Núi xanh giăng lụa đồi vàng

Con Tiên - Chúa Nguyệt, các nàng còn đây?

Vàng mười dâng hết cho cây

Thập phương no mắt những ngày hội cam

Khụ Cối còn đó sắc chàm

Lại đây chùa mới - Quèn Ang đợi người!

Nước từ Cạn Thượng xuống rồi

Người lên chùa Khánh nhớ lời hẹn xưa?

Năm qua, tháng lại nắng mưa

Đời cam mới độ tóc vừa chấm lưng

Vào Bằng rồi lại ra Bưng

Cánh ong lạc giữa lưng chừng mùa cam

Vui hơn Chợ Khến, Chợ Khang

Thời chàng Hoa - Khói say nàng Con Tiên

Chen chân với bạn trăm miền

Cạn ngày, cam chín - trăng lên rực Mường.


Đinh Đăng Lượng

Các tin khác