(HBĐT) - Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy vừa ban hành Công văn số 358 - CV/TU gửi các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy về việc cung cấp thông tin cho báo chí về công tác kiểm tra kỷ luật đảng.


Theo đó, BTV Tỉnh ủy đánh giá: Thời gian qua, các cấp ủy, cơ quan, tổ chức Đảng, UBKT các cấp và các cơ quan báo chí địa phương, nhất là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Hòa Bình, Đài PT-TH tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Nhờ đó từng bước nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tác dụng của công tác kiểm tra của Đảng, kịp thời định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong cán bộ và nhân dân.

Tuy nhiên, thời gian qua vẫn còn cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT cấp ủy chưa quan tâm thực hiện việc cung cấp thông tin đầy đủ, thường xuyên cho báo chí để kịp thời đăng tải việc xử lý kỷ luật đảng đối với tổ chức Đảng, đảng viên nhằm thông tin chính xác, tạo điều kiện cho nhân dân giám sát hoạt động của tổ chức Đảng, đảng viên.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, BTV Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, tổ chức Đảng và UBKT các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện tốt Thông báo kết luận số 226 ngày 3/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Hướng dẫn số 02 ngày 28/11/2011 của UBKT Trung ương; Quy định số 10 ngày 10/10/2014 của BTV Tỉnh ủy Hòa Bình về việc cung cấp thông tin cho báo chí sau các kỳ họp của UBKT Tỉnh ủy và UBKT các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Kế hoạch số 26, ngày 23/3/2016 của BTV Tỉnh ủy về tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

2. Rà soát ngay các trường hợp tổ chức Đảng và đảng viên bị xử lý kỷ luật thuộc thẩm quyền cấp mình, đồng thời chỉ đạo tổ chức Đảng cấp dưới phối hợp với các cơ quan báo chí của tỉnh (Báo Hoà Bình, Đài PT - TH tỉnh), Trang thông tin điện tử Tỉnh ủy (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Cơ quan thường trực), Cổng thông tin điện tử tỉnh (Sở Thông tin và Truyền thông - Cơ quan thường trực) cho đăng tải ngay các trường hợp bị xử lý kỷ luật đảng từ tháng 10/2017 đến nay.

Từ nay, sau khi cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT có thẩm quyền công bố quyết định kỷ luật đối với tổ chức Đảng và đảng viên phải cung cấp thông tin ngay cho báo chí đăng tải theo quy định.

3. Tổ chức kiểm tra đối với tổ chức Đảng cấp dưới trực tiếp, đồng thời tự kiểm tra, định kỳ hằng quý báo cáo BTV Tỉnh ủy (qua UBKT Tỉnh ủy) về kết quả thực hiện việc cung cấp thông tin cho báo chí đăng tải các trường hợp tổ chức Đảng, đảng viên, bị xử lý kỷ luật.


P.V


Các tin khác


Quy định về việc dự sinh hoạt chi bộ của cấp ủy viên trong Đảng bộ tỉnh

(HBĐT) - Ngày 17/12/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 32-QĐi/TU về việc dự sinh hoạt chi bộ của cấp ủy viên trong Đảng bộ tỉnh.

Ban hành Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019

(HBĐT) - Ngày 06/12/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TU về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019.

Tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm

(HBĐT) - Ngày 7/11/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ban hành Kế hoạch số 180-KH/TU về "Tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị Quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm”.

Phát triển công nghiệp theo hướng kết hợp hài hòa giữa chiều rộng và chiều sâu

(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chương trình hành động số 23-CTr/TU để thực hiện.