(HBĐT) - "Hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới (NTM) đã khó, giữ vững và nâng cao chất lượng càng khó hơn. Đây chính là thách thức lớn, đòi hỏi các địa phương phải quyết tâm cao và quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều giải pháp” - Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) tỉnh nhấn mạnh. Đồng chí cũng cho biết: Trong 3 năm tiếp theo (2018 - 2020), việc tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí được xác định là một trong những nội dung quan trọng hàng đầu góp phần làm nên thành công toàn diện của Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020.


Sau khi đạt chuẩn NTM, xã Cố Nghĩa (Lạc Thủy) tiếp tục giữ vững và nâng cao các tiêu chí về phát triển sản xuất, thu nhập, ảnh: Gia đình ông Nguyễn Đăng Ninh ở thôn 2 phát triển chăn nuôi bò, đời sống từng bước được nâng cao.

 

Liên quan đến nội dung này, BCĐ T.ư Chương trình MTQG xây dựng NTM đã ban hành văn bản chỉ đạo xây dựng kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM. Theo đó, trước hết, các xã cần tập trung rà soát, xây dựng kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về NTM đã có. Nâng cao chất lượng tiêu chí bao gồm nâng mức đạt các chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về NTM và bổ sung một số chỉ tiêu phản ánh mức độ hưởng thụ cao hơn về vật chất, tinh thần của người dân nông thôn. Sau 5 năm xét công nhận lại xã đạt chuẩn NTM, các xã đạt chuẩn bền vững sẽ tiếp tục được ưu tiên hỗ trợ từ nguồn NSNN để tạo điều kiện cho sự tăng trưởng và phát triển bền vững.

Xã Cố Nghĩa (huyện Lạc Thủy) là một trong những địa phương đầu tiên của tỉnh được công nhận đạt chuẩn NTM đợt 1 năm 2015. Với vai trò là xã điểm của huyện, Cố Nghĩa đã hoàn thành xuất sắc Chương trình MTQG xây dựng NTM sau 5 năm đầu thực hiện (2011 - 2015), đánh dấu những bước chuyển mình đầy thuyết phục trong phát triển KT -XH địa phương. Đồng chí Dương Xuân Hùng, Phó Chủ tịch UBD xã cho biết: Sau khi hoàn thành 19 tiêu chí và được công nhận đạt chuẩn NTM, xã không hề "ngủ quên” trên chiến thắng mà chủ động xây dựng kế hoạch duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí theo hướng bền vững. Đây thực sự là thách thức lớn, nhất là đối với các tiêu chí "động” như thu nhập, hộ nghèo, y tế, môi trường, an ninh trật tự xã hội... Riêng đối với nhóm tiêu chí về xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế thiết yếu, xã Cố Nghĩa đang cố gắng tìm kiếm nguồn lực để tiếp tục đầu tư hệ thống đường liên thôn và kênh mương nội đồng, nhất là đối với thôn 1 là thôn đặc biệt khó khăn của xã. Ngoài ra, xã luôn chú trọng thực hiện các nội dung về phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Đây chính là mục tiêu cuối cùng và quan trọng nhất của chương trình xây dựng NTM.

Sau khi hoàn thành 19 tiêu chí NTM vào cuối năm 2015, trong giai đoạn tiếp theo (2016 - 2020), xã Cố Nghĩa đã xây dựng và cụ thể hóa từng năm kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. Theo đó, phấn đấu đến năm 2020 đạt một số chỉ tiêu quan trọng: thu nhập bình quân 50 triệu đồng /người/năm; tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm từ 1,5 - 2%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 45%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 85%; tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt trên 98%... Đặc biệt, xã xác định "kim chỉ nam” xuyên suốt trong quá trình thực hiện kế hoạch là phải tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể, củng cố khối đoàn kết trong toàn thể quần chúng nhân dân. Có như vậy mới đảm bảo được sự phát triển toàn diện về mọi mặt KT -XH, xứng đáng là xã NTM với những giá trị bền vững.

Trên phạm vi toàn tỉnh, kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM đang được các địa phương nỗ lực thực hiện với 6 nội dung ưu tiên: Tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã nhằm tạo điều kiện phát triển KT -XH, tăng mức độ hưởng thụ trực tiếp cho cư dân nông thôn. Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân. Phát triển đời sống văn hóa nông thôn, nâng cao chất lượng công tác giáo dục và y tế. Nâng cao chất lượng môi trường nông thôn, giữ vững an ninh, trật tự xã hội, hệ thống tổ chức chính trị xã hội và năng lực cán bộ, công chức xã.

Để hỗ trợ các xã duy trì các tiêu chí đã đạt chuẩn, những năm tới đây, tỉnh sẽ tiếp tục dành nguồn vốn phân bổ cho các xã thực hiện duy trì, duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng... Đặc biệt, UBND tỉnh đã chỉ đạo các xã đạt chuẩn NTM rà soát lại thực trạng của địa phương theo Bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh và xây dựng kế hoạch duy trì bền vững các tiêu chí đã đạt.

Được biết, đến hết năm 2017, toàn tỉnh đã có 50 xã đạt chuẩn NTM, không có xã nào dưới 7 tiêu chí. Cụ thể về kết quả hoàn thành các tiêu chí: Có 191/191 xã đạt tiêu chí số 01 về quy hoạch; 60 xã đạt tiêu chí số 02 về giao thông; 141 xã đạt tiêu chí số 03 về thủy lợi; 191 xã đạt tiêu chí số 04 về điện; 73 xã đạt tiêu chí số 05 về trường học; 50 xã đạt tiêu chí số 06 về cơ sở vật chất văn hóa; 154 xã đạt tiêu chí số 07 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; 46 xã đạt tiêu chí số 08 về thông tin và truyền thông; 110 xã đạt tiêu chí số 09 về nhà ở dân cư; 90 xã đạt tiêu chí số 10 về thu nhập; 76 xã đạt tiêu chí số 11 về hộ nghèo; 189 xã đạt tiêu chí số 12 về lao động có việc làm; 60 xã đạt tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất; 185 xã đạt tiêu chí số 14 về giáo dục và đào tạo; 94 xã đạt tiêu chí số 15 về y tế; 113 xã đạt tiêu chí số 16 về văn hóa; 55 xã đạt tiêu chí số 17 về môi trường; 183 xã đạt tiêu chí số 18 về hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh; 187 xã đạt tiêu chí số 19 về quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội nông thôn. Đây là kết quả đáng ghi nhận, đặt nền tảng vững chắc để toàn tỉnh tiếp tục thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trong 3 năm tiếp theo (2018 - 2020), phấn đấu hoàn thành các mục tiêu quan trọng trong giai đoạn 2016 - 2020.

 

Thu Trang

 

Các tin khác


Kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng ấn tượng

(HBĐT) - Kể từ năm 2013 đến nay, hoạt động xuất khẩu hàng hóa của tỉnh luôn giữ tốc độ tăng trưởng cao, bền vững. Từ ngưỡng 100 triệu USD (năm 2013) tăng 282 triệu USD (năm 2015), 370,8 triệu USD năm 2016 và d?n năm 2017, kim ngạch xuất, nhập khẩu của tỉnh tiếp tục đà đột phá, tăng lên con số trên 505,7 triệu USD.

Nông nghiệp sạch hữu cơ- tấm thẻ xanh cho nông dân

(HBĐT) - Với lợi thế về đất đai và khí hậu, tỉnh ta đang sở hữu nhiều loại nông sản có chất lượng cao được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh ưa chuộng. Đặc biệt, các sản phẩm nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ được coi là tấm thẻ xanh cho nông dân trên đường hội nhập. Mới đây, 3 sản phẩm nông nghiệp của tỉnh ta được tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, gồm: sản phẩm rau hữu cơ Lương Sơn; cam Cao Phong và nhãn Sơn Thủy (Kim Bôi). Đây là các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu nhờ đáp ứng các tiêu chí hiệu quả kinh tế nổi bật, tạo thành vùng sản xuất hàng hóa đảm bảo an toàn thực phẩm, mang lại thu nhập cao cho nông dân.

Đảm bảo cung ứng tiền mặt tại các cây ATM trên toàn tỉnh

(HBĐT) - Dịp tết luôn là thời điểm mà nhu cầu rút tiền tại các ATM của người dân tăng lên gấp nhiều lần so với ngày thường. Tại nhiều địa điểm khu vực thành phố Hòa Bình cá biệt còn xảy ra tình trạng máy một số cây ATM hết tiền. Thực tế, mặc dù liên tục được phía các ngân hàng bổ sung thêm tiền liên tục nhưng  cây ATM vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu rút tiền của đông đảo nhân dân trong một thời gian ngắn, nhiều người đã phải xếp hàng cả tiếng đồng hồ mới rút được tiền.

Đặc sắc mùa lễ hội Cam, Bưởi


(HBĐT) - Xưa nay, nhắc đến lễ hội ở các địa phương trong tỉnh, người ta thường nghĩ đến các lễ hội truyền thống mang màu sắc văn hóa tâm linh. Còn gần đây, có một "lễ hội” khác thuận theo xu hướng phát triển kinh tế - xã hội cũng đang được người dân hào hứng đón nhận, đó là lễ hội cam, bưởi. Khi cam, bưởi bước vào thời kỳ chín rộ (tức là từ tháng 11 dương lịch cho đến hết Tết Nguyên đán) cũng là lúc người vùng cam, vùng bưởi tổ chức lễ hội.

Những con đường vươn tới ấm no

(HBĐT) - Nếu so với mươi năm về trước, diện mạo giao thông, hạ tầng giao thông của tỉnh có bước tiến vượt bậc. Những con đường tiếp tục được hoàn thiện, nâng cấp, ngày một nối dài vươn tới vùng cao, vùng sâu, vùng xa, mang lại những cơ hội phát triển kinh tế, cải thiện đời sống dân sinh.

Rừng vàng mang về những mùa xuân no ấm

(HBĐT) - Những cánh rừng trồng xanh ngắt, những vườn keo lai, keo tai tượng xen lẫn với trám, lát vươn mình trong nắng gió. Đất trời được khoác lên mình tấm áo xanh đầy sức sống của rừng. Dưới ánh nắng xuân ấm áp, mầm xanh đang trỗi dậy đầy sức sống. Rừng đang xanh lại.