(HBĐT) - 1- Ngày 9/7/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 173-KL/TU về cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Hòa Bình.

Để thực hiện tốt Kết luận số 173-KL/TU, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị: Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện, định kỳ hằng năm và khi có yêu cầu báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thực hiện Kết luận.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, các cơ quan liên quan, căn cứ nội dung kết luận, tăng cường phối hợp, thực hiện có hiệu quả Kết luận này tại các địa phương, cơ quan, đơn vị.

UBKT Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận này, định kỳ báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát với Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

2- Ngày 12/7/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 174-KL/TU về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 11/5/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về huy động các nguồn lực xây dựng vùng Trung tâm huyện Lương Sơn trở thành đô thị loại IV tạo tiền đề để sớm thành lập thị xã Lương Sơn.

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/TU trong những năm tiếp theo, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kết cấu hạ tầng, chỉ tiêu về phát triển dân số và các chỉ tiêu xã hội khác đảm bảo các tiêu chí về đô thị được quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị: Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp căn cứ nội dung Kết luận triển khai phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị mình.

Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo việc rà soát các cơ chế, chính sách đảm bảo thu hút các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng vùng trung tâm huyện Lương Sơn.

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo xây dựng kế hoạch và lãnh đạo tổ chức triển khai, thực hiện Kết luận; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

UBKT Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận, định kỳ hằng năm báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.


Các tin khác


Đến năm 2021, phấn đấu đạt khoảng 2,2% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội.

(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của BCH T.Ư Đảng về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), ngày 25/10/2018, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI ban hành Chương trình hành động số 24-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy BCH T.Ư Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH. Theo đó, BCH Đảng bộ tỉnh xác định mục tiêu cho từng giai đoạn, cụ thể như sau:

Xử lý việc chậm tiến độ dự án cầu bắc qua suối Rộc, xã Kim Tiến (Kim Bôi)

(HBĐT) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, ngày 23/10/2018, Văn phòng Tỉnh ủy đã có Công văn số 3926 - CV/VPTU giử Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về xử lý việc chậm tiến độ dự án cầu bắc qua suối Rộc, thuộc xóm Cháo, xã Kim Tiến, huyện Kim Bôi.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chi đoàn

(HBĐT) - Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chi đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, ngày 24/10/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 46-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chi đoàn. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

Nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng bộ và giáo dục truyền thống cách mạng

(HBĐT) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình vừa ban hành Chỉ thị số 45-CT/TU về nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng bộ và giáo dục truyền thống cách mạng.

Đảng bộ huyện Lạc Sơn, Lạc Thủy thi hành kỷ luật đảng viên

* Ngày 9/10/2018, BCH Đảng bộ huyện Lạc Thủy đã ban hành Quyết định số 395-QĐ/HU thi hành kỷ luật đối với đồng chí Dương Xuân Mạnh - Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Chủ tịch Hội Nông dân huyện, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Cố Nghĩa bằng hình thức Khiển trách do vi phạm Điểm c, Khoản 1, Điều 21 và Điểm c, Khoản 1, Điều 29, Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.