Sử sách lưu danh: Trưng nữ vương

Thù nhà, nợ nước, dạ can trường

Phất cờ khởi nghĩa - voi ra trận

Khiếp vía kinh hồn, giặc Bắc phương*

Khôi phục giang sơn về một mối

Tiếng tăm lừng lẫy, giữ biên cương

Đời đời tiếp bước, noi gương sáng

Truyền thống anh hùng -thắm máu xương.

* Đánh đuổi quân xâm lược Đông Hán

Quốc Luận

 

Các tin khác