2 bi̭ kảw li̭nh ản 25 năm tu̒ vi̒ di baảnh ma twỉ thê

(HBDT) – Ngă̒I 26/12, TANZ tính vớ fiêntwa̒ hi̒nh xư̭ xơ thấm xét xứ dổi vởi kác bi̭ kảw Dô̭ Anh Twẩn, khinh năm 1990; Vu Kwang Zủng (KN 1990) dê̒w ớ ta̭i fươ̒ng Fương Lâm, TF Hwa̒ Bi̒nh; Dô̭ Thanh Tu̒ng (KN 1993),chủ ta̭i xa̭ xa̭ Tlung Minh, TF Hwa̒ Bi̒nh wê̒l thô̭i “Muô baảnh tlải fép chất ma twỉ”