(HBĐT) - Ngày 23/5, Văn phòng Tỉnh ủy có công văn về việc cung cấp thông tin cho báo chí, gửi các cơ quan thông tin của Ban Thường vụ Tỉnh ủy như sau:


1- Ngày 23/5/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 843-QĐ/TU về việc mở lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ vừa làm, vừa học tại huyện Lạc Sơn, năm học 2018 - 2019.

2- Ngày 23/5/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 844-QĐ/TU về việc mở lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ vừa làm, vừa học tại huyện Kim Bôi, năm học 2018 - 2019.

3- Ngày 23/5/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 845-QĐ/TU về việc mở lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ vừa làm, vừa học của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, năm học 2018 - 2019.

4- Ngày 23/5/2018, Văn phòng Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 1553-TB/VPTU thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy đồng ý chủ trương phân bổ 139.861,654 triệu đồng (Một trăm ba mươi chín tỷ, tám trăm sáu mươi một triệu, sáu trăm năm mươi tư nghìn đồng chẵn) thực hiện Chương trình hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở năm 2018.

5- Ngày 23/5/2018, Văn phòng Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 1554-TB/VPTU thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về việc bổ nhiệm đồng chí Lê Văn Thạch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh kiêm chức vụ Giám đốc Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân, trực thuộc Hội Nông dân tỉnh.

6- Ngày 23/5/2018, Văn phòng Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 1556-TB/VPTU thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy đồng ý cử 40 cán bộ đi đào tạo Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung, năm học 2018 - 2019 tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị khu vực I; mở 1 lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung năm học 2018 - 2020, số lượng 90 học viên do Học viện Chính trị khu vực I tổ chức tại tỉnh.


Các tin khác


Quyết định tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên

(HBĐT) - Ngày 4/6, Văn phòng Tỉnh ủy có công văn cung cấp thông tin cho báo chí, gửi Ngày 01/6/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 860-QĐ/TU tặng Huy hiệu Đảng cho 04 đảng viên, cụ thể:

Thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

(HBĐT) - Ngày 31/5, Văn phòng Tỉnh ủy gửi công văn cung cấp thông tin cho báo chí thông tin của Ban Thường vụ Tỉnh ủy như sau:

Thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

(HBĐT) - Thực hiện Thông báo số 1340-TB/VPTU, ngày 18/1/2018 thông báo kết quả buổi làm việc của đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVBCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy với các cơ quan báo chí trong tỉnh, ngày 28/5, Văn phòng Tỉnh ủy có công văn gửi các cơ quan thông tin của Ban Thường vụ Tỉnh ủy như sau:

Thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

(HBĐT) - Ngày 24/5, Văn phòng Tỉnh ủy có công văn gửi: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hòa Bình, Đài PT - TH tỉnh thông tin lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy như sau:

Tiếp tục tạo nguồn thu và tăng cường quản lý thu ngân sách Nhà nước

(HBĐT) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVBCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy về việc cung cấp thông tin cho báo chí, ngày 22/5, Văn phòng Tỉnh ủy có công văn gửi các cơ quan thông tin lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy như sau:

Thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

(HBĐT) - Ngày 18/5, Văn phòng Tỉnh ủy ban hành công văn cung cấp thông tin cho báo chí. Theo đó, Văn phòng Tỉnh ủy gửi các cơ quan thông tin lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy như sau: