Ngày 14/3/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 38-CT/TU về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Để tiếp tục triển khai thực hiện một cách toàn diện, đồng bộ và hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về GDNN nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu cho thị trường lao động, góp phần phát triển KT -XH của tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể CT -XH từ tỉnh đến cơ sở thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau:

1- Tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác GDNN…

2- Tăng cường vai trò của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể CT -XH từ tỉnh đến cơ sở trong việc lãnh đạo tổ chức thực hiện công tác GDNN; thực hiện tốt công tác dự báo nhu cầu nhân lực của từng địa phương và trên toàn tỉnh, từ đó xây dựng kế hoạch tuyển sinh hằng năm và chương trình đào tạo có chất lượng, hiệu quả cho từng cơ sở đào tạo.

3- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về GDNN; định hướng, tư vấn và thực hiện tốt công tác phân luồng học sinh THCS và THPT trong tham gia học nghề; xây dựng và nhân rộng các mô hình đào tạo nghề có hiệu quả…

4- Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong đầu tư kết cấu hạ tầng, trang thiết bị phục vụ dạy nghề và học nghề, hỗ trợ người học, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu về GDNN đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Tạo điều kiện thu hút mọi nguồn lực của xã hội tham gia đầu tư cho GDNN.

5- Rà soát, sắp xếp hệ thống mạng lưới các cơ sở GDNN nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo; chuẩn hóa đội ngũ giáo viên dạy nghề đáp ứng yêu cầu thực tế. Nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm GDNN - GDTX cấp huyện. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Việc làm, Luật GDNN; nâng cao năng lực, hiệu quả QLNN về công tác GDNN ở các cấp.

6- Đào tạo gắn với nhu cầu thị trường lao động trong tỉnh, trong nước và xuất khẩu lao động, tạo việc làm bền vững, đảm bảo an sinh xã hội; gắn với giáo dục ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, đạo đức nghề nghiệp cho người học. Đẩy mạnh đổi mới nội dung chương trình, phương pháp dạy học phù hợp với việc ứng dụng các thành tựu KHKT của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 và Quyết định số 971/QĐ-TTg ngày 1/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

7- Thực hiện tốt các cơ chế của tỉnh đã ban hành về GDNN; khuyến khích các doanh nghiệp trong tỉnh tự đào tạo nghề cho người lao động và phối hợp với các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh trong liên kết đào tạo và giới thiệu việc làm cho HS - SV. Xây dựng giải pháp cụ thể nhằm tăng cường kết nối các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đồng hành hỗ trợ HSSV lập nghiệp, khởi nghiệp sau khi được đào tạo nghề (về vốn, cơ chế, chính sách ưu đãi, xây dựng mô hình, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu...).

P.V

 


Các tin khác


Quy định chế độ báo cáo về công tác văn thư, lưu trữ

(HBĐT) - Ngày 22/8/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 22-QĐi/TU chế độ báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy về công tác văn thư, lưu trữ.

Ban hành Quy định về xây dựng chương trình công tác trọng tâm

(HBĐT) - Ngày 17/8/2018, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy ban hành Quy định số 21-QĐi/TU về xây dựng Chương trình trọng tâm công tác toàn khóa của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh và Chương trình trọng tâm công tác năm của BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy (sau đây viết tắt là Chương trình trọng tâm công tác).

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận chính quyền

(HBĐT) - Ngày 17/8/2018, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 43-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh

(HBĐT) - Ngày 9/8/2018, BTV Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 42-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Ban hành Quy định về việc gửi, nhận văn bản điện tử của Tỉnh ủy

(HBĐT) - Ngày 1/8/2018, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy ban hành Quy định số 20-QĐi/TU về việc gửi, nhận văn bản điện tử của Tỉnh ủy. Quy định gồm 4 chương (Quy định chung; văn bản của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; văn bản của các ban, cơ quan thuộc Tỉnh ủy, huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; tổ chức thực hiện) và 16 điều.