Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng;

Căn cứ Quyết định số số 355-QĐ/TU, ngày 11/11/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức và cán bộ;

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-HĐND, ngày 26/6/2018 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND huyện Yên Thủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Xét đề nghị của Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Thủy tại Công văn số 542-CV/HU, ngày 27/6/2018 và đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy tại Công văn số 1578-CV/BTCTU, ngày 05/7/2018.

Ngày 11/7/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 889-QĐ/TU, điều động đồng chí Bùi Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện Yên Thủy, đến nhận công tác tại HĐND huyện Yên Thủy để giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện Yên Thủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.


Các tin khác


Ban hành Quy định số 16-QĐi/TU về luân chuyển cán bộ

(HBĐT) - Ngày 2/7/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 16-QĐi/TU về luân chuyển cán bộ; theo đó quy định về phạm vi, đối tượng, chức danh luân chuyển; tiêu chuẩn, điều kiện; thẩm quyền, trách nhiệm; kế hoạch, quy trình, hồ sơ cán bộ luân chuyển; thời gian luân chuyển; nhận xét, đánh giá đối với cán bộ luân chuyển; nguyên tắc bố trí cán bộ sau luân chuyển và chế độ, chính sách đối với cán bộ luân chuyển.

Thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

(HBĐT) - Ngày 22/6/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 157-KH/TU thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW.

Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết T.Ư 7(khóa XII)

(HBĐT) - Ngày 18/6/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 156-KH/TU tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng.

Thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

(HBĐT) -Ngày 1/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 859-QĐ/TU về việc chỉ định tham gia Hội đồng thi tuyển lãnh đạo, quản lý cấp sở tỉnh Hòa Bình đượt 1, năm 2018.