(HBĐT) - Ngày 8/8, BTV Tỉnh uỷ ban hành Chỉ thị số 26-CT/TU về giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cấp ủy các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và tổ trưởng tổ đảng ở những chi bộ có đông đảng viên.


Những năm qua, hoạt động của các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng bộ bộ phận có nhiều chuyển biến tích cực. Song vẫn còn một số hạn chế như: Đội ngũ cấp ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc (trừ bí thư chi bộ khu dân cư), tổ trưởng tổ đảng chưa có chế độ phụ cấp nên chưa tạo được sự động viên,khuyến khích trong thực hiện nhiệm vụ và thu hút đảng viên có trình độ, năng lực tham gia công tác. Một số chi bộ có đông đảng viên, có đảng viên làm việc lưu động, đảng viên sinh sống không tập trung, khó khăn trong công tác lãnh đạo của chi bộ nói chung và sinh hoạt chi bộ nói riêng; một số cấp ủy chi bộ còn hạn chế về năng lực, trình độ, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhằm khắc phục những hạn chế nêu trên; đồng thời phát huy hơn nữa vị trí, vai trò của cấp ủy, chi bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cấp ủy chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng bộ bộ phận, BTV Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng thực hiện tốt các nội dung như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhằm tạo sự chuyển biến căn bản về nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tạo nguồn và xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư, phó bí thư chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận, đảng bộ cơ sở; tổ trưởng tổ đảng ở chi bộ có đông đảng viên có phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị vững vàng; trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt, hiệu quả hoạt động của chi bộ trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng công tác phê bình, tự phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên; tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên phát huy khả năng, năng lực trong thực hiện nhiệm vụ đảng viên.

Thực hiện thí điểm sinh hoạt tổ đảng thay cho sinh hoạt chi bộ ở những chi bộ có tính chất đặc thù (đông đảng viên, đảng viên công tác, lao động, học tập, sinh sống trên địa bàn rộng, có khoảng cách xa về địa lý; cơ sở hạ tầng phục vụ cho sinh hoạt chi bộ không đáp ứng được, hoặc phải thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện không thể rời vị trí công tác, như: các đơn vị lực lượng vũ trang, y tế, kiểm lâm...).

Thực hiện tốt công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên; bảo đảm cụ thể, sát thực, rõ việc, rõ người gắn với việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”; Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 1/12/2021 của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và Kế hoạch số 90-KH/TU, ngày 1/4/2022 của BTV Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng khóa XIII gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chỉ ra điểm mạnh cần phát huy, những điểm yếu để khắc phục, sửa chữa, đồng thời kiểm điểm việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước để đánh giá mức độ sửa chữa, khắc phục. Thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm đối với các chi bộ trực thuộc, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm.

Xây dựng cơ chế, chính sách, bố trí chế độ phụ cấp hàng tháng cho đội ngũ cấp ủy, bí thư, phó bí thư và tổ trưởng tổ đảng ở chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận, đảng ủy cơ sở có từ 50 đảng viên trở lên không có phụ cấp cấp ủy theo quy định với mức hỗ trợ bí thư chi bộ bằng 0,25 mức lương cơ sở; phó bí thư, cấp ủy viên, tổ trưởng tổ đảng bằng 0,2 mức lương cơ sở…

BTV Tỉnh uỷ yêu cầu: cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp tổ chức quán triệt, phổ biến thực hiện. Ban thường vụ cấp ủy các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và toàn diện; thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn việc quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện chỉ thị.

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo việc nghiên cứu, trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chính sách đặc thù đối với đội ngũ bí thư chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở, đảng bộ bộ phận; tổ trưởng tổ đảng (không có phụ cấp cấp ủy ) trên địa bàn tỉnh.

Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo HĐND tỉnh thường xuyên giám sát việc thực hiện nghị quyết sau khi được ban hành, bảo đảm việc tổ chức, thực hiện nghị quyết của HĐND có khả thi, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn thực hiện, phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ thị. Phối hợp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh,Đảng đoàn HĐND tỉnh rà soát, tổng hợp số lượng cấp ủy, bí thư,phó bí thư và tổ trưởng tổ đảng ở chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận, đảng ủy cơ sở có từ 50 đảng viên trở lên, không có phụ cấp. Tham mưu định kỳ sơ kết,tổng kết chỉ thị báo cáo BTV Tỉnh ủy.


P.V(TH)


Các tin khác


Đảng bộ huyện Kim Bôi nâng cao chất lượng hệ thống chính trị: Bài 2 - Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng - giải pháp căn cơ

(HBĐT) - Tập trung đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc; mở rộng dân chủ, đi đôi với siết chặt kỷ luật, kỷ cương và phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu… Đó là những giải pháp căn cơ giúp Kim Bôi xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển. Và để thực hiện nhóm giải pháp đó, Kim Bôi xác định: Tập trung cho công tác cán bộ là nhiệm vụ tiên quyết.

Đảng bộ huyện Kim Bôi nâng cao chất lượng hệ thống chính trị: Bài 1 - Đề cao vai trò cơ sở

(HBĐT) - Hệ thống chính trị vững mạnh thể hiện bằng hiệu quả các hoạt động tại địa phương. Thực tiễn ở huyện Kim Bôi cho thấy nơi nào quan tâm xây dựng hệ thống chính trị thì ở đó có sự phát triển.

Khó khăn trong phát triển đảng viên mới ở huyện Kim Bôi

(HBĐT) - Năm 2021, Đảng bộ huyện Kim Bôi là một trong những điểm sáng khi hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới trước 2 tháng so với kế hoạch đề ra, với chất lượng đảng viên đảm bảo. Tuy nhiên, 5 tháng đầu năm nay, Đảng bộ huyện chỉ phát triển thêm 46 đảng viên, trong khi chỉ tiêu được giao là 150, tức là dù đã nửa năm nhưng số đảng viên kết nạp mới chỉ đạt 30,7%.

Huyện Cao Phong: Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW: Quyết tâm, trách nhiệm, thực chất, chú trọng vai trò nêu gương

(HBĐT) - Hàng năm, ngay từ tháng 1, 100% cán bộ, đảng viên (CB, ĐV), công chức, viên chức nghiêm túc xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo (HT) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu HT Bác được cá nhân hóa, đảm bảo phù hợp với vị trí việc làm, vai trò, trách nhiệm của từng người, không rập khuôn, hình thức. Điều đáng ghi nhận trong quá trình Đảng bộ huyện Cao Phong triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, đó là vừa phát huy được vai trò nêu gương của CB, ĐV, vừa tạo sự hưởng ứng tích cực từ các tầng lớp nhân dân và người lao động. Vì thế, Đảng bộ huyện đã đưa việc HT Bác đi sâu vào cuộc sống.

Huyện Lạc Sơn: Tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác cán bộ

(HBĐT) - Bên cạnh những chuyển biến tích cực, công tác cán bộ của huyện Lạc Sơn còn có một số hạn chế, bất cập như: Trình độ chuyên môn của một bộ phận cán bộ cấp huyện chưa cao. Cán bộ lãnh đạo quản lý chưa mạnh về năng lực tổng hợp, tầm nhìn, kỹ năng lãnh đạo, quản lý. Cán bộ cấp xã phần lớn từ cơ sở, không được đào tạo ngay từ đầu nên chất lượng, hiệu quả có phần hạn chế. Trong quản lý, giải quyết công việc còn ảnh hưởng của lối tư duy kinh nghiệm, văn hoá gia đình. Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Bí thư Huyện uỷ cho rằng, đây là những rào cản trong lãnh đạo, quản lý, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển KT-XH của địa phương và lòng tin của Nhân dân.

Không bỏ lỡ cơ hội phát triển

(HBĐT) - Với lợi thế cảnh quan, môi trường, bản sắc văn hoá, kề cận và nằm trong quy hoạch vùng Thủ đô, tỉnh đứng đang đứng trước những cơ hội rất lớn để bứt phá, vươn lên mạnh mẽ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục