Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng;

Căn cứ Quyết định số số 355-QĐ/TU, ngày 11/11/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức và cán bộ;

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-HĐND, ngày 26/6/2018 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND huyện Yên Thủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Xét đề nghị của Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Thủy tại Công văn số 542-CV/HU, ngày 27/6/2018 và đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy tại Công văn số 1578-CV/BTCTU, ngày 05/7/2018.

Ngày 11/7/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 889-QĐ/TU, điều động đồng chí Bùi Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện Yên Thủy, đến nhận công tác tại HĐND huyện Yên Thủy để giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện Yên Thủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.


Các tin khác


Quy định chế độ báo cáo về công tác văn thư, lưu trữ

(HBĐT) - Ngày 22/8/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 22-QĐi/TU chế độ báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy về công tác văn thư, lưu trữ.

Ban hành Quy định về xây dựng chương trình công tác trọng tâm

(HBĐT) - Ngày 17/8/2018, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy ban hành Quy định số 21-QĐi/TU về xây dựng Chương trình trọng tâm công tác toàn khóa của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh và Chương trình trọng tâm công tác năm của BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy (sau đây viết tắt là Chương trình trọng tâm công tác).

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận chính quyền

(HBĐT) - Ngày 17/8/2018, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 43-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh

(HBĐT) - Ngày 9/8/2018, BTV Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 42-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Ban hành Quy định về việc gửi, nhận văn bản điện tử của Tỉnh ủy

(HBĐT) - Ngày 1/8/2018, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy ban hành Quy định số 20-QĐi/TU về việc gửi, nhận văn bản điện tử của Tỉnh ủy. Quy định gồm 4 chương (Quy định chung; văn bản của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; văn bản của các ban, cơ quan thuộc Tỉnh ủy, huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; tổ chức thực hiện) và 16 điều.