(HBĐT) - Thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Tân Lạc đã tham mưu giúp cấp ủy tiếp tục đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo và thực hiện nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), thi hành kỷ luật trong Đảng. Từ đó, công tác KTGS đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện.


Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tân Lạc họp bàn triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Đồng chí Bùi Văn Thượng, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy cho biết: Xác định rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng, trong thời gian qua, UBKT Huyện ủy đã kịp thời tham mưu BTV Huyện ủy xây dựng chương trình, kế hoạch KTGS; tập trung chỉ đạo UBKT 2 cấp, các ban của Đảng và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng, tổ chức thực hiện nhiệm vụ KTGS theo quy định của Điều lệ Đảng; đồng thời thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị không để tồn đọng, xảy ra điểm nóng tạo dư luận không tốt trong Đảng bộ và Nhân dân.

Trong 6 tháng đầu năm, UBKT các cấp trong huyện đã tích cực, chủ động trong công tác tham mưu xây dựng báo cáo, đề án và triển khai thực hiện công tác KTGS, thi hành kỷ luật Đảng. UBKT Huyện ủy đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 đảng viên là cán bộ thuộc diện BTV Huyện uỷ quản lý; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật Đảng đối với Đảng uỷ, UBKT Đảng uỷ xã Tử Nê, Phong Phú, Lỗ Sơn. Qua kiểm tra thi hành kỷ luật đối với 3 đảng viên nêu trên.

Về công tác giám sát, UBKT Huyện ủy đã thực hiện giám sát chuyên đề đối với 1 tổ chức Đảng và 3 đảng viên là cán bộ thuộc diện BTV Huyện uỷ quản lý.

Việc thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng quy trình, thủ tục quy định, đúng nguyên tắc Điều lệ Đảng, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật Đảng. UBKT Huyện ủy tham mưu các tổ chức Đảng có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật, đã khai trừ ra khỏi Đảng đối với 1 đảng viên và đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với 4 đảng viên theo thẩm quyền do vi phạm pháp luật. Ngoài ra, UBKT Huyện uỷ tiến hành kiểm tra tài chính đảng đối với Đảng uỷ xã Tử Nê, Phong Phú, Lỗ Sơn.

Đối với UBKT các đảng ủy trực thuộc đã tham mưu cấp ủy ban hành kế hoạch KTGS năm 2022, chủ động xây dựng kế hoạch công tác năm 2022 của UBKT để thực hiện tốt các nhiệm vụ. Trong đó, tiến hành kiểm tra đối với 11 chi bộ trực thuộc và 15 đảng viên; giám sát đối với 26 chi bộ trực thuộc và 19 đảng viên…

Đồng chí Bùi Văn Tinh, Phó Bí thư TT Huyện uỷ cho biết: Các cấp ủy đã có nhiều đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo và thực hiện có hiệu quả công tác KTGS, thi hành kỷ luật trong Đảng; qua đó góp phần tích cực vào việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện. Các cuộc KTGS đã xác định đúng phương hướng, phương châm, có trọng tâm, trọng điểm, sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Để đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng, thời gian tới, BTV Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy và UBKT 2 cấp tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc vai trò, nhiệm vụ, tầm quan trọng của công tác KTGS; tổ chức thực hiện tốt công tác KTGS theo Điều lệ Đảng; tăng cường KTGS việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW. Tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng, nhất là KTGS các vấn đề bức xúc, nổi cộm về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xảy ra ở địa phương, đơn vị gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

Bám sát chương trình KTGS năm 2022 của cấp ủy và UBKT để tham mưu, tổ chức thực hiện hoàn thành chương trình đã đề ra; chủ động khảo sát, theo dõi, nắm bắt tình hình các tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm để xây dựng kế hoạch kiểm tra, nhất là cấp ủy viên cùng cấp; tăng cường nắm bắt tình hình, thông tin về cơ sở, thực hiện việc kiểm tra khi thấy cần thiết. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ KTGS, kỷ luật Đảng và giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo đối với đảng viên. Quan tâm đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, nhất là những đồng chí mới tham gia lần đầu nhằm nâng cao trình độ, đáp ứng tình hình và nhiệm vụ trong giai đoạn mới.


Đinh Thắng

Các tin khác


Một số giải pháp nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh

(HBĐT) - "Công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng bộ tỉnh có chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng; chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng lên, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giữ vững kỷ cương, kỷ luật, đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh đề ra" - đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy cho biết.

Thực hiện nghiêm việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập

(HBĐT) - Trong những năm qua, UBKT Tỉnh uỷ Hoà Bình luôn xác định việc kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản là giải pháp quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, coi đây là tiêu chí để đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong lực lượng Công an tỉnh

(HBĐT) - Đảng bộ Công an tỉnh hiện có 29 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (21 chi bộ, 8 đảng bộ cơ sở); 82 tổ chức đảng (TCĐ) trực thuộc 10 Đảng bộ Công an huyện, thành phố; 151 Chi bộ Công an xã, phường, thị trấn với tổng số đảng viên chiếm 65% tổng quân số lực lượng Công an tỉnh.

Huyện Tân Lạc: Công tác kiểm tra, giám sát góp phần hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm

(HBĐT) - "Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Tân Lạc đã tham mưu Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng, xây dựng chương trình, kế hoạch KTGS có trọng tâm, trọng điểm, chỉ đạo các cấp ủy triển khai nghiêm túc nhiệm vụ KTGS theo quy định của Điều lệ Đảng. Qua đó góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH địa phương" - đồng chí Bùi Văn Thượng, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Tân Lạc cho biết.

Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

(HBDDT) - Hỏi: Việc thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm pháp luật có 2 ý kiến: (1) Thực hiện quy trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm để xem xét kết luận và quyết định kỷ luật hay chỉ thực hiện quy trình xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm. (2) Đảng viên vi phạm đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì khai trừ ra khỏi Đảng, như vậy có phải tiến hành quy trình thi hành kỷ luật không?

Khiển trách Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hòa Sơn 

(HBĐT) - Ngày 19/5/2023, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Lương Sơn họp xem xét kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm (CDHVP) và xem xét kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên tại Đảng ủy xã Hòa Sơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục