2/6/2020 3/6/2020 4/6/2020 5/6/2020 6/6/2020 7/6/2020
Tmin Tmax H. gió Tốc
độ
T.tiết Tmin Tmax H. gió Tốc
độ
T.tiết Tmin Tmax T.tiết Tmin Tmax T.tiết Tmin Tmax T.tiết Tmin Tmax T.tiết
25 37 SSW 1 Mây thay đổi, không mưa, có nắng nóng 25 37 WSW 1 Mây thay đổi, có mưa rào và dông 25 37 Mây thay đổi, có mưa rào và dông 26 37 Mây thay đổi, không mưa, có nắng nóng 26 37 Mây thay đổi, không mưa, có nắng nóng 27 37 Mây thay đổi, không mưa, có nắng nóng
26 37 SSW 1 Mây thay đổi, không mưa, có nắng nóng 25 37 S 1 Mây thay đổi, có mưa rào và dông 25 37 Mây thay đổi, có mưa rào và dông 26 37 Mây thay đổi, không mưa, có nắng nóng 26 37 Mây thay đổi, không mưa, có nắng nóng 27 37 Mây thay đổi, không mưa, có nắng nóng
26 37 S 1 Mây thay đổi, không mưa, có nắng nóng 25 37 SSW 1 Mây thay đổi, có mưa rào và dông 25 37 Mây thay đổi, có mưa rào và dông 26 37 Mây thay đổi, không mưa, có nắng nóng 26 37 Mây thay đổi, không mưa, có nắng nóng 27 37 Mây thay đổi, không mưa, có nắng nóng
26 37 S 1 Mây thay đổi, không mưa, có nắng nóng 25 37 S 1 Mây thay đổi, có mưa rào và dông 25 37 Mây thay đổi, có mưa rào và dông 26 37 Mây thay đổi, không mưa, có nắng nóng 26 37 Mây thay đổi, không mưa, có nắng nóng 27 37 Mây thay đổi, không mưa, có nắng nóng
26 37 SSW 1 Mây thay đổi, không mưa, có nắng nóng 25 37 S 1 Mây thay đổi, có mưa rào và dông 25 37 Mây thay đổi, có mưa rào và dông 26 37 Mây thay đổi, không mưa, có nắng nóng 26 37 Mây thay đổi, không mưa, có nắng nóng 27 37 Mây thay đổi, không mưa, có nắng nóng
26 37 SSW 1 Mây thay đổi, không mưa, có nắng nóng 25 37 SSW 1 Mây thay đổi, có mưa rào và dông 25 37 Mây thay đổi, có mưa rào và dông 26 37 Mây thay đổi, không mưa, có nắng nóng 26 37 Mây thay đổi, không mưa, có nắng nóng 27 37 Mây thay đổi, không mưa, có nắng nóng
26 37 S 0 Mây thay đổi, không mưa, có nắng nóng 25 37 S 0 Mây thay đổi, có mưa rào và dông 25 37 Mây thay đổi, có mưa rào và dông 26 37 Mây thay đổi, không mưa, có nắng nóng 26 37 Mây thay đổi, không mưa, có nắng nóng 27 37 Mây thay đổi, không mưa, có nắng nóng
26 37 NE 1 Mây thay đổi, không mưa, có nắng nóng 25 37 ESE 1 Mây thay đổi, có mưa rào và dông 25 37 Mây thay đổi, có mưa rào và dông 26 37 Mây thay đổi, không mưa, có nắng nóng 26 37 Mây thay đổi, không mưa, có nắng nóng 27 37 Mây thay đổi, không mưa, có nắng nóng
26 37 S 1 Mây thay đổi, không mưa, có nắng nóng 25 37 S 1 Mây thay đổi, có mưa rào và dông 25 37 Mây thay đổi, có mưa rào và dông 26 37 Mây thay đổi, không mưa, có nắng nóng 26 37 Mây thay đổi, không mưa, có nắng nóng 27 37 Mây thay đổi, không mưa, có nắng nóng
26 37 S 1 Mây thay đổi, không mưa, có nắng nóng 25 37 S 1 Mây thay đổi, có mưa rào và dông 25 37 Mây thay đổi, có mưa rào và dông 26 37 Mây thay đổi, không mưa, có nắng nóng 26 37 Mây thay đổi, không mưa, có nắng nóng 27 37 Mây thay đổi, không mưa, có nắng nóng
26 37 SSW 1 Mây thay đổi, không mưa, có nắng nóng 25 37 S 1 Mây thay đổi, có mưa rào và dông 25 37 Mây thay đổi, có mưa rào và dông 26 37 Mây thay đổi, không mưa, có nắng nóng 26 37 Mây thay đổi, không mưa, có nắng nóng 27 37 Mây thay đổi, không mưa, có nắng nóng

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục