(HBĐT) - Ngày 23/5, Văn phòng Tỉnh ủy có công văn về việc cung cấp thông tin cho báo chí, gửi các cơ quan thông tin của Ban Thường vụ Tỉnh ủy như sau:


1- Ngày 23/5/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 843-QĐ/TU về việc mở lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ vừa làm, vừa học tại huyện Lạc Sơn, năm học 2018 - 2019.

2- Ngày 23/5/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 844-QĐ/TU về việc mở lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ vừa làm, vừa học tại huyện Kim Bôi, năm học 2018 - 2019.

3- Ngày 23/5/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 845-QĐ/TU về việc mở lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ vừa làm, vừa học của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, năm học 2018 - 2019.

4- Ngày 23/5/2018, Văn phòng Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 1553-TB/VPTU thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy đồng ý chủ trương phân bổ 139.861,654 triệu đồng (Một trăm ba mươi chín tỷ, tám trăm sáu mươi một triệu, sáu trăm năm mươi tư nghìn đồng chẵn) thực hiện Chương trình hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở năm 2018.

5- Ngày 23/5/2018, Văn phòng Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 1554-TB/VPTU thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về việc bổ nhiệm đồng chí Lê Văn Thạch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh kiêm chức vụ Giám đốc Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân, trực thuộc Hội Nông dân tỉnh.

6- Ngày 23/5/2018, Văn phòng Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 1556-TB/VPTU thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy đồng ý cử 40 cán bộ đi đào tạo Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung, năm học 2018 - 2019 tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị khu vực I; mở 1 lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung năm học 2018 - 2020, số lượng 90 học viên do Học viện Chính trị khu vực I tổ chức tại tỉnh.


Các tin khác


Bổ nhiệm Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

(HBĐT) - Thực hiện việc cung cấp thông tin cho báo chí, ngày 30/7, Văn phòng Tỉnh ủy gửi các cơ quan thông tin của Ban Thường vụ Tỉnh ủy như sau:

Tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

(HBĐT) - Ngày 24/7/2018, BTV Tỉnh ủy ban hành Quy định số 18-QĐi/TU về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các kết luận quan trọng đối với phát triển KT - XH

(HBĐT) - 1- Ngày 9/7/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 173-KL/TU về cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Hòa Bình.

Ban hành Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc xây dựng và nhân rộng tổ tự quản trong cộng đồng dân cư

(HBĐT) - Ngày 10/7/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Quyết định số 890-QĐ/TU về ban hành Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc xây dựng và nhân rộng tổ tự quản trong cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Theo đó, Đề án được thực hiện năm từ năm 2018 -2023 với các mục tiêu cụ thể trong từng giai đoạn; xác định 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả việc xây dựng và nhân rộng tổ tự quản trong cộng đồng dân cư.

Thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

(HBĐT) - Ngày 06/7/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Kết luận số 172-KL/TU về kiểm điểm sự lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2018.