công nghệ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực lãnh đạo quản lý đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển.

Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, giữa các cơ quan QLNN với Hội LHPN tỉnh, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh, UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh trong thực hiện công tác phụ nữ và bình đẳng giới.

Xây dựng người phụ nữ phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới theo Chương trình hành động số 27, ngày 03/10/2014 của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 33, ngày 09/6/2014 Hội nghị lần thứ chín BCH T.ư khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực nữ chất lượng cao. Tạo điều kiện để phụ nữ tham gia nhiều hơn công việc xã hội. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tôn vinh nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc, để phát huy tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp của đội ngũ nữ lãnh đạo quản lý, nữ trí thức, nữ cán bộ khoa học, nữ doanh nhân...

Đẩy mạnh việc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Mở rộng, nâng cao chất lượng hoạt động trợ giúp pháp lý, tư vấn hỗ trợ hôn nhân và gia đình. Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe phụ nữ; quan tâm vấn đề dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em. Xây dựng chương trình giáo dục về gia đình, chú trọng giáo dục sớm, giáo dục tiền hôn nhân. Phát triển hệ thống nhà trẻ, mẫu giáo, mầm non. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội, xử lý nghiêm các hành vi bạo lực, mua bán, xâm hại phụ nữ và trẻ em gái...


Việt Hà

(Văn phòng Tỉnh ủy)

Các tin khác


Đến năm 2021, phấn đấu đạt khoảng 2,2% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội.

(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của BCH T.Ư Đảng về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), ngày 25/10/2018, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI ban hành Chương trình hành động số 24-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy BCH T.Ư Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH. Theo đó, BCH Đảng bộ tỉnh xác định mục tiêu cho từng giai đoạn, cụ thể như sau:

Xử lý việc chậm tiến độ dự án cầu bắc qua suối Rộc, xã Kim Tiến (Kim Bôi)

(HBĐT) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, ngày 23/10/2018, Văn phòng Tỉnh ủy đã có Công văn số 3926 - CV/VPTU giử Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về xử lý việc chậm tiến độ dự án cầu bắc qua suối Rộc, thuộc xóm Cháo, xã Kim Tiến, huyện Kim Bôi.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chi đoàn

(HBĐT) - Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chi đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, ngày 24/10/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 46-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chi đoàn. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

Nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng bộ và giáo dục truyền thống cách mạng

(HBĐT) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình vừa ban hành Chỉ thị số 45-CT/TU về nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng bộ và giáo dục truyền thống cách mạng.

Đảng bộ huyện Lạc Sơn, Lạc Thủy thi hành kỷ luật đảng viên

* Ngày 9/10/2018, BCH Đảng bộ huyện Lạc Thủy đã ban hành Quyết định số 395-QĐ/HU thi hành kỷ luật đối với đồng chí Dương Xuân Mạnh - Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Chủ tịch Hội Nông dân huyện, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Cố Nghĩa bằng hình thức Khiển trách do vi phạm Điểm c, Khoản 1, Điều 21 và Điểm c, Khoản 1, Điều 29, Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.