Bùi Văn Tỉnh - Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy


Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn khẳng định: Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Với ý nghĩa đó, trong mọi giai đoạn cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng công tác đào tạo cán bộ và xác định đào tạo cán bộ là công việc thường xuyên, liên tục, cấp bách và lâu dài của Đảng.


Bùi Văn Tỉnh - Ủy viên BCH T.ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Giám hiệu trường Chính trị tỉnh. 

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, để xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh CNH -HĐH đất nước; ngay sau khi tái lập tỉnh, mặc dù trong điều kiện hạ tầng KT -XH còn nhiều khó khăn nhưng tỉnh Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, quy định… của T.ư về công tác đào tạo, bồi dưỡng, CB-CC-VC. Đồng thời, cụ thể hóa thành các văn bản chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn để tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Vì vậy, chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng trong thời gian qua đã có chuyển biến tích cực, bước đầu đạt được những kết quả quan trọng. Nhìn chung, đội ngũ CB -CC của tỉnh qua được đào tạo, bồi dưỡng đã có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng động và sáng tạo; thích nghi với cơ chế kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; góp phần phát triển KT -XH, bảo đảm vững chắc AN -QP. Những kết quả đó có phần đóng góp quan trọng của trường Chính trị tỉnh.

Với vai trò là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh, trong 65 năm qua, các thế hệ cán bộ, giảng viên, công chức, viên chức và người lao động của trường Chính trị tỉnh đã phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. ở mỗi giai đoạn, Trường đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, căn cứ tình hình thực tế và đặc điểm của đối tượng học viên để xây dựng nội dung, chương trình thiết thực, hiệu quả. Kịp thời cập nhật, bổ sung, vận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy làm cho bài giảng vừa khoa học, vừa sinh động. Từng bước nâng cao chất lượng giảng dạy, hướng tới đào tạo, bồi dưỡng cả về kiến thức và tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng cho học viên. Chú trọng nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, từng bước hiện đại hóa phục vụ yêu cầu dạy và học. Tập trung xây dựng đội ngũ giảng viên với tinh thần trách nhiệm cao, bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong giai đoạn hiện nay.

Tuy nhiên, trước yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Trường Chính trị tỉnh vẫn còn một số hạn chế, đó là: Một bộ phận giảng viên thiếu kiến thức và kinh nghiệm thực tế, chưa có giảng viên có trình độ tiến sỹ. Phương châm học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn chưa được thực hiện thường xuyên. Cơ sở vật chất của nhà trường còn phân tán, có mặt chưa đáp ứng yêu cầu.

Thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hòa Bình tiếp tục nỗ lực, phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI, trong bối cảnh thế giới đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với những thời cơ và thách thức mới, đòi hỏi yêu cầu cấp thiết về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đặc biệt, vấn đề quan điểm, tư tưởng chính trị trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân có những diễn biến mới, nhạy cảm cần được định hướng đúng đắn và giải quyết kịp thời. Điều đó đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên phải không ngừng được giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện để nâng cao bản lĩnh chính trị, lý tưởng cách mạng và trình độ về mọi mặt.

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, thời gian tới Trường Chính trị tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ:

Một là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 32/NQ-TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo quản lý; Kết luận số 117-KL/TW, ngày 20/11/ 2015 về công tác đào tạo, bồi dưỡng tại các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc T.ư. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và NQ.T.ư 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chú trọng phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến, xây dựng và nhân rộng những gương người tốt, việc tốt.

Hai là, tập trung xây dựng đội ngũ giảng viên thật sự TS -VM, có quan điểm lập trường chính trị vững vàng; phẩm chất đạo đức trong sáng; trình độ chuyên môn sâu, rộng và khả năng sư phạm tốt, có kiến thức thực tiễn sâu sắc, phong phú. Tăng tỷ lệ giảng viên có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ.

Ba là, đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng lấy người học làm trung tâm, tăng cường tính chủ động, sáng tạo của học viên, quan tâm, khích lệ, nâng cao khả năng vận dụng, liên hệ thực tiễn cho học viên nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác đào tạo.

Bốn là, tiếp tục quan tâm đến công tác nghiên cứu khoa học. Đẩy mạnh hợp tác với các ban, sở, ngành của tỉnh để lựa chọn những vấn đề cấp thiết, tập trung nghiên cứu, tổng kết, cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn cho lãnh đạo tỉnh đề ra những chủ trương, quyết sách phù hợp.

Năm là, chủ động, tăng cường phối hợp với các cơ quan tỉnh và các cơ sở đào tạo lý luận chính trị công lập trong cả nước, đặc biệt là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các Học viện ở T.ư để tổ chức liên kết đào tạo.

Sáu là, xây dựng môi trường sư phạm tốt, xứng đáng là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh. Tăng cường hoạt động giao lưu lành mạnh giữa học viên với học viên, học viên với giảng viên. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập.

 


Các tin khác


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Tiểu ban châu Á – Thái Bình Dương, Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Hoa Kỳ

 Chiều 16-10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn Nghị sĩ Hoa Kỳ do ông Ted Yoho, Hạ Nghị sĩ, Chủ tịch Tiểu ban châu Á – Thái Bình Dương, Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Hoa Kỳ dẫn đầu.

Tinh gọn đội ngũ cán bộ cấp cơ sở: Cần thêm quyết tâm và giải pháp

Bài 1: Chặng đầu khó xuôi
(HBĐT) - Với chủ trương tinh giản đội ngũ cán bộ (cấp xã, xóm, tổ dân phố), tháng 12/2016, HĐND tỉnh Hòa Bình khóa XVI đã ban hành Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 34) "Quy định số lượng, chức danh một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và cấp thôn, xóm, tổ dân phố; quy định mức khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và khoán kinh phí hoạt động của các thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh”. Chủ trương đúng, tuy nhiên quá trình triển khai, thực hiện đã gặp phải không ít khó khăn.

Lời kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do hoàn lưu áp thấp nhiệt đới gây ra tại tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, trong 3 ngày từ 9-11/10/2017, các địa phương trong tỉnh Hòa Bình đồng loạt xảy ra mưa lớn, kéo dài, đây là đợt mưa lớn nhất trong vòng 10 năm trở lại đây, gây ngập úng trên diện rộng, sạt lở đất, đá ven đồi, nhiều nhà bị sập, bị lũ cuốn trôi, nhiều ngầm tràn, gây ách tắc giao thông, một số khu dân cư bị cô lập hoàn toàn...

Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, thời gian kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVI

(HBĐT)- Sáng 16/10, TT HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị liên tịch để bàn, thống nhất về thời gian, nội dung chương trình kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2020. Dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, TT HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND, UB MTTQ tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các cơ quan: Tòa án, Viện kiểm sát, THADS tỉnh. Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách

(HBĐT) - Chiều 16/10, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội giai đoạn 2002-2017. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các Phó Thủ tướng: Vương Đình Huệ, Vũ Đức Đam đã tới dự. Tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh;  Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì.

Tặng 8 suất quà và các nhu yếu phẩm cho đồng bào vùng lũ Đà Bắc

(HBĐT) - Ngày 15/10, Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức chương trình hỗ trợ đồng bào vùng lũ Đà Bắc. 17 đoàn viên gồm các đồng chí trong BTV Đoàn Khối và cán bộ đoàn các cơ sở Đoàn trực thuộc đã chuyển tiền cùng các nhu yếu phẩm cần thiết theo đường sông đến nhân dân xã Suối Nánh và Đồng Nghê.