(HBĐT) - 1- Ngày 9/7/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 173-KL/TU về cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Hòa Bình.

Để thực hiện tốt Kết luận số 173-KL/TU, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị: Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện, định kỳ hằng năm và khi có yêu cầu báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thực hiện Kết luận.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, các cơ quan liên quan, căn cứ nội dung kết luận, tăng cường phối hợp, thực hiện có hiệu quả Kết luận này tại các địa phương, cơ quan, đơn vị.

UBKT Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận này, định kỳ báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát với Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

2- Ngày 12/7/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 174-KL/TU về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 11/5/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về huy động các nguồn lực xây dựng vùng Trung tâm huyện Lương Sơn trở thành đô thị loại IV tạo tiền đề để sớm thành lập thị xã Lương Sơn.

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/TU trong những năm tiếp theo, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kết cấu hạ tầng, chỉ tiêu về phát triển dân số và các chỉ tiêu xã hội khác đảm bảo các tiêu chí về đô thị được quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị: Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp căn cứ nội dung Kết luận triển khai phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị mình.

Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo việc rà soát các cơ chế, chính sách đảm bảo thu hút các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng vùng trung tâm huyện Lương Sơn.

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo xây dựng kế hoạch và lãnh đạo tổ chức triển khai, thực hiện Kết luận; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

UBKT Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận, định kỳ hằng năm báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.


Các tin khác


Quy định về việc dự sinh hoạt chi bộ của cấp ủy viên trong Đảng bộ tỉnh

(HBĐT) - Ngày 17/12/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 32-QĐi/TU về việc dự sinh hoạt chi bộ của cấp ủy viên trong Đảng bộ tỉnh.

Ban hành Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019

(HBĐT) - Ngày 06/12/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TU về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019.

Tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm

(HBĐT) - Ngày 7/11/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ban hành Kế hoạch số 180-KH/TU về "Tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị Quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm”.

Phát triển công nghiệp theo hướng kết hợp hài hòa giữa chiều rộng và chiều sâu

(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chương trình hành động số 23-CTr/TU để thực hiện.