Ngô Văn Tuấn
Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
(HBĐT) - Công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và kỷ luật Đảng có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng, là nhân tố đảm bảo để chủ trương, đường lối của Đảng được thực hiện nghiêm túc, có hiệu lực, hiệu quả, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng (TCĐ), tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.


Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao đổi với lãnh đạo cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác KTGS của Đảng. Người chỉ rõ: "Nếu tổ chức việc kiểm tra cho chu đáo thì cũng như có ngọn đèn "pha”. Bao nhiêu tình hình, bao nhiêu ưu điểm và khuyết điểm, bao nhiêu cán bộ, chúng ta đều thấy rõ... Chín phần mười khuyết điểm trong công việc của chúng ta là vì thiếu sự kiểm tra. Nếu tổ chức sự kiểm tra được chu đáo, thì công việc của chúng ta nhất định tiến bộ gấp mười, gấp trăm”.

Tại hội nghị tổng kết công tác KTGS toàn quốc nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Kiểm tra là một chức năng lãnh đạo của Đảng, là nhiệm vụ của toàn Đảng; lãnh đạo mà không kiểm tra coi như không lãnh đạo, mọi tổ chức và đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật của Đảng và đều phải chịu sự KTGS, thi hành kỷ luật của Đảng. KTGS là "thanh bảo kiếm để chữa lành các vết thương”.

Xuất phát từ yêu cầu lãnh đạo và công tác xây dựng Đảng trong thời kỳ mới của cách mạng nước ta, ngày 16/10/1948, BTV T.Ư Đảng khoá I đã quyết định thành lập Ban Kiểm tra T.Ư - Cơ quan Kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng. Đến năm 1951, ở Đảng bộ tỉnh Hòa Bình, trước sự lớn mạnh nhanh chóng của TCĐ và số lượng đảng viên, với những yêu cầu ngày càng to lớn của công tác xây dựng Đảng, cùng với sự phát triển của ngành. Ngày 18/4/1951, tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ nhất khoá II đã cử ra Ban Kiểm tra - Cơ quan Kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng bộ tỉnh. Đó cũng là ngày truyền thống của ngành kiểm tra Đảng tỉnh. Trong suốt chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của T.Ư và cấp ủy các cấp, qua từng giai đoạn lịch sử, bước ngoặt của cách mạng, khi thuận lợi cũng như lúc khó khăn, đội ngũ cán bộ kiểm tra luôn thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định lập trường quan điểm của Đảng, trung thành với lý tưởng cách mạng, đoàn kết, thống nhất khắc phục khó khăn, luôn năng động, sáng tạo để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong từng thời kỳ, tô thắm truyền thống cao đẹp, vẻ vang của ngành: "Tuyệt đối trung thành với Đảng, tận tụy với nhiệm vụ, trung thực, liêm khiết, đoàn kết, kỷ luật”.

Cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trong tỉnh đã bám sát Nghị quyết số 09-NQ/TU và đề án ban hành kèm theo Quyết định số 387-QĐ/TU, ngày 28/12/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS của Đảng bộ tỉnh, qua đó tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động, nâng cao chất lượng, hiệu quả của cấp ủy, TCĐ, nhất là người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác KTGS. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, công tác KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng được triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả, bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết T.Ư 5 (khóa X) về tăng cường công tác KTGS của Đảng. Trong quá trình thực hiện đã có sự điều chỉnh, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, các vấn đề, vụ việc cán bộ, đảng viên, Nhân dân và dư luận quan tâm; đặc biệt đã kiểm tra, xem xét xử lý nghiêm các vi phạm xảy ra trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, năm 2018 tại tỉnh, vụ chạy thận nhân tạo và trục lợi BHYT xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đảm bảo đúng quy định.

Qua công tác KTGS đã góp phần nâng cao nhận thức cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, nâng cao tinh thần tự giác phê bình và tự phê bình của cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, cảnh tỉnh, răn đe, ngăn chặn những tiêu cực, vi phạm nảy sinh trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, góp phần giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng và củng cố TCĐ, bộ máy chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN của địa phương.

Những thành tựu và kinh nghiệm trong 70 năm xây dựng, trưởng thành của UBKT và đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp trong tỉnh rất đáng trân trọng và tự hào. Phát huy những thành tích đã đạt được, nghiêm túc khắc phục những hạn chế, thiếu sót, công tác KTGS của cấp ủy và UBKT các cấp trong tỉnh cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

Một là, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, trước hết là trong cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, TCĐ, chính quyền, đoàn thể về công tác kiểm tra Đảng. Ở đâu người đứng đầu quan tâm, coi trọng và trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kiểm tra thì ở đó vai trò, trách nhiệm của UBKT được phát huy, kỷ luật, kỷ cương được giữ vững.

Hai là, chỉ đạo xây dựng, ban hành đầy đủ, đồng bộ, hoàn chỉnh các quy định, quy chế, quy trình, hướng dẫn KTGS, kỷ luật của Đảng. Phát huy vai trò của cấp ủy Đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác KTGS của Đảng gắn với việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII), Kết luận của Hội nghị T.Ư 4 khóa XIII và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ba là, đổi mới, tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS của các cấp ủy, TCĐ, UBKT các cấp và chi bộ; xử lý kịp thời, nghiêm minh những TCĐ, đảng viên vi phạm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những hành vi dung túng, bao che khuyết điểm, vi phạm của TCĐ và đảng viên. Thực hiện đồng bộ giữa kiểm tra và giám sát theo phương châm "giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”. Mở rộng giám sát để kịp thời nhắc nhở, cảnh báo, phòng ngừa xảy ra vi phạm từ sớm, từ xa, không để khuyết điểm kéo dài trở thành vi phạm.

Bốn là, UBKT các cấp cần chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, những điểm "nóng”, "nổi cộm” gây bức xúc trong xã hội. Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm phải kịp thời kiểm tra, kết luận rõ ràng, chính xác, khách quan và yêu cầu khắc phục triệt để. Việc xử lý kỷ luật phải nghiêm minh, kịp thời, không có "vùng cấm” không có ngoại lệ, song mục đích chính là để TCĐ, đảng viên thấy được vi phạm, khuyết điểm của mình để khắc phục sửa chữa, tiến bộ. Theo dõi, giám sát chặt chẽ việc thực hiện quyết định, kết luận sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

Năm là, quan tâm kiện toàn, hoàn thiện chức bộ máy UBKT các cấp phù hợp chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp bảo đảm về số lượng, có đủ phẩm chất, đạo đức trong sáng, chính trực, công tâm, khách quan; có trình độ, năng lực chuyên môn; có bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm vững đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tinh thông về nghiệp vụ, có dũng khí đấu tranh với sai phạm của cán bộ, đảng viên.


Các tin khác


Một số giải pháp nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh

(HBĐT) - "Công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng bộ tỉnh có chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng; chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng lên, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giữ vững kỷ cương, kỷ luật, đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh đề ra" - đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy cho biết.

Thực hiện nghiêm việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập

(HBĐT) - Trong những năm qua, UBKT Tỉnh uỷ Hoà Bình luôn xác định việc kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản là giải pháp quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, coi đây là tiêu chí để đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong lực lượng Công an tỉnh

(HBĐT) - Đảng bộ Công an tỉnh hiện có 29 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (21 chi bộ, 8 đảng bộ cơ sở); 82 tổ chức đảng (TCĐ) trực thuộc 10 Đảng bộ Công an huyện, thành phố; 151 Chi bộ Công an xã, phường, thị trấn với tổng số đảng viên chiếm 65% tổng quân số lực lượng Công an tỉnh.

Huyện Tân Lạc: Công tác kiểm tra, giám sát góp phần hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm

(HBĐT) - "Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Tân Lạc đã tham mưu Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng, xây dựng chương trình, kế hoạch KTGS có trọng tâm, trọng điểm, chỉ đạo các cấp ủy triển khai nghiêm túc nhiệm vụ KTGS theo quy định của Điều lệ Đảng. Qua đó góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH địa phương" - đồng chí Bùi Văn Thượng, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Tân Lạc cho biết.

Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

(HBDDT) - Hỏi: Việc thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm pháp luật có 2 ý kiến: (1) Thực hiện quy trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm để xem xét kết luận và quyết định kỷ luật hay chỉ thực hiện quy trình xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm. (2) Đảng viên vi phạm đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì khai trừ ra khỏi Đảng, như vậy có phải tiến hành quy trình thi hành kỷ luật không?

Khiển trách Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hòa Sơn 

(HBĐT) - Ngày 19/5/2023, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Lương Sơn họp xem xét kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm (CDHVP) và xem xét kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên tại Đảng ủy xã Hòa Sơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục