(HBĐT) - Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Lương Sơn cho biết: Việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU và Quyết định số 387-QĐ/TU đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng của Đảng bộ huyện Lương Sơn. Các chương trình, kế hoạch KTGS được thực hiện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào nhiệm vụ chính trị của địa phương, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm như công tác cán bộ, quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, ngân sách… Qua đó đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp.


Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể, cá nhân thực hiện tốt Nghị quyết số 09-NQ/TU.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU và Quyết định số 387-QĐ/TU, chất lượng các mặt công tác KTGS của Đảng có nhiều chuyển biến. Cấp ủy, UBKT các cấp đã kịp thời quán triệt, triển khai các văn bản của T.Ư, ban hành mới nhiều văn bản hướng dẫn nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác KTGS. Số lượng các cuộc KTGS năm sau cao hơn năm trước, nội dung tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, những vấn đề bức xúc cán bộ, đảng viên, Nhân dân quan tâm. Chất lượng, hiệu quả các cuộc KTGS được nâng lên, thực chất hơn, tình trạng né tránh, ngại va chạm từng bước được khắc phục; kịp thời xử lý kỷ luật nghiêm minh và công khai kết quả xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS. Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp đã KTGS 6.788 lượt tổ chức Đảng (TCĐ) và 6.582 đảng viên (ĐV), riêng năm 2021 KTGS 3.212 TCĐ, 2.779 ĐV. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU đã góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, chế độ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

 Theo đánh giá của BTV Tỉnh ủy, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế như: Một số cấp ủy, TCĐ chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, tổ chức thực hiện công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng, coi đó là công việc chuyên môn của UBKT và cơ quan UBKT của cấp mình. Công tác giám sát thường xuyên, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện thông báo kết luận sau KTGS chưa thường xuyên, quyết liệt, triệt để. Công tác phối hợp giữa các cơ quan có chức năng KTGS, thanh tra, điều tra, truy tố trong việc phát hiện, xử lý TCĐ, cán bộ, ĐV vi phạm còn hạn chế. Năng lực thực tiễn, tác phong công tác của một số cán bộ làm công tác kiểm tra chưa đáp ứng, ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ, nhất là cấp cơ sở...

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được và những yếu kém cần khắc phục, Đảng bộ tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác KTGS. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc quy định, hướng dẫn, định hướng công tác KTGS, kỷ luật của Đảng, xác định rõ: Không KTGS là như không lãnh đạo trong công tác xây dựng Đảng; KTGS mà không hiệu quả thì như "nhờn thuốc", như lấy KTGS để che giấu cho hành vi sai, hành động xấu; KTGS là "thanh bảo kiếm để chữa lành các vết thương”. Từ đó, chủ động, nỗ lực, sáng tạo, đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện KTGS, thi hành kỷ luật Đảng. UBKT các cấp triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao, nhất là kiểm tra TCĐ cấp dưới, ĐV khi có dấu hiệu vi phạm. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc KTGS, trước hết là lựa chọn đúng đối tượng, nội dung KTGS tập trung vào những vấn đề trọng điểm, nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, được dư luận xã hội quan tâm. Qua KTGS kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, ngăn chặn những hành vi vi phạm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời, kiên quyết xử lý những TCĐ, ĐV cố tình vi phạm.

Quan tâm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; theo dõi, KTGS việc thực hiện các kết luận kiểm toán, thanh tra, kiểm tra theo các quy định mới được ban hành, để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác KTGS của Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới. 

Tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa UBKT và cơ quan chức năng theo quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật Đảng, trong đó phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa UBKT với cơ quan thanh tra Nhà nước, cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc thực hiện KTGS, giải quyết tố cáo và thi hành kỷ luật cán bộ, ĐV vi phạm. Bên cạnh đó, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra; cán bộ làm công tác kiểm tra phải luôn giữ vững bản lĩnh, có dũng khí đấu tranh, phải liêm, chính, chí công, vô tư, đấu tranh với sai phạm, tiêu cực trong Đảng; không ngừng nâng cao trình độ, kiến thức, nắm vững và thực hiện đúng các nguyên tắc, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch KTGS, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCĐ, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.


 Chung Lê 

Các tin khác


Một số giải pháp nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh

(HBĐT) - "Công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng bộ tỉnh có chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng; chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng lên, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giữ vững kỷ cương, kỷ luật, đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh đề ra" - đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy cho biết.

Thực hiện nghiêm việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập

(HBĐT) - Trong những năm qua, UBKT Tỉnh uỷ Hoà Bình luôn xác định việc kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản là giải pháp quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, coi đây là tiêu chí để đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong lực lượng Công an tỉnh

(HBĐT) - Đảng bộ Công an tỉnh hiện có 29 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (21 chi bộ, 8 đảng bộ cơ sở); 82 tổ chức đảng (TCĐ) trực thuộc 10 Đảng bộ Công an huyện, thành phố; 151 Chi bộ Công an xã, phường, thị trấn với tổng số đảng viên chiếm 65% tổng quân số lực lượng Công an tỉnh.

Huyện Tân Lạc: Công tác kiểm tra, giám sát góp phần hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm

(HBĐT) - "Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Tân Lạc đã tham mưu Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng, xây dựng chương trình, kế hoạch KTGS có trọng tâm, trọng điểm, chỉ đạo các cấp ủy triển khai nghiêm túc nhiệm vụ KTGS theo quy định của Điều lệ Đảng. Qua đó góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH địa phương" - đồng chí Bùi Văn Thượng, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Tân Lạc cho biết.

Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

(HBDDT) - Hỏi: Việc thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm pháp luật có 2 ý kiến: (1) Thực hiện quy trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm để xem xét kết luận và quyết định kỷ luật hay chỉ thực hiện quy trình xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm. (2) Đảng viên vi phạm đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì khai trừ ra khỏi Đảng, như vậy có phải tiến hành quy trình thi hành kỷ luật không?

Khiển trách Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hòa Sơn 

(HBĐT) - Ngày 19/5/2023, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Lương Sơn họp xem xét kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm (CDHVP) và xem xét kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên tại Đảng ủy xã Hòa Sơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục