Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng;

Căn cứ Quyết định số số 355-QĐ/TU, ngày 11/11/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức và cán bộ;

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-HĐND, ngày 26/6/2018 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND huyện Yên Thủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Xét đề nghị của Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Thủy tại Công văn số 542-CV/HU, ngày 27/6/2018 và đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy tại Công văn số 1578-CV/BTCTU, ngày 05/7/2018.

Ngày 11/7/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 889-QĐ/TU, điều động đồng chí Bùi Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện Yên Thủy, đến nhận công tác tại HĐND huyện Yên Thủy để giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện Yên Thủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.


Các tin khác


Ban hành Chỉ thị về nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông

(HBĐT) -Ngày 4/1/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 50-CT/TU về nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, ngành GD&ĐT từ tỉnh đến cơ sở tập trung thực h

Ban hành Chỉ thị về lãnh đạo Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên các cấp tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Ngày 03/01/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 49-CT/TU về lãnh đạo Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) các cấp tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2019 – 2024. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, Ban cán sự đảng, Đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và Ủy ban Hội LHTN các cấp thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Quy định về việc dự sinh hoạt chi bộ của cấp ủy viên trong Đảng bộ tỉnh

(HBĐT) - Ngày 17/12/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 32-QĐi/TU về việc dự sinh hoạt chi bộ của cấp ủy viên trong Đảng bộ tỉnh.

Ban hành Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019

(HBĐT) - Ngày 06/12/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TU về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019.

Tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm

(HBĐT) - Ngày 7/11/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ban hành Kế hoạch số 180-KH/TU về "Tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị Quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm”.