(HBĐT) - Tập trung đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc; mở rộng dân chủ, đi đôi với siết chặt kỷ luật, kỷ cương và phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu… Đó là những giải pháp căn cơ giúp Kim Bôi xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển. Và để thực hiện nhóm giải pháp đó, Kim Bôi xác định: Tập trung cho công tác cán bộ là nhiệm vụ tiên quyết.Thời gian qua, Ban Tổ chức Huyện ủy Kim Bôi đã chủ độngtham mưu nhiều giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn ngày càng vững mạnh.

Nâng cao chất lượng cán bộ từ huyện đến cơ sở 

Xác định công tác cán bộ là "then chốt của then chốt”, Kim Bôi đã có nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng cán bộ từ huyện đến cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, góp phần hoàn thành thắng lợi nghị quyết, chương trình, đề án… đề ra. 

Theo đồng chí Vũ Đình Kiên, Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, cấp xóm là "cánh tay nối dài” của cấp xã; là nơi trực tiếp triển khai các chủ trương, chính sách và mọi khó khăn, vướng mắc cũng xuất phát từ đây. Bởi vậy, huyện đặc biệt chăm lo cấp xóm bằng nhiều giải pháp. Trọng tâm là chỉ đạo cấp ủy cơ sở đẩy mạnh phát triển đảng viên, bổ sung nguồn cho các chi bộ, trong đó quan tâm phát triển đảng viên là trưởng xóm. 

Ngày 7/1/2019, BTV Tỉnh ủy ban hành Công văn số 498 về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong công tác phát triển Đảng đối với trưởng thôn chưa phải là đảng viên và công tác giới thiệu đảng viên ứng cử trưởng thôn, Kim Bôi là một trong những địa phương tiên phong thực hiện. Các đồng chí ủy viên BTV phụ trách vùng, ủy viên BCH Đảng bộ huyện phụ trách xã, thị trấn đã đến từng chi bộ khu dân cư, cùng đội ngũ cấp ủy tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho nhân dân về vấn đề này. Đối với trưởng thôn chưa là đảng viên, tuổi còn trẻ, có phẩm chất, năng lực, trình độ, uy tín trong cộng đồng dân cư, Huyện ủy yêu cầu Đảng bộ xã có kế hoạch bồi dưỡng, giúp đỡ để giới thiệu kết nạp Đảng; với những địa bàn cần bầu mới thì cấp ủy, chính quyền cơ sở được yêu cầu chuẩn bị tốt nhân sự, chú trọng công tác tuyên truyền để nhân dân nâng cao trách nhiệm trong bầu trưởng thôn… Tính đến hết năm 2021, Kim Bôi đã có 136/158 trưởng thôn là đảng viên, chiếm 86%, qua đó tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động ở khu dân cư. 

Với những chính sách khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ cấp xã, huyện học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hiện trong 92 cán bộ cấp xã, thị trấn của Kim Bôi, gồm: Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư TT Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND, UBND có tới trên 90% có trình độ đại học trở lên. 100% cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện có trình độ đại học và trên đại học. 

Cũng theo đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, đối với cấp xã, ngoài trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức (CB, CC) của cơ sở, huyện luân chuyển, điều động, thay thế cán bộ chủ trì ở những xã phong trào yếu hoặc nội bộ chưa có sự thống nhất cao. Kim Bôi duy trì chia các xã, thị trấn thành 5 vùng, giao từng đồng chí trong BTV phụ trách và chịu trách nhiệm trước BTV, BCH Đảng bộ huyện về các phong trào và tồn tại, hạn chế ở vùng được phân công chỉ đạo. 

Đánh giá nghiêm túc để "sàng lọc” cán bộ

Đã thành lệ, tuần đầu của tháng, Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn Bo tổ chức đánh giá chất lượng thực hiện nhiệm vụ của cán bộ trong tháng trước đó. Bầu không khí dân chủ, thẳng thắn là cảm nhận đầu tiên của chúng tôi khi được tham dự một buổi đánh giá. Sau khi báo cáo về nhiệm vụ chung, từng đồng chí làm rõ hơn phần việc mình được giao, từ tiến độ đến chất lượng để làm căn cứ đánh giá. Trước kia, nhiều công việc được cho rằng khó định lượng nay đều được cụ thể theo từng tuần. Đồng chí Bí thư Đảng ủy thị trấn Bo Quách Đình Thu dẫn chứng: Ở vị trí cán bộ Văn phòng, Đảng ủy sẽ điểm lại những công việc đã tham mưu với Thường trực Đảng ủy, đã ban hành bao nhiêu văn bản, có đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng hay không? Tất cả những việc đó chúng tôi đều làm rất chi tiết, mọi người cùng nhận xét, đánh giá nên bảo đảm sự công bằng.

Sau sáp nhập, Cơ quan Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn Bo có 37 CB, CC, dôi dư 16 đồng chí. Việc đánh giá CB, CC hàng tháng đã trở thành giải pháp hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ, đồng thời xác định rõ cán bộ nào sa sút, thực hiện công việc được giao kém hiệu quả để kịp thời điều chỉnh. "Đối với những CB, CC không chịu rèn luyện, phấn đấu, phải đưa vào diện tinh giản biên chế cũng không vì thế mà bất mãn, tiêu cực vì quá trình đánh giá được thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan” - đồng chí Bí thư Đảng ủy thị trấn khẳng định.

Từ việc đánh giá chất lượng thực hiện công việc hàng tháng, CB, CC thị trấn Bo đã nhìn rõ hạn chế, nỗ lực, chủ động học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị. Cụ thể, ở nhiệm kỳ trước, số CB, CC có trình độ trung cấp chiếm trên 10%, đến nay, 100% có trình độ đại học; tỷ lệ CB, CC có trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên chiếm trên 85%. Qua đó, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Không chỉ ở Đảng bộ thị trấn Bo, việc đánh giá chất lượng thực hiện nhiệm vụ của CB, CC, viên chức được thực hiện đồng bộ, hiệu quả ở các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Nhờ vậy, không chỉ giúp nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị đội ngũ mà năng lực, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong thực tiễn cũng được tăng cường, đổi mới theo hướng quyết liệt, rõ chức năng, nhiệm vụ và hiệu quả. Hàng tháng, cấp ủy huyện duy trì chế độ giao ban khối nội chính để rà soát, nắm bắt kịp thời các vấn đề nhạy cảm, bức xúc nổi lên để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Kim Bôi phát huy tốt vai trò phản biện của MTTQ đối với các chủ trương, đề án, kế hoạch phát triển KT-XH của huyện. Đây là hoạt động quan trọng để các chủ trương, đề án, kế hoạch ban hành, triển khai ít phát sinh khó khăn, vướng mắc, thậm chí là lãng phí, tiêu cực.

Đánh giá về hệ thống chính trị các cấp trên địa bàn, đồng chí Nguyễn Văn Xiêng, Phó Bí thư TT Huyện ủy cho rằng, xét tổng thể đã được củng cố, nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo. Tuy nhiên, vẫn có cơ sở - dù rất ít có thời điểm, có lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu; còn những CB, CC ý thức chưa cao, còn vi phạm trong thực thi nhiệm vụ buộc phải thay thế hoặc xử lý kỷ luật. 

Giải pháp cho vấn đề này được đồng chí Phó Bí thư TT Huyện ủy nhấn mạnh: Tiếp tục quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng gắn với đánh giá, xếp loại CB, CC nghiêm túc để thay thế những người có năng lực yếu và ý thức trách nhiệm không cao; đồng thời tiếp tục thực hiện luân chuyển CB, CC, trong đó đẩy mạnh luân chuyển ngang giữa các xã trong thời gian tới. Quan tâm công tác kiểm tra, giám sát của cấp trên đối với cấp dưới nhằm đốc thúc việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các cấp, các ngành, đồng thời ngăn ngừa vi phạm có thể xảy ra.

Với hệ thống chính trị ngày càng được củng cố và nâng cao, dù xuất phát điểm thấp, song Kim Bôi cho thấy rõ những bước chuyển mình. Giai đoạn 2015 - 2020, huyện mới có 5 điểm du lịch khai thác và hoạt động hiệu quả; 6 dự án được UBND tỉnh phê duyệt, đã tiến hành đầu tư xây dựng. Tổng lượt khách đến huyện trong giai đoạn đạt 280.000 lượt, doanh thu 200 tỷ đồng; tăng trưởng bình quân 5%/năm. Hiện nay, đã có 32 dự án lớn về du lịch chuẩn bị đầu tư vào đất "chén vàng”. Năm 2021, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 13,8%, vượt kế hoạch đề ra; giá trị sản phẩm thu trên 1 ha đất canh tác tăng từ trên 100 triệu đồng (năm 2015) lên gần 200 triệu đồng (năm 2021). Huyện đã, đang bảo vệ và phát triển 3 nhãn hiệu tập thể: Nhãn Sơn Thủy, cam Mường Động, bưởi Mường Động; có 13 sản phẩm được chứng nhận OCOP 3 sao; toàn huyện có 300 ha trồng cây đạt tiêu chuẩn VietGAP… "Đó là minh chứng cho thấy sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị; là tiền đề để hy vọng vào một Kim Bôi phát triển mạnh trong tương lai không xa”- đồng chí Phó Bí thư TT Huyện ủy khẳng định.


Hải Yến


Các tin khác


Trách nhiệm vì mục tiêu tăng trưởng 9% năm 2022

(HBĐT) - Với sự đổi mới trong chỉ đạo, điều hành, sự chuyển động của cả hệ thống chính trị, 6 tháng đầu năm, tăng trưởng kinh tế ước đạt 5,13%, nhiều lĩnh vực như sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, dịch vụ đạt kết quả khá. Tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả kịch bản tăng trưởng các quý còn lại của năm 2022, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, quyết liệt chỉ đạo giải ngân hấp thụ các nguồn vốn trong và ngoài ngân sách, tạo động lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 9% năm 2022.

Đảng bộ huyện Kim Bôi nâng cao chất lượng hệ thống chính trị: Bài 1 - Đề cao vai trò cơ sở

(HBĐT) - Hệ thống chính trị vững mạnh thể hiện bằng hiệu quả các hoạt động tại địa phương. Thực tiễn ở huyện Kim Bôi cho thấy nơi nào quan tâm xây dựng hệ thống chính trị thì ở đó có sự phát triển.

Khó khăn trong phát triển đảng viên mới ở huyện Kim Bôi

(HBĐT) - Năm 2021, Đảng bộ huyện Kim Bôi là một trong những điểm sáng khi hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới trước 2 tháng so với kế hoạch đề ra, với chất lượng đảng viên đảm bảo. Tuy nhiên, 5 tháng đầu năm nay, Đảng bộ huyện chỉ phát triển thêm 46 đảng viên, trong khi chỉ tiêu được giao là 150, tức là dù đã nửa năm nhưng số đảng viên kết nạp mới chỉ đạt 30,7%.

Huyện Cao Phong: Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW: Quyết tâm, trách nhiệm, thực chất, chú trọng vai trò nêu gương

(HBĐT) - Hàng năm, ngay từ tháng 1, 100% cán bộ, đảng viên (CB, ĐV), công chức, viên chức nghiêm túc xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo (HT) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu HT Bác được cá nhân hóa, đảm bảo phù hợp với vị trí việc làm, vai trò, trách nhiệm của từng người, không rập khuôn, hình thức. Điều đáng ghi nhận trong quá trình Đảng bộ huyện Cao Phong triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, đó là vừa phát huy được vai trò nêu gương của CB, ĐV, vừa tạo sự hưởng ứng tích cực từ các tầng lớp nhân dân và người lao động. Vì thế, Đảng bộ huyện đã đưa việc HT Bác đi sâu vào cuộc sống.

Huyện Lạc Sơn: Tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác cán bộ

(HBĐT) - Bên cạnh những chuyển biến tích cực, công tác cán bộ của huyện Lạc Sơn còn có một số hạn chế, bất cập như: Trình độ chuyên môn của một bộ phận cán bộ cấp huyện chưa cao. Cán bộ lãnh đạo quản lý chưa mạnh về năng lực tổng hợp, tầm nhìn, kỹ năng lãnh đạo, quản lý. Cán bộ cấp xã phần lớn từ cơ sở, không được đào tạo ngay từ đầu nên chất lượng, hiệu quả có phần hạn chế. Trong quản lý, giải quyết công việc còn ảnh hưởng của lối tư duy kinh nghiệm, văn hoá gia đình. Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Bí thư Huyện uỷ cho rằng, đây là những rào cản trong lãnh đạo, quản lý, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển KT-XH của địa phương và lòng tin của Nhân dân.

Không bỏ lỡ cơ hội phát triển

(HBĐT) - Với lợi thế cảnh quan, môi trường, bản sắc văn hoá, kề cận và nằm trong quy hoạch vùng Thủ đô, tỉnh đứng đang đứng trước những cơ hội rất lớn để bứt phá, vươn lên mạnh mẽ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục