(HBĐT) - Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy vừa ban hành Công văn số 358 - CV/TU gửi các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy về việc cung cấp thông tin cho báo chí về công tác kiểm tra kỷ luật đảng.


Theo đó, BTV Tỉnh ủy đánh giá: Thời gian qua, các cấp ủy, cơ quan, tổ chức Đảng, UBKT các cấp và các cơ quan báo chí địa phương, nhất là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Hòa Bình, Đài PT-TH tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Nhờ đó từng bước nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tác dụng của công tác kiểm tra của Đảng, kịp thời định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong cán bộ và nhân dân.

Tuy nhiên, thời gian qua vẫn còn cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT cấp ủy chưa quan tâm thực hiện việc cung cấp thông tin đầy đủ, thường xuyên cho báo chí để kịp thời đăng tải việc xử lý kỷ luật đảng đối với tổ chức Đảng, đảng viên nhằm thông tin chính xác, tạo điều kiện cho nhân dân giám sát hoạt động của tổ chức Đảng, đảng viên.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, BTV Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, tổ chức Đảng và UBKT các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện tốt Thông báo kết luận số 226 ngày 3/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Hướng dẫn số 02 ngày 28/11/2011 của UBKT Trung ương; Quy định số 10 ngày 10/10/2014 của BTV Tỉnh ủy Hòa Bình về việc cung cấp thông tin cho báo chí sau các kỳ họp của UBKT Tỉnh ủy và UBKT các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Kế hoạch số 26, ngày 23/3/2016 của BTV Tỉnh ủy về tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

2. Rà soát ngay các trường hợp tổ chức Đảng và đảng viên bị xử lý kỷ luật thuộc thẩm quyền cấp mình, đồng thời chỉ đạo tổ chức Đảng cấp dưới phối hợp với các cơ quan báo chí của tỉnh (Báo Hoà Bình, Đài PT - TH tỉnh), Trang thông tin điện tử Tỉnh ủy (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Cơ quan thường trực), Cổng thông tin điện tử tỉnh (Sở Thông tin và Truyền thông - Cơ quan thường trực) cho đăng tải ngay các trường hợp bị xử lý kỷ luật đảng từ tháng 10/2017 đến nay.

Từ nay, sau khi cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT có thẩm quyền công bố quyết định kỷ luật đối với tổ chức Đảng và đảng viên phải cung cấp thông tin ngay cho báo chí đăng tải theo quy định.

3. Tổ chức kiểm tra đối với tổ chức Đảng cấp dưới trực tiếp, đồng thời tự kiểm tra, định kỳ hằng quý báo cáo BTV Tỉnh ủy (qua UBKT Tỉnh ủy) về kết quả thực hiện việc cung cấp thông tin cho báo chí đăng tải các trường hợp tổ chức Đảng, đảng viên, bị xử lý kỷ luật.


P.V


Các tin khác


Ban hành Kết luận về việc sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố

(HBĐT) - Thực hiện việc cung cấp thông tin cho báo chí, ngày 16/5, Văn phòng Tỉnh ủy gửi các cơ quan thông tin lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy như sau:

Thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

(HBĐT) - Ngày 14/5, Văn phòng Tỉnh ủy có công văn gửi: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hòa Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thông tin lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy:

Thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

(HBĐT) - Thực hiện việc cung cấp thông tin cho báo chí, ngày 11/5, Văn phòng Tỉnh ủy có công văn gửi các cơ quan thông tin của Ban Thường vụ Tỉnh ủy như sau:

Triển khai lấy phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan

(HBĐT) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa triển khai Kế hoạch số 146 - KH/TU về tổ chức thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Hòa Bình năm 2018.

Thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

(HBĐT) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy về việc cung cấp thông tin cho báo chí, ngày 7/5, Văn phòng Tỉnh ủy có công văn gửi các cơ quan thông tin của Ban Thường vụ Tỉnh ủy như sau:

Thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

(HBĐT) - Ngày 3/5, Văn phòng Tỉnh ủy có Công văn số 3167 - CV/VPTU về việc cung cấp thông tin cho báo chí gửi: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hòa Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thông tin của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.