(HBĐT) - Ngày 23/5, Văn phòng Tỉnh ủy có công văn về việc cung cấp thông tin cho báo chí, gửi các cơ quan thông tin của Ban Thường vụ Tỉnh ủy như sau:


1- Ngày 23/5/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 843-QĐ/TU về việc mở lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ vừa làm, vừa học tại huyện Lạc Sơn, năm học 2018 - 2019.

2- Ngày 23/5/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 844-QĐ/TU về việc mở lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ vừa làm, vừa học tại huyện Kim Bôi, năm học 2018 - 2019.

3- Ngày 23/5/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 845-QĐ/TU về việc mở lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ vừa làm, vừa học của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, năm học 2018 - 2019.

4- Ngày 23/5/2018, Văn phòng Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 1553-TB/VPTU thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy đồng ý chủ trương phân bổ 139.861,654 triệu đồng (Một trăm ba mươi chín tỷ, tám trăm sáu mươi một triệu, sáu trăm năm mươi tư nghìn đồng chẵn) thực hiện Chương trình hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở năm 2018.

5- Ngày 23/5/2018, Văn phòng Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 1554-TB/VPTU thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về việc bổ nhiệm đồng chí Lê Văn Thạch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh kiêm chức vụ Giám đốc Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân, trực thuộc Hội Nông dân tỉnh.

6- Ngày 23/5/2018, Văn phòng Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 1556-TB/VPTU thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy đồng ý cử 40 cán bộ đi đào tạo Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung, năm học 2018 - 2019 tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị khu vực I; mở 1 lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung năm học 2018 - 2020, số lượng 90 học viên do Học viện Chính trị khu vực I tổ chức tại tỉnh.


Các tin khác


Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị, Chương trình hành động quan trọng

(HBĐT) - 1. Nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về "Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”, ngày 01/10/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 45-CT/TU về nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng bộ và giáo dục truyền thống cách mạng.

Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Sơn ban hành các quyết định thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Ngày 20/9/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Sơn đã ban hành các quyết định thi hành kỷ luật Đảng, cụ thể như sau:

Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát chuyên để của HĐND, MTTQ và các tổ chức CT - XH

(HBĐT) - Ngày 14/9/2018, BTV Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 44-CT/TU về nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND; Ủy ban MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh.

Giải thể chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

Ngày 7/9/2018, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy ban hành Công văn số 432-CV/TU về việc giải thể chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn.

Thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của ban Thường vụ Tỉnh ủy

(HBĐT) - Thực hiện Kế hoạch số 115-KH/TU, ngày 03/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sau khi tiến hành kiểm tra thực hiện giữa nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tại Sở GD&ĐT, Sở Công thương, Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Sơn. Kết quả trên một số lĩnh vực như sau:

Ban hành Quy định chế độ báo cáo về tình hình dư luận xã hội

(HBĐT) - 1- Ngày 28/8/2018, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy ban hành Báo cáo số 491-BC/TU sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.