(HBĐT) - Thực hiện Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư T.ư Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư khóa X "về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới, BTV Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch số 121 về việc thực hiện Kết luận số 18 của Ban Bí thư T.ư Đảng.


Theo đó, BTV Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy Đảng các cấp, nhất là cấp ủy cấp trên trực tiếp của chi bộ thực hiện tốt các nội dung sau:

- Các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10-CT/TW (khóa X); Nghị quyết số 04-NQ/TW (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ; Chỉ thị số 29 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở, Công văn số 279 của BTV Tỉnh ủy về chấn chỉnh đạo đức, tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật của CB, CC, VC.

- Phát huy trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cấp ủy đối với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt, hiệu quả hoạt động của chi bộ và chất lượng đảng viên. Thường xuyên củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi ủy, chi bộ; phát huy dân chủ, thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình, tạo chuyển biến về chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng, khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo của chi bộ; đảm bảo xây dựng và duy trì thực hiện tốt quy chế làm việc của chi bộ.

Các cấp ủy chủ động xây dựng kế hoạch, rà soát, tạo nguồn, thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên. Chú trọng kết nạp quần chúng ở những nơi chưa có đảng viên hoặc còn ít đảng viên, nhất là địa bàn khu dân cư và doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Chỉ đạo các chi bộ thực hiện chặt chẽ, toàn diện công tác quản lý đảng viên; đảm bảo việc phân công công tác cho đảng viên phát huy được năng lực, trình độ và phù hợp với điều kiện của từng đảng viên để thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả.

Các cấp ủy xây dựng kế hoạch, tăng cường bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng và cập nhật những kiến thức mới cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở, bí thư chi bộ trực thuộc, nhất là những đồng chí lần đầu tham gia cấp ủy, các đồng chí mới được bầu làm bí thư chi bộ thôn, xóm, tổ dân phố.

Thực hiện chặt chẽ việc giới thiệu đảng viên giữ mối liên hệ thường xuyên với cấp ủy nơi cư trú theo Quy định số 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị; đồng thời, phối hợp đồng bộ giữa cấp ủy nơi cư trú với cấp ủy nơi công tác trong việc đánh giá, nhận xét đảng viên.

Tiếp tục duy trì, tăng cường sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên và phân công đảng ủy viên cơ sở tham dự sinh hoạt chi bộ, chi ủy viên tham dự sinh hoạt tổ Đảng để kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của cấp trên, đồng thời giúp đỡ chi bộ tổ chức sinh hoạt đảm bảo yêu cầu, đạt chất lượng và hiệu quả…

Thực hiện tốt hơn nữa công tác đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên hằng năm. Việc đánh giá cần bảo đảm khách quan, thực chất gắn với việc thực hiện Nghị quyết T.ư 4 khóa XI, XII; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 29, Công văn số 279 của BTV Tỉnh ủy và việc thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; xây dựng NTM, đô thị văn minh.

- Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề đảm bảo tính thiết thực và hiệu quả: Đảng ủy cơ sở, chi bộ cơ sở xây dựng kế hoạch chỉ đạo và thực hiện đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hằng năm.

Các chi ủy, chi bộ phải thực hiện nghiêm túc, nền nếp, chế độ sinh hoạt định kỳ mỗi tháng 1 lần, sinh hoạt chuyên đề mỗi quý 1 lần và thu nộp đảng phí hằng tháng...

Cải tiến việc ban hành nghị quyết, nâng cao chất lượng nghị quyết; nghị quyết phải xác định đúng vấn đề cần tập trung lãnh đạo, gắn với nhiệm vụ của địa phương, đơn vị trong từng thời kỳ để đi sâu, bàn kỹ có trọng tâm, trọng điểm; nghị quyết phải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ và khả năng thực thi được.

Chú trọng đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ. Nội dung sinh hoạt chi bộ cần sát với đặc điểm, tình hình cơ quan, đơn vị, địa phương; việc sinh hoạt chi bộ cần nêu cao trách nhiệm của CB, ĐV, đưa ra được các định hướng chỉ đạo giải quyết các mâu mắc phát sinh trong cơ quan, đơn vị, địa phương và có định hướng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển KT- XH.

Xác định, lựa chọn nội dung sinh hoạt chi bộ định kỳ phải phù hợp với đặc điểm tình hình hoạt động của cơ quan, địa phương…

Xác định, lựa chọn nội dung sinh hoạt chi bộ chuyên đề để nâng cao tính tiên phong, gương mẫu; nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; nâng cao tính chiến đấu của chi ủy, chi bộ, của CB, ĐV, CC, nhất là người đứng đầu, góp phần xây dựng tổ chức Đảng TS - VM. Chọn những vấn đề nổi cộm, những bức xúc, vướng mắc, băn khoăn lo lắng, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của CB, ĐV, quần chúng nhân dân để tổ chức sinh hoạt chuyên đề, qua đó nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để ổn định tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ CB, ĐV của chi bộ.


P.V

Các tin khác


Đổi thay sau chặng đường 70 năm

(HBĐT) - Chặng đường 70 năm (1947 - 2017) từ khi chi bộ Đảng Hiền Lương được thành lập, đến nay, niềm tự hào về truyền thống cách mạng vẫn sống mãi trong lòng CB,ĐV và nhân dân của mảnh đất chiến khu anh hùng.

Tư tưởng của Bác Hồ về đại đoàn kết toàn dân tộc

(HBĐT) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh có một niềm tin tuyệt đối vào trí tuệ và sức mạnh to lớn của toàn dân tộc Việt Nam. Người đã xây dựng khối đoàn kết toàn dân vững chắc chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược, giành tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Huyện Lạc Thủy - các phong trào thi đua gắn với thực hiện chỉ tiêu phát triển KT-XH

(HBĐT) - Giới thiệu với chúng tôi về các gương điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện, đồng chí Lê Xuân Thắng, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Lạc Thủy chia sẻ: Từ phong trào thi đua do huyện phát động đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình góp phần vào kết quả phát triển KT-XH trên địa bàn.

Đảng bộ huyện Lạc Sơn kết nạp 171 quần chúng ưu tú vào Đảng

(HBĐT) - 9 tháng năm 2017, Đảng bộ huyện Lạc Sơn kết nạp được 171 quần chúng ưu tú vào Đảng, thuộc 33/62 chi, đảng bộ cơ sở. Trong đó, đảng viên mới kết nạp là nữ 84 đồng chí, chiếm 49,1%; dân tộc Mường 153 đồng chí, chiếm 89,4%; đoàn viên thanh niên 113 đồng chí, chiếm 66,0%; cán bộ, công chức Nhà nước 10 đồng chí, chiếm 5,85%; viên chức lao động sự nghiệp 45 đồng chí, chiếm 26,32%; nông dân 108 đồng chí, chiếm 63,15%; lực lượng vũ trang 8 đồng chí, chiếm 4,68%.

Đảng bộ huyện Lạc Sơn kết nạp 20 đảng viên mới

(HBĐT) - Trong tháng 8/2017, Đảng bộ huyện Lạc Sơn đã mở 2 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 200 học viên; kết nạp 20 quần chúng ưu tú vào Đảng, thuộc 9 chi, đảng bộ cơ sở. Đảng viên mới kết nạp là người dân tộc thiểu số chiếm 70%, đoàn viên chiếm 70%, nữ chiếm 50%.