(HBĐT) - Thường trực Tỉnh ủy ban hành văn bản yêu cầu các ban cán sự Đảng, đảng đoàn, cấp ủy các đảng bộ trực thuộc, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện quy định sử dụng xe công theo quy định tại Quyết định số 32/ 2015/QĐ-TTg ngày 4/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Thông tư số 159/ 2015/TT-BTC, ngày 15/10/ 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Việc sử dụng xe công đưa đón tại nhà (và ngược lại) được thực hiện cụ thể: Chức danh được sử dụng thường xuyên trong thời gian công tác một xe ô tô: Bí thư Tỉnh ủy (Điều 5, Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg); Các chức danh được sử dụng xe ô tô để đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc và đi công tác: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh (Điều 6, Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg); các chức danh khác không được sử dụng xe ô tô phục vụ công tác để đưa, đón từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại; đồng thời không sử dụng xe ô tô của cơ quan vào việc riêng hoặc tự lái xe ô tô của cơ quan.
 
Thường trực Tỉnh ủy giao UBKT Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra việc thực hiện các nội dung trên, hằng năm báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại cuộc họp cuối năm để làm cơ sở đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ lãnh đạo quản lý, tổ chức Đảng hằng năm; ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh giám sát việc thực hiện quản lý, sử dụng xe công.

 


Việt Hà (Văn phòng Tỉnh ủy) 

Các tin khác


Quy định chế độ báo cáo về công tác văn thư, lưu trữ

(HBĐT) - Ngày 22/8/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 22-QĐi/TU chế độ báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy về công tác văn thư, lưu trữ.

Ban hành Quy định về xây dựng chương trình công tác trọng tâm

(HBĐT) - Ngày 17/8/2018, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy ban hành Quy định số 21-QĐi/TU về xây dựng Chương trình trọng tâm công tác toàn khóa của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh và Chương trình trọng tâm công tác năm của BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy (sau đây viết tắt là Chương trình trọng tâm công tác).

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận chính quyền

(HBĐT) - Ngày 17/8/2018, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 43-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh

(HBĐT) - Ngày 9/8/2018, BTV Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 42-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Ban hành Quy định về việc gửi, nhận văn bản điện tử của Tỉnh ủy

(HBĐT) - Ngày 1/8/2018, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy ban hành Quy định số 20-QĐi/TU về việc gửi, nhận văn bản điện tử của Tỉnh ủy. Quy định gồm 4 chương (Quy định chung; văn bản của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; văn bản của các ban, cơ quan thuộc Tỉnh ủy, huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; tổ chức thực hiện) và 16 điều.