(HBĐT) - Chúng tôi cho rằng, báo cáo chính trị trình Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh được xây dựng và chuẩn bị công phu, phản ánh đúng thực tế, kết quả, cũng như định hướng xuyên suốt cho công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh, công tác dân vận của Đảng trong nhiệm kỳ tới.

 


Triệu Sinh Mừng 
Phó Bí thư TT Đảng ủy phường Thống Nhất (TP Hòa Bình) 

Những năm qua, quán triệt chủ trương của Đảng, Đảng bộ phường Thống Nhất đã thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của T.Ư về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ chốt, cấp ủy, chính quyền, nâng cao hiệu quả tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân. Qua đó, đã tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện tốt công tác sắp xếp đơn vị hành chính, giải phóng mặt bằng các chương trình, dự án, xây dựng văn minh đô thị, khu dân cư sạch đẹp… Đến nay, tất cả các khu dân cư đều thành lập ban quản lý, xây dựng quy chế quản lý cơ sở vật chất nhà văn hóa, công trình phúc lợi, tạo điều kiện cho người dân được thụ hưởng. Tình hình chính trị, ANTT trên địa bàn phường ổn định, người dân đồng thuận hưởng ứng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, không có tình trạng khiếu kiện vượt cấp, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp.

Chúng tôi rất đồng tình khi dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII khẳng định rất rõ quan điểm của Đảng về công tác dân vận là "Lấy dân làm gốc”, xác định công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Tăng cường công tác dân vận chính quyền, các cấp tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở, quy chế đối thoại, hòa giải ở cơ sở, đẩy mạnh phong trào dân vận khéo, các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả quy chế phối hợp hoạt động giữa chính quyền với Ban Dân vận cấp ủy, MTTQ và các đoàn thể CT-XH các cấp, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác dân vận của Đảng… Trong quá trình thực hiện cần kiểm tra, đánh giá để khắc phục những tồn tại, bất cập, có giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Đảng, góp phần tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. 


Triệu Sinh Mừng 
Phó Bí thư TT Đảng ủy phường Thống Nhất (TP Hòa Bình)

 

Các tin khác


Nhân dân đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng

(HBĐT) - Qua các phương tiện truyền thông, tôi đã nắm bắt được nhiều thông tin quan trọng liên quan đến quá trình tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Ưu tiên nguồn lực nhiều hơn nữa cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(HBĐT) - Được nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trước hết, Ban Dân tộc tỉnh nhất trí với nội dung dự thảo.

Tiếp tục thúc đẩy công tác văn hóa, thể thao và gia đình

(HBĐT) - Trước tiên, tôi hoàn toàn nhất trí với chủ đề, nội dung của dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự thảo được xây dựng công phu, dung lượng hợp lý, trình bày khoa học, đánh giá chi tiết, toàn diện về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Bổ sung thêm trong đánh giá, nhiệm vụ, giải pháp về công tác gia đình, trẻ em, bình đẳng giới trong các lĩnh vực

(HBĐT) - Tôi nhất trí cao với các nội dung được soạn thảo, dự thảo văn kiện được xây dựng công phu, bố cục chặt chẽ, khoa học, vừa có tính tổng kết lý luận, vừa có ý nghĩa soi sáng thực tiễn.

Đóng góp một số nội dung thuộc lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn và ba đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ mới

(HBĐT) - Qua nghiên cứu, tôi thấy dự thảo báo cáo chính trị đã đánh giá toàn diện, sâu sắc những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ qua. Chủ đề đại hội, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới đã thể hiện được ý chí lãnh đạo của Đảng, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân. Tôi cơ bản nhất trí và xin tham gia một số nội dung sau:

Cần có giải pháp cụ thể khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo

(HBĐT) - Qua nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, chúng tôi cơ bản nhất trí với các nội dung của dự thảo báo cáo, đặc biệt là nội dung các đột phá chiến lược và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025. Phần này đã đưa ra định hướng hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải cách hành chính, phát triển các thành phần kinh tế, doanh nghiệp (DN)…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục