(HBĐT) - Cuối tháng 5 vừa qua, chúng tôi về xã Hương Nhượng (Lạc Sơn). Xã đã hoàn thành việc kiểm điểm kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tập trung triển khai các nội dung, giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu xây dựng Đảng, phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2023. Trong đó có một nội dung quan trọng về công tác chính trị tư tưởng là triển khai đợt học tập, sinh hoạt chính trị tư tưởng về tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.Cán bộ, đảng viên xã Hương Nhượng (Lạc Sơn) tìm hiểu nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Đồng chí Đỗ Văn Bảng, Bí thư Đảng ủy xã Hương Nhượng cho biết: Đảng bộ xã có 219 đảng viên, sinh hoạt tại 8 chi bộ. Việc triển khai tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư trước tiên được thực hiện ở đảng ủy, cấp ủy các chi bộ, đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, sau đó lan tỏa rộng ra Nhân dân trên địa bàn xã. Việc triển khai chú trọng liên hệ với thực tiễn của cơ quan, đơn vị. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị trong học tập, tuyên truyền, triển khai việc thực hiện đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng này. Quan điểm đưa nội dung cốt lõi của tác phẩm vào trong sinh hoạt của cấp ủy, sinh hoạt chi bộ hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề của từng chi bộ.

Thực hiện Kế hoạch số 164-KH/TU, ngày 10/4/2023 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về triển khai đợt học tập, sinh hoạt chính trị tư tưởng về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, BTV Huyện ủy Lạc Sơn đã xây dựng kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng trong toàn Đảng bộ huyện. Với mục tiêu làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc tư tưởng lãnh đạo, quan điểm xuyên suốt chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của đồng chí Tổng Bí thư trong tác phẩm. Qua đó tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí, hành động trong Đảng, cả hệ thống chính trị và Nhân dân "trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đồng thời củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự nghiệp cách mạng của Đảng ta.

Đồng chí Trần Công Lâm, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lạc Sơn cho biết: BTV Huyện ủy chỉ đạo việc tổ chức đợt sinh hoạt phải được triển khai nghiêm túc, thường xuyên, sâu rộng tới từng chi bộ, tuyên truyền, phổ biến đến các tầng lớp nhân dân. Hình thức tổ chức phong phú, đa dạng, sáng tạo, hiệu quả, tiết kiệm, gắn với các hoạt động triển khai đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các sự kiện chính trị của đất nước, địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc triển khai đợt sinh hoạt phải được tổ chức thường xuyên, tập trung cao điểm vào dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước như: Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh mùng 2/9… Các hình thức triển khai cần được tổ chức sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các ứng dụng nền tảng mạng xã hội; tuyên truyền miệng của lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên, của cán bộ, đảng viên. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội sẽ tăng cường phổ biến, tuyên truyền, giới thiệu nội dung tác phẩm, đồng thời phối hợp các cơ quan liên quan đấu tranh, phản bác luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.


Dương Liễu

Các tin khác


Nhận diện, đấu tranh với biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân - từ chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân của Đảng ta hiện nay

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung và đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân nói riêng; Người đã đưa ra nhiều chỉ dẫn quan trọng về chống chủ nghĩa cá nhân. Trong bối cảnh mới, tiếp tục nghiên cứu, vận dụng sáng tạo những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phòng, chống chủ nghĩa cá nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là cơ sở để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; để mỗi cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng lớn lao của quần chúng nhân dân.

Không thể xuyên tạc bản chất Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Việt Nam kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp yêu cầu của lịch sử.

Xây dựng “thế trận lòng dân” góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Xây dựng "thế trận lòng dân” là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân, được vận dụng một cách linh hoạt trong thực tiễn cuộc sống. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: "Ta làm hợp lòng dân thì dân tin và chế độ ta còn, Đảng ta còn. Ngược lại, nếu cái gì làm trái lòng dân, để mất niềm tin là mất tất cả”.

Phát triển lý luận, tổng kết thực tiễn, chống quan điểm sai trái để bảo vệ giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới

Trong cuộc đấu tranh để bảo vệ giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh-hệ thống tư tưởng mang ý nghĩa và giá trị thời đại, thì việc đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn là một trong những giải pháp quan trọng góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay. Vấn đề này luôn là cốt yếu nhằm thống nhất những nhận thức chưa đúng, đồng thời phản bác sự xuyên tạc nhằm hạ thấp, phủ nhận những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Sự phi lý của luận điệu “Không thể có độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế ở Việt Nam”

Chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế là chính sách nhất quán trong đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Những thành tựu to lớn trong hội nhập quốc tế nói riêng, trong công cuộc đổi mới của Việt Nam nói chung chính là những luận cứ xác đáng, hữu hiệu để bác bỏ luận điệu "Không thể có độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế ở Việt Nam”.

Rèn luyện đạo đức cách mạng cho học sinh, sinh viên

(HBĐT) - Bước qua tháng 7 tri ân với hàng loạt hoạt động đền ơn - đáp nghĩa diễn ra khắp toàn tỉnh. Màu áo xanh tình nguyện học sinh, sinh viên (HSSV) ghi dấu trong nhiều hoạt động ý nghĩa như: tu sửa, dọn dẹp nghĩa trang liệt sỹ, thắp nến tri ân, giúp đỡ gia đình người có công, thăm hỏi thương bệnh binh… Những việc làm thiết thực này chính là cách làm sinh động, hiệu quả để giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng cho HSSV.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục