(HBĐT) - Ngày 10/7/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Quyết định số 890-QĐ/TU về ban hành Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc xây dựng và nhân rộng tổ tự quản trong cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Theo đó, Đề án được thực hiện năm từ năm 2018 -2023 với các mục tiêu cụ thể trong từng giai đoạn; xác định 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả việc xây dựng và nhân rộng tổ tự quản trong cộng đồng dân cư.

Mục tiêu chung của đề án là: Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc xây dựng và nhân rộng các tổ tự quản trong cộng đồng dân cư.

Đa dạng hóa, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các loại hình tự quản, xây dựng các tổ tự quản phát triển bền vững, ổn định, thực sự là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm AN-QP trên địa bàn tỉnh.

Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động quần chúng thông qua các tổ tự quản nhằm khơi dậy các phong trào thi đua yêu nước, phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời, đáp ứng nhu cầu đời sống của người dân, xã hội hóa ngày càng cao các hình thức tự bảo vệ, tự hòa giải trong nhân dân. Tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao dân trí, hướng đến mục tiêu tự chủ, tự quản, tự nguyện, tự giác thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền, vận động, quản lý, điều hành tổ tự quản cho đội ngũ cán bộ đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở và tổ trưởng tổ tự quản ở các khu dân cư.

Hoạt động của tổ tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phbảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý của chính quyền, UBMTTQ chủ trì.


Các tin khác


Quy định chế độ báo cáo về công tác văn thư, lưu trữ

(HBĐT) - Ngày 22/8/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 22-QĐi/TU chế độ báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy về công tác văn thư, lưu trữ.

Ban hành Quy định về xây dựng chương trình công tác trọng tâm

(HBĐT) - Ngày 17/8/2018, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy ban hành Quy định số 21-QĐi/TU về xây dựng Chương trình trọng tâm công tác toàn khóa của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh và Chương trình trọng tâm công tác năm của BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy (sau đây viết tắt là Chương trình trọng tâm công tác).

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận chính quyền

(HBĐT) - Ngày 17/8/2018, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 43-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh

(HBĐT) - Ngày 9/8/2018, BTV Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 42-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Ban hành Quy định về việc gửi, nhận văn bản điện tử của Tỉnh ủy

(HBĐT) - Ngày 1/8/2018, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy ban hành Quy định số 20-QĐi/TU về việc gửi, nhận văn bản điện tử của Tỉnh ủy. Quy định gồm 4 chương (Quy định chung; văn bản của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; văn bản của các ban, cơ quan thuộc Tỉnh ủy, huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; tổ chức thực hiện) và 16 điều.