27/5/2020 28/5/2020 29/5/2020 30/5/2020 31/5/2020
Tmin Tmax H. gió Tốc
độ
T.tiết Tmin Tmax H. gió Tốc
độ
T.tiết Tmin Tmax T.tiết Tmin Tmax T.tiết Tmin Tmax T.tiết
26 33 NNE 1 Mây thay đổi, có mưa rào và dông 26 35 SSE 1 Mây thay đổi, có mưa  26 36 Mây thay đổi, có mưa  27 37 Ít mây, không mưa, ngày nắng nóng 27 37 Ít mây, không mưa, ngày nắng nóng
26 33 NNE 1 Mây thay đổi, có mưa rào và dông 26 35 SSE 1 Mây thay đổi, có mưa  26 36 Mây thay đổi, có mưa  27 37 Ít mây, không mưa, ngày nắng nóng 27 37 Ít mây, không mưa, ngày nắng nóng
26 33 NE 1 Mây thay đổi, có mưa rào và dông 26 35 S 1 Mây thay đổi, có mưa  26 36 Mây thay đổi, có mưa  27 37 Ít mây, không mưa, ngày nắng nóng 27 37 Ít mây, không mưa, ngày nắng nóng
26 33 NNE 1 Mây thay đổi, có mưa rào và dông 26 35 S 1 Mây thay đổi, có mưa  26 36 Mây thay đổi, có mưa  27 37 Ít mây, không mưa, ngày nắng nóng 27 37 Ít mây, không mưa, ngày nắng nóng
26 33 NE 1 Mây thay đổi, có mưa rào và dông 26 35 S 1 Mây thay đổi, có mưa  26 36 Mây thay đổi, có mưa  27 37 Ít mây, không mưa, ngày nắng nóng 27 37 Ít mây, không mưa, ngày nắng nóng
26 33 NE 1 Mây thay đổi, có mưa rào và dông 26 35 S 1 Mây thay đổi, có mưa  26 36 Mây thay đổi, có mưa  27 37 Ít mây, không mưa, ngày nắng nóng 27 37 Ít mây, không mưa, ngày nắng nóng
26 33 NE 1 Mây thay đổi, có mưa rào và dông 26 35 SSE 1 Mây thay đổi, có mưa  26 36 Mây thay đổi, có mưa  27 37 Ít mây, không mưa, ngày nắng nóng 27 37 Ít mây, không mưa, ngày nắng nóng
26 33 NNE 1 Mây thay đổi, có mưa rào và dông 26 35 SSE 1 Mây thay đổi, có mưa  26 36 Mây thay đổi, có mưa  27 37 Ít mây, không mưa, ngày nắng nóng 27 37 Ít mây, không mưa, ngày nắng nóng
26 33 NNE 1 Mây thay đổi, có mưa rào và dông 26 35 SSE 1 Mây thay đổi, có mưa  26 36 Mây thay đổi, có mưa  27 37 Ít mây, không mưa, ngày nắng nóng 27 37 Ít mây, không mưa, ngày nắng nóng
26 33 NE 1 Mây thay đổi, có mưa rào và dông 26 35 SSE 1 Mây thay đổi, có mưa  26 36 Mây thay đổi, có mưa  27 37 Ít mây, không mưa, ngày nắng nóng 27 37 Ít mây, không mưa, ngày nắng nóng
26 33 NNE 1 Mây thay đổi, có mưa rào và dông 26 35 SSE 1 Mây thay đổi, có mưa  26 36 Mây thay đổi, có mưa  27 37 Ít mây, không mưa, ngày nắng nóng 27 37 Ít mây, không mưa, ngày nắng nóng

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục