(HBĐT) - Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy vừa ban hành Công văn số 358 - CV/TU gửi các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy về việc cung cấp thông tin cho báo chí về công tác kiểm tra kỷ luật đảng.


Theo đó, BTV Tỉnh ủy đánh giá: Thời gian qua, các cấp ủy, cơ quan, tổ chức Đảng, UBKT các cấp và các cơ quan báo chí địa phương, nhất là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Hòa Bình, Đài PT-TH tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Nhờ đó từng bước nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tác dụng của công tác kiểm tra của Đảng, kịp thời định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong cán bộ và nhân dân.

Tuy nhiên, thời gian qua vẫn còn cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT cấp ủy chưa quan tâm thực hiện việc cung cấp thông tin đầy đủ, thường xuyên cho báo chí để kịp thời đăng tải việc xử lý kỷ luật đảng đối với tổ chức Đảng, đảng viên nhằm thông tin chính xác, tạo điều kiện cho nhân dân giám sát hoạt động của tổ chức Đảng, đảng viên.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, BTV Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, tổ chức Đảng và UBKT các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện tốt Thông báo kết luận số 226 ngày 3/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Hướng dẫn số 02 ngày 28/11/2011 của UBKT Trung ương; Quy định số 10 ngày 10/10/2014 của BTV Tỉnh ủy Hòa Bình về việc cung cấp thông tin cho báo chí sau các kỳ họp của UBKT Tỉnh ủy và UBKT các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Kế hoạch số 26, ngày 23/3/2016 của BTV Tỉnh ủy về tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

2. Rà soát ngay các trường hợp tổ chức Đảng và đảng viên bị xử lý kỷ luật thuộc thẩm quyền cấp mình, đồng thời chỉ đạo tổ chức Đảng cấp dưới phối hợp với các cơ quan báo chí của tỉnh (Báo Hoà Bình, Đài PT - TH tỉnh), Trang thông tin điện tử Tỉnh ủy (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Cơ quan thường trực), Cổng thông tin điện tử tỉnh (Sở Thông tin và Truyền thông - Cơ quan thường trực) cho đăng tải ngay các trường hợp bị xử lý kỷ luật đảng từ tháng 10/2017 đến nay.

Từ nay, sau khi cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT có thẩm quyền công bố quyết định kỷ luật đối với tổ chức Đảng và đảng viên phải cung cấp thông tin ngay cho báo chí đăng tải theo quy định.

3. Tổ chức kiểm tra đối với tổ chức Đảng cấp dưới trực tiếp, đồng thời tự kiểm tra, định kỳ hằng quý báo cáo BTV Tỉnh ủy (qua UBKT Tỉnh ủy) về kết quả thực hiện việc cung cấp thông tin cho báo chí đăng tải các trường hợp tổ chức Đảng, đảng viên, bị xử lý kỷ luật.


P.V


Các tin khác


Đến năm 2021, phấn đấu đạt khoảng 2,2% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội.

(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của BCH T.Ư Đảng về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), ngày 25/10/2018, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI ban hành Chương trình hành động số 24-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy BCH T.Ư Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH. Theo đó, BCH Đảng bộ tỉnh xác định mục tiêu cho từng giai đoạn, cụ thể như sau:

Xử lý việc chậm tiến độ dự án cầu bắc qua suối Rộc, xã Kim Tiến (Kim Bôi)

(HBĐT) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, ngày 23/10/2018, Văn phòng Tỉnh ủy đã có Công văn số 3926 - CV/VPTU giử Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về xử lý việc chậm tiến độ dự án cầu bắc qua suối Rộc, thuộc xóm Cháo, xã Kim Tiến, huyện Kim Bôi.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chi đoàn

(HBĐT) - Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chi đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, ngày 24/10/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 46-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chi đoàn. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

Nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng bộ và giáo dục truyền thống cách mạng

(HBĐT) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình vừa ban hành Chỉ thị số 45-CT/TU về nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng bộ và giáo dục truyền thống cách mạng.

Đảng bộ huyện Lạc Sơn, Lạc Thủy thi hành kỷ luật đảng viên

* Ngày 9/10/2018, BCH Đảng bộ huyện Lạc Thủy đã ban hành Quyết định số 395-QĐ/HU thi hành kỷ luật đối với đồng chí Dương Xuân Mạnh - Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Chủ tịch Hội Nông dân huyện, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Cố Nghĩa bằng hình thức Khiển trách do vi phạm Điểm c, Khoản 1, Điều 21 và Điểm c, Khoản 1, Điều 29, Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.