Ngày 14/3/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 38-CT/TU về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Để tiếp tục triển khai thực hiện một cách toàn diện, đồng bộ và hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về GDNN nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu cho thị trường lao động, góp phần phát triển KT -XH của tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể CT -XH từ tỉnh đến cơ sở thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau:

1- Tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác GDNN…

2- Tăng cường vai trò của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể CT -XH từ tỉnh đến cơ sở trong việc lãnh đạo tổ chức thực hiện công tác GDNN; thực hiện tốt công tác dự báo nhu cầu nhân lực của từng địa phương và trên toàn tỉnh, từ đó xây dựng kế hoạch tuyển sinh hằng năm và chương trình đào tạo có chất lượng, hiệu quả cho từng cơ sở đào tạo.

3- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về GDNN; định hướng, tư vấn và thực hiện tốt công tác phân luồng học sinh THCS và THPT trong tham gia học nghề; xây dựng và nhân rộng các mô hình đào tạo nghề có hiệu quả…

4- Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong đầu tư kết cấu hạ tầng, trang thiết bị phục vụ dạy nghề và học nghề, hỗ trợ người học, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu về GDNN đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Tạo điều kiện thu hút mọi nguồn lực của xã hội tham gia đầu tư cho GDNN.

5- Rà soát, sắp xếp hệ thống mạng lưới các cơ sở GDNN nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo; chuẩn hóa đội ngũ giáo viên dạy nghề đáp ứng yêu cầu thực tế. Nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm GDNN - GDTX cấp huyện. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Việc làm, Luật GDNN; nâng cao năng lực, hiệu quả QLNN về công tác GDNN ở các cấp.

6- Đào tạo gắn với nhu cầu thị trường lao động trong tỉnh, trong nước và xuất khẩu lao động, tạo việc làm bền vững, đảm bảo an sinh xã hội; gắn với giáo dục ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, đạo đức nghề nghiệp cho người học. Đẩy mạnh đổi mới nội dung chương trình, phương pháp dạy học phù hợp với việc ứng dụng các thành tựu KHKT của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 và Quyết định số 971/QĐ-TTg ngày 1/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

7- Thực hiện tốt các cơ chế của tỉnh đã ban hành về GDNN; khuyến khích các doanh nghiệp trong tỉnh tự đào tạo nghề cho người lao động và phối hợp với các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh trong liên kết đào tạo và giới thiệu việc làm cho HS - SV. Xây dựng giải pháp cụ thể nhằm tăng cường kết nối các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đồng hành hỗ trợ HSSV lập nghiệp, khởi nghiệp sau khi được đào tạo nghề (về vốn, cơ chế, chính sách ưu đãi, xây dựng mô hình, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu...).

P.V

 


Các tin khác


Thi hành kỷ luật Đảng ủy xã Piềng Vế

(HBĐT) - Ngày 27/6/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Mai Châu đã ban hành Quyết định số 815-QĐ/HU thi hành kỷ luật Đảng ủy xã Piềng Vế bằng hình thức khiển trách do có những sai phạm trong xây dựng, ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Nghị quyết phân công nhiệm vụ cho các đồng chí UVBCH và chấp hành chế độ sinh hoạt, ghi chép sổ sách của cấp ủy theo Quy định của Điều lệ Đảng.

Ban hành Quy định số 16-QĐi/TU về luân chuyển cán bộ

(HBĐT) - Ngày 2/7/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 16-QĐi/TU về luân chuyển cán bộ; theo đó quy định về phạm vi, đối tượng, chức danh luân chuyển; tiêu chuẩn, điều kiện; thẩm quyền, trách nhiệm; kế hoạch, quy trình, hồ sơ cán bộ luân chuyển; thời gian luân chuyển; nhận xét, đánh giá đối với cán bộ luân chuyển; nguyên tắc bố trí cán bộ sau luân chuyển và chế độ, chính sách đối với cán bộ luân chuyển.

Thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

(HBĐT) - Ngày 22/6/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 157-KH/TU thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW.

Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết T.Ư 7(khóa XII)

(HBĐT) - Ngày 18/6/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 156-KH/TU tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng.