(HBĐT) - 1- Ngày 9/7/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 173-KL/TU về cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Hòa Bình.

Để thực hiện tốt Kết luận số 173-KL/TU, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị: Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện, định kỳ hằng năm và khi có yêu cầu báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thực hiện Kết luận.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, các cơ quan liên quan, căn cứ nội dung kết luận, tăng cường phối hợp, thực hiện có hiệu quả Kết luận này tại các địa phương, cơ quan, đơn vị.

UBKT Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận này, định kỳ báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát với Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

2- Ngày 12/7/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 174-KL/TU về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 11/5/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về huy động các nguồn lực xây dựng vùng Trung tâm huyện Lương Sơn trở thành đô thị loại IV tạo tiền đề để sớm thành lập thị xã Lương Sơn.

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/TU trong những năm tiếp theo, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kết cấu hạ tầng, chỉ tiêu về phát triển dân số và các chỉ tiêu xã hội khác đảm bảo các tiêu chí về đô thị được quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị: Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp căn cứ nội dung Kết luận triển khai phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị mình.

Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo việc rà soát các cơ chế, chính sách đảm bảo thu hút các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng vùng trung tâm huyện Lương Sơn.

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo xây dựng kế hoạch và lãnh đạo tổ chức triển khai, thực hiện Kết luận; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

UBKT Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận, định kỳ hằng năm báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.


Các tin khác


Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị, Chương trình hành động quan trọng

(HBĐT) - 1. Nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về "Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”, ngày 01/10/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 45-CT/TU về nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng bộ và giáo dục truyền thống cách mạng.

Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Sơn ban hành các quyết định thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Ngày 20/9/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Sơn đã ban hành các quyết định thi hành kỷ luật Đảng, cụ thể như sau:

Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát chuyên để của HĐND, MTTQ và các tổ chức CT - XH

(HBĐT) - Ngày 14/9/2018, BTV Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 44-CT/TU về nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND; Ủy ban MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh.

Giải thể chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

Ngày 7/9/2018, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy ban hành Công văn số 432-CV/TU về việc giải thể chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn.

Thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của ban Thường vụ Tỉnh ủy

(HBĐT) - Thực hiện Kế hoạch số 115-KH/TU, ngày 03/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sau khi tiến hành kiểm tra thực hiện giữa nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tại Sở GD&ĐT, Sở Công thương, Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Sơn. Kết quả trên một số lĩnh vực như sau:

Ban hành Quy định chế độ báo cáo về tình hình dư luận xã hội

(HBĐT) - 1- Ngày 28/8/2018, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy ban hành Báo cáo số 491-BC/TU sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.